Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh Hải Phòng 2019 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Acevn.edu.vn

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Hải Phòng 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI PHÒNGKÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNăm học: 2013 – 2014

ĐỀ THI MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)Chú ý: Đề thi gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.

I. Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)Hãy chọn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.1. Điều kiện xác định của biểu thức làA. x ≥ 2B. x ≤ 2C. x ≥ – 2D. x ≤ – 2

2. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất?A. B. C. y = 2x + 1D. y = 4 – x2

3. Đường thẳng (d): song song với đường thẳng nào sau đây? A. B. C. D.

4. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm dương phân biệt?A. B.

5. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, AC = 8 (hình 1). Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằngA. 5B. 10C. 15D. 20

6. Hai tiếp tuyến tại A, B của đường tròn tâm O, bán kính R cắt nhau tại M (hình 2). Nếu thì góc AOB bằngA. 300B. 450C. 600D. 1200

7. Nếu diện tích hình tròn là cm2 thì chu vi của đường tròn đó bằngA. cmB. cmC. cmD. cm

8. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm, AC = 3cm. Quay tam giác ABC một vòng quanh cạnh AB cố định ta được một hình nón. Thể tích của hình nón đó bằngA. cm3B. cm3C. cm3D. cm3

II. Phần II. Tự luận (8,0 điểm)Bài 1. (1,5 điểm) 1. Rút gọn các biểu thức sau: a) b) 2. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + 3. Tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P) bằng phép toán.Bài 2. (2,5 điểm) 1. Giải bất phương trình: 2. Cho phương trình: (1) (m là tham số) a) Chứng minh rằng với mọi m phương trình (1) luôn có nghiệm. b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt. 3. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 18cm. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.Bài 3. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d cố định không đi qua O cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm phân biệt A và B. Từ điểm M bất kỳ nằm trên đường thẳng d và nằm ngoài đường tròn (O; R) kẻ các tiếp tuyến MP và MQ với đường tròn (O; R) (P, Q là các tiếp điểm). a) Chứng minh tứ giác OPMQ nội tiếp. b) Chứng minh rằng khi điểm M di động trên đường thẳng d (M nằm ngoài đường tròn (O; R)) thì đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ luôn đi qua hai điểm cố định. c) Xác định vị trí của điểm M để tam giác MPQ đều.Bài 4. (1,0 điểm)Tìm các cặp số thực x, y để biểu thức

đạt giá trị nhỏ nhất, xác định giá trị đó.…… Hết……

Họ và tên học sinh:……………………………Số báo danh:……………………………………..Họ và tên giám thị 1:…………………………Họ và tên giám thị 2………………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHẢI PHÒNGKÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNăm học: 2013 – 2014

II. Phần

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Hải Phòng Năm 2022

Cập nhật lúc: 09:26 10-03-2016 Mục tin: Đề thi Chính thức vào lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 của sở GD Hải Phòng, đề thi gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đáp Án Và Đề Thi Vào Lớp 10 Thpt Môn Toán Hải Phòng Năm 2022

Các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể tham khảo thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, đề thi vào lớp 10 các năm trước để tham khảo và thử sức mình xem lực học tới đâu, có kế hoạch ôn tập hiệu quả.

I. Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Hải Phòng năm 2015 – 2016

Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Hải Phòng năm2015 – 2016

II. Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Hải Phòng năm 2015 – 2016

Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Hải Phòng năm học 2015 – 2016

Mùa tuyển sinh này các bạn thí sinh có thể tìm kiếm thêm các thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn tại chúng tôi và tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2016 – 2017 sớm nhất với 01 tin nhắn đăng ký nhận điểm thi lớp 10 khi thi xong, tổng đài sẽ tự động trả kết quả khi có điểm thi:

Cú pháp soạn tin:

DL HAIPHONG SBD gửi 6722

Trong đó:

HAIPHONG: viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn.

(Phí: 15.000 đồng/tin)

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại thành phố Hải Phòng, SBD là 123789

Cú pháp soạn tin: DL HAIPHONG 123789 gửi 6722

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT Hải Phòng năm học 2016 – 2017: Đang cập nhật…

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Bình Định 2012

Thứ sáu – 29/04/2016 03:13

Thivao10.net giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Bình Định 2012. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH Khóa ngày 29 tháng 6 năm 2012

Đề chính thức Môn thi: TIẾNG ANH

Ngày thi: 29/6/2012

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

PART 1. Give the right tenses and form of the verbs in the brackets. (1,5m)

1. My friends ……………. Ho Chi Minh’s Mausoleum there weeks ago. (visit)

2. Poets, writers and musicians …………… the “Ao dai” in poems, novels and songs for centuries. (mention)

3. If we plant more trees along the streets, the amount of pollution in the atmosphere …………… . (reduce)

4. My sister is on her summer holiday. She ……………. on the beach at the moment. (lie)

5. Don’t forget …………….. off the faucets. (turn)

6. I suggest …………….. garbage bins around the schoolyard. (put)

PART 2. Give the right form of the words in the brackets to finish the following sentences. (1m)

1. …………. is difficult when two people don’t speak the same language. (communicate)

2. The Internet has ………………. developed and become part of our daily life. (increase)

3. Modern patterns have been added to the “Ao dai” to make it more ……………….. . (fashion)

4. Finding that the film was ……………… , we turned off the television. (interest)

PART 3. Use the correct preposititions, relative pronouns, connectives to complete the sentences. (1m)

1. Our parents will be very proud ………… us when we pass the exam.

2. Plactic bags will cause pollution …………… they are very hard to dissolve.

3. Hue, ……………….. was recognized by UNESCO as World Heritage Site in 1993, attacts thousands of tourists.

4. You should do morning exercises regularly ……………….. you want to be healthy.

PART 4. Each sentence has ONE mistake. Find and correct it. Number 0 is an example. (1m) PART 5. Complete each space with an appropriate word. (1m)

Nowadays, many rural areas in Vietnam have been (1) …………….. and more electricity is needed. If everyone wastes energy, it will (2) ……….. run out. Students at school should learn how to (3) ……. energy, for example, they should turn off the electric lights (4) ……………. they leave their classrooms.

PART 6. Read the passage carefully and then decide if the statements are true (T) or false (F). (1m)

Big cities have problems with crowded streets, congested traffic, noise and air pollution. Everyday, thousands of vehicles fill the streets, especially during rush hours. The large numbers of cars, buses and trucks cause so much congestion. No vehicles can move in any direction. Parking is another problem. There are not enough parking facilities, and when cars try to park on the streets, there is not enough room for traffic. Finally, the traffic adds to the problem of air and noise pollution.

1. In big cities, there is a lot of traffic during rush hours. ……….

2. The traffic seldom causes air and noise pollution. ……….

3. In big cities, there are too many parking facilities. ……….

4. Cars, buses and trucks cause little congestion. ……….

PART 7. Write the sentences, using the given words. Make any changes and additions if necessary. (1m)

1. How many/ hour/ day/ you/ spend/ watch TV? ® …………………………………………………..

2. Why/ not/ we/ take part/ these/ cultural/ activities. ® …………………………………………………..

PART 8. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning remains the same. (1,5m)

1. Liz asked me, “When does your school vacation start?” à Liz asked me ……………………………………

2. Mrs. Quyen does volunteer work. She is a retired teacher. à Mrs. Quyen, …………………………………….

3. Nobody can deny the benefits of the Internet. à The benefits of the Internet …………………… .

PART 9. Choose 2 words with underlined letters that are pronounced /z/? (0,5m)

casual, comprise, sticks, depends, install à …………………………………………… .

PART 10. Complete the dialogues with the correct responses from the box. (0,5m) Yes, I would. That’s a good idea. Not at all Yes, please Yes, of course

A: Do you mind if I borrow your laptop a moment?

B: …………………………………………………… .

A: I’m reading a newspaper. Could you turn the TV down, please?

B: …………………………………………………… .

Đáp án đề thi

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN GỢI Ý KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2012 PART 1. Give the right tenses and form of the verbs in the brackets. (1,5m)

1. My friends …… visited………. Ho Chi Minh’s Mausoleum three weeks ago. (visit)

2. Poets, writers and musicians have mentioned the “Ao dai” in poems, novels and songs for centuries.(mention)

3. If we plant more trees along the streets, the amount of pollution in the atmosphere will be reduced.(reduce)

4. My sister is on her summer holiday. She is lying on the beach at the moment. (lie)

5. Don’t forget to turn off the faucets. (turn)

6. I suggest putting garbage bins around the schoolyard. (put)

PART 2. Give the right form of the words in the brackets to finish the following sentences. (1m)

1. Communication is difficult when two people don’t speak the same language. (communicate)

2. The Internet has increasingly developed and become part of our daily life. (increase)

3. Modern patterns have been added to the “Ao dai” to make it more fashionable. (fashion)

4. Finding that the film was uninteresting, we turned off the television. (interest)

PART 3. Use the correct preposititions, relative pronouns, connectives to complete the sentences. (1m)

1. Our parents will be very proud of us when we pass the exam.

2. Plactic bags will cause pollution because/ since/ as they are very hard to dissolve.

3. Hue, which was recognized by UNESCO as World Heritage Site in 1993, attacts thousands of tourists.

4. You should do morning exercises regularly if you want to be healthy.

PART 4. Each sentence has ONE mistake. Find and correct it. Number 0 is an example. (1m) PART 5. Complete each space with an appropriate word. (1m)

Nowadays, many rural areas in Vietnam have been (1) urbanized/ electrified and more electricity is needed. If everyone wastes energy, it will (2)quickly/rapidly run out. Students at school should learn how to (3) save energy, for example, they should turn off the electric lights (4) before/ when they leave their classrooms.

PART 6. Read the passage carefully and then decide if the statements are true (T) or false (F). (1m)

Big cities have problems with crowded streets, congested traffic, noise and air pollution. Everyday, thousands of vehicles fill the streets, especially during rush hours. The large numbers of cars, buses and trucks cause so much congestion. No vehicles can move in any direction. Parking is another problem. There are not enough parking facilities, and when cars try to park on the streets, there is not enough room for traffic. Finally, the traffic adds to the problem of air and noise pollution.

1. In big cities, there is a lot of traffic during rush hours. …… T ….

2. The traffic seldom causes air and noise pollution. …… F ….

3. In big cities, there are too many parking facilities. …… F ….

4. Cars, buses and trucks cause little congestion. …… F ….

PART 7. Write the sentences, using the given words. Make any changes and additions if necessary. (1m)

1. How many hours a day do you (often) spend watching TV?

2. Why don’t we take part in these cultural activities. PART 8. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning remains the same. (1,5m)

1. Liz asked me, “When does your school vacation start?”à Liz asked me when my school vacation started

2.Mrs. Quyen does volunteer work. She is a retired teacher.àMrs. Quyen, who is a retired teacher, does volunteer work.

3. Nobody can deny the benefits of the Internet. à The benefits of the Internