Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Tỉnh Bình Định / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định 2023

Cập nhật lúc: 11:25 11-04-2016 Mục tin: Đề thi Chính thức vào lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2023 – 2023 của tỉnh Bình Định, đề thi gồm có 5 câu cụ thể như sau:

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Nam Định Năm Học 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC NAM ĐỊNH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2023 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang Phần I - Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. Câu 1. Điều kiện để biểu thức có nghĩa là: A. B. C. D. Câu 2. Hàm số nào đồng biến trên : A. . B. C. D. Câu 3. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt: A. B. C. D. Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của Parabol y = x2 và đường thẳng là A. 0; B. 1; C. 2; D. 3. Câu 5. Một người mua một loại hàng phải trả tổng cộng 11 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10%. Nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả số tiền là: A. 9,9 triệu đồng; B. 10 triệu đồng; C. 10,9 triệu đồng; D. 11,1 triệu đồng; Câu 6. Gọi khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng (d) là h. Đường thẳng (d) không cắt đường tròn (O; 6cm) khi và chỉ khi: A. cm; B. cm; C. cm; D. cm; Câu 7. Hình thang ABCD vuông ở A và D, có AB = 4cm, AD = BC = 2cm. Số đo bằng A. B. C. D. Câu 8. Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là: A. B. C. D. Phần II - Tự luận ( 8,0 điểm). Câu 1. ( 1,5 điểm). 1) Rút gọn biểu thức với x 0 và x 1. 2) Chứng minh . Câu 2. ( 1,5 điểm). Cho phương trình x2 - 2x -m2 +2m = 0 (1), với m là tham số. 1) Giải phương trình (1) khi m = 0. 2) Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện . Câu 3. ( 1,0 điểm). Giải hệ phương trình . Câu 4. ( 3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ các tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AED tới (O) (B, C là các tiếp điểm; E nằm giữa A và D). Gọi H là giao điểm của AO và BC. 1) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp. 2) Chứng minh AB2 = chúng tôi và chúng tôi = AH.AO. 3) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD thuộc (O). Câu 5. ( 1,0 điểm). Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn . Chứng minh . Hết HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN TOÁN ĐẠI TRÀ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỈNH NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2023 - 2023 Phần I - Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A B A B B D D C Phần II - Tự luận (8,0 điểm) Câu 1. ( 1,5 điểm). Nội dung trình bày Điểm 1) Với x 0 và x 1 ta có: 0,25 0,25 0,25 0,25 2) Ta có 0,25 Vậy 0,25 Câu 2. ( 1,5 điểm). Nội dung trình bày Điểm 1) Với m = 0 ta được phương trình 0,25 Vậy với m = 0 thì phương trình (1) có 2 nghiệm là x = 0; x = 2. 0,25 2) Ta có ∆/ = (m - 1)2 0,25 Theo hệ thức Vi-ét, ta có x1 + x2 = 2; x1x2 = -2m2 + 2m 0,25 Ta có Kết hợp với x1 + x2 = 2 tìm được x1 = 7/2; x2 = -3/2 0,25 Thay x1 = 7/2; x2 = -3/2 vào x1x2 = -2m2 + 2m tìm được m1 = 7/2; m2 = -3/2 Đối chiếu điều kiện và kết luận m = 7/2; m = -3/2 thỏa mãn yêu cầu đề bài. 0,25 Câu 3. ( 1,0 điểm). Giải hệ phương trình . Nội dung trình bày Điểm Ta có (Biến đổi đến mỗi dấu cho 0,25 điểm) 0,75 Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm. 0,25 Câu 4. ( 3,0 điểm). Hình vẽ: 1) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp (0,75 điểm) Nội dung trình bày + Ta có AB là tiếp tuyến của (O) 0,25 + Ta có AC là tiếp tuyến của (O) 0,25 + Suy ra 0,25 + Vậy tứ giác ABOC là một tứ giác nội tiếp (vì có tổng 2 góc đối bằng 1800) 2) Chứng minh AB2 = chúng tôi và chúng tôi = chúng tôi (1,25điểm) Nội dung trình bày + Ta có (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng chắn cung EB của (O)) + Xét ∆ ABE và ∆ ADB có: chung và ∆ ABE ~ ∆ ADC (g. g) (1) 0,25 0,25 0,25 + Vì AB, AC là các tiếp tuyến của (O) nên suy ra AB = AC và AO là tia phân giác của góc BAC. Suy ra ∆ ABC cân tại A có AO là đường phân giác đồng thời là đường cao 0,25 Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong ∆ vuông ABO ta có (2) 0,25 Từ (1) và (2)AB2 = chúng tôi và chúng tôi = chúng tôi (đpcm). 3) Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD thuộc (O) (1,0 điểm) Nội dung trình bày + Gọi F là giao điểm thứ 2 của tia BI với đường tròn (O). Suy ra (theo hệ quả của góc nôi tiếp: 2 góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau). FC = FD (3) 0,25 + Ta có là góc ngoài tại đỉnh I của ∆ BID. Suy ra Mà (vì ID là tia phân giác của góc BDC); (vì IB là tia phân giác của góc DBC) (góc nội tiếp cùng chắn cung CF của (O)). 0,25 + Suy ra ∆ IDF cân tại F FD = FI. (4) 0,25 + Từ (3) và (4) suy ra FD = FI = FC. Suy ra F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD (đpcm). 0,25 Câu 5.(1,0 điểm). Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng . + Ta có (4) Kết hợp với điều kiện 0,25 + Biến đổi (bất đẳng thức cô - si với 5 số dương) (5) Suy ra . 0,25 + Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi xảy ra dấu "=" ở (4) và (5) 0,25 + Kết luận: Với x, y là hai số thực dương thỏa mãn thi ta có . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = 2 và y = 1. 0,25 Hết

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Bình Định 2012

Thứ sáu – 29/04/2016 03:13

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Bình Định 2012. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH Khóa ngày 29 tháng 6 năm 2012

Đề chính thức Môn thi: TIẾNG ANH

Ngày thi: 29/6/2012

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

PART 1. Give the right tenses and form of the verbs in the brackets. (1,5m)

1. My friends ……………. Ho Chi Minh’s Mausoleum there weeks ago. (visit)

2. Poets, writers and musicians …………… the “Ao dai” in poems, novels and songs for centuries. (mention)

3. If we plant more trees along the streets, the amount of pollution in the atmosphere …………… . (reduce)

4. My sister is on her summer holiday. She ……………. on the beach at the moment. (lie)

5. Don’t forget …………….. off the faucets. (turn)

6. I suggest …………….. garbage bins around the schoolyard. (put)

PART 2. Give the right form of the words in the brackets to finish the following sentences. (1m)

1. …………. is difficult when two people don’t speak the same language. (communicate)

2. The Internet has ………………. developed and become part of our daily life. (increase)

3. Modern patterns have been added to the “Ao dai” to make it more ……………….. . (fashion)

4. Finding that the film was ……………… , we turned off the television. (interest)

PART 3. Use the correct preposititions, relative pronouns, connectives to complete the sentences. (1m)

1. Our parents will be very proud ………… us when we pass the exam.

2. Plactic bags will cause pollution …………… they are very hard to dissolve.

3. Hue, ……………….. was recognized by UNESCO as World Heritage Site in 1993, attacts thousands of tourists.

4. You should do morning exercises regularly ……………….. you want to be healthy.

PART 4. Each sentence has ONE mistake. Find and correct it. Number 0 is an example. (1m) PART 5. Complete each space with an appropriate word. (1m)

Nowadays, many rural areas in Vietnam have been (1) …………….. and more electricity is needed. If everyone wastes energy, it will (2) ……….. run out. Students at school should learn how to (3) ……. energy, for example, they should turn off the electric lights (4) ……………. they leave their classrooms.

PART 6. Read the passage carefully and then decide if the statements are true (T) or false (F). (1m)

Big cities have problems with crowded streets, congested traffic, noise and air pollution. Everyday, thousands of vehicles fill the streets, especially during rush hours. The large numbers of cars, buses and trucks cause so much congestion. No vehicles can move in any direction. Parking is another problem. There are not enough parking facilities, and when cars try to park on the streets, there is not enough room for traffic. Finally, the traffic adds to the problem of air and noise pollution.

1. In big cities, there is a lot of traffic during rush hours. ……….

2. The traffic seldom causes air and noise pollution. ……….

3. In big cities, there are too many parking facilities. ……….

4. Cars, buses and trucks cause little congestion. ……….

PART 7. Write the sentences, using the given words. Make any changes and additions if necessary. (1m)

1. How many/ hour/ day/ you/ spend/ watch TV? ® …………………………………………………..

2. Why/ not/ we/ take part/ these/ cultural/ activities. ® …………………………………………………..

PART 8. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning remains the same. (1,5m)

1. Liz asked me, “When does your school vacation start?” à Liz asked me ……………………………………

2. Mrs. Quyen does volunteer work. She is a retired teacher. à Mrs. Quyen, …………………………………….

3. Nobody can deny the benefits of the Internet. à The benefits of the Internet …………………… .

PART 9. Choose 2 words with underlined letters that are pronounced /z/? (0,5m)

casual, comprise, sticks, depends, install à …………………………………………… .

PART 10. Complete the dialogues with the correct responses from the box. (0,5m) Yes, I would. That’s a good idea. Not at all Yes, please Yes, of course

A: Do you mind if I borrow your laptop a moment?

B: …………………………………………………… .

A: I’m reading a newspaper. Could you turn the TV down, please?

B: …………………………………………………… .

Đáp án đề thi

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN GỢI Ý KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2012 PART 1. Give the right tenses and form of the verbs in the brackets. (1,5m)

1. My friends …… visited………. Ho Chi Minh’s Mausoleum three weeks ago. (visit)

2. Poets, writers and musicians have mentioned the “Ao dai” in poems, novels and songs for centuries.(mention)

3. If we plant more trees along the streets, the amount of pollution in the atmosphere will be reduced.(reduce)

4. My sister is on her summer holiday. She is lying on the beach at the moment. (lie)

5. Don’t forget to turn off the faucets. (turn)

6. I suggest putting garbage bins around the schoolyard. (put)

PART 2. Give the right form of the words in the brackets to finish the following sentences. (1m)

1. Communication is difficult when two people don’t speak the same language. (communicate)

2. The Internet has increasingly developed and become part of our daily life. (increase)

3. Modern patterns have been added to the “Ao dai” to make it more fashionable. (fashion)

4. Finding that the film was uninteresting, we turned off the television. (interest)

PART 3. Use the correct preposititions, relative pronouns, connectives to complete the sentences. (1m)

1. Our parents will be very proud of us when we pass the exam.

2. Plactic bags will cause pollution because/ since/ as they are very hard to dissolve.

3. Hue, which was recognized by UNESCO as World Heritage Site in 1993, attacts thousands of tourists.

4. You should do morning exercises regularly if you want to be healthy.

PART 4. Each sentence has ONE mistake. Find and correct it. Number 0 is an example. (1m) PART 5. Complete each space with an appropriate word. (1m)

Nowadays, many rural areas in Vietnam have been (1) urbanized/ electrified and more electricity is needed. If everyone wastes energy, it will (2)quickly/rapidly run out. Students at school should learn how to (3) save energy, for example, they should turn off the electric lights (4) before/ when they leave their classrooms.

PART 6. Read the passage carefully and then decide if the statements are true (T) or false (F). (1m)

Big cities have problems with crowded streets, congested traffic, noise and air pollution. Everyday, thousands of vehicles fill the streets, especially during rush hours. The large numbers of cars, buses and trucks cause so much congestion. No vehicles can move in any direction. Parking is another problem. There are not enough parking facilities, and when cars try to park on the streets, there is not enough room for traffic. Finally, the traffic adds to the problem of air and noise pollution.

1. In big cities, there is a lot of traffic during rush hours. …… T ….

2. The traffic seldom causes air and noise pollution. …… F ….

3. In big cities, there are too many parking facilities. …… F ….

4. Cars, buses and trucks cause little congestion. …… F ….

PART 7. Write the sentences, using the given words. Make any changes and additions if necessary. (1m)

1. How many hours a day do you (often) spend watching TV?

2. Why don’t we take part in these cultural activities. PART 8. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning remains the same. (1,5m)

1. Liz asked me, “When does your school vacation start?”à Liz asked me when my school vacation started

2.Mrs. Quyen does volunteer work. She is a retired teacher.àMrs. Quyen, who is a retired teacher, does volunteer work.

3. Nobody can deny the benefits of the Internet. à The benefits of the Internet can’t be denied.

PART 9. Choose 2 words with underlined letters that are pronounced /z/? (0,5m)

ca sual, compri se, stick s, depend s, in s tall à

PART 10. Complete the dialogues with the correct responses from the box. (0,5m) Yes, I would. That’s a good idea. Not at all Yes, please Yes, of course

A: Do you mind if I borrow your laptop a moment?

B: Not at all

A: I’m reading a newspaper. Could you turn the TV down, please?

B: Yes, of course

Phương Án Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2023

– Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: các thí sinh trong và ngoài tỉnh cần phải có đủ các điều kiện sau: xếp loại hạnh kiểm, học lực của tất cả các năm học THCS từ khá trở lên và tốt nghiệp cấp THCS từ khá trở lên.

– Hình thức thi: Thi tuyển kết hợp xét tuyển

– Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

+ Những thí sinh là con em dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà.

+ Trường PTDTNT Tỉnh được phép tuyển sinh không quá 5% tổng số thí chỉ tiêu được tuyển mới hàng năm là con em dân tộc Kinh và có hộ khẩu thường trú định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

– Hình thức thi: kết hợp thi tuyển và xét tuyển được áp dụng cho các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh nếu có hồ sơ đăng kí dự tuyển vượt 20% so với chỉ tiêu đã được giao.

– Phương thức xét tuyển được áp dụng cho các trường THPT còn lại trên đại bàn tỉnh và các thí sinh theo học chương trình GDTX tại các trung tâm GDTX GDDN.

– Đối tượng và điều hiện tuyển sinh: Ngoài những điều kiện theo điều 5,6 quy chế tuyển sinh THPT của bộ giáo dục thì các thí sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2023 – 2023 và năm học 2023 – 2023 nếu còn đủ điều kiện dự tuyển vào các trường THPT công lập thì được nộp hồ sơ theo quy định .

3. Chế độ cộng điểm ưu tiên, khuyến khích

Những thí sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại cao nhất.

Điểm cộng thêm tối đa vào trong năm học tới đây cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích được áp dụng cho từng hình thức thi nhưng nếu thi tuyển kết hợp với xét tuyển sẽ không được cộng quá 6 điểm và xét tuyển sẽ không được quá 4 điểm.

Sở GD&ĐT sẽ có văn bản cụ thể gửi xuống từng đơn vị hướng dẫn tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023 theo từng môn thi, hình thức, cơ cấu điểm, cách tính điểm..Lập ra các hội đồng coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi… sao cho đúng quy định hiện hành.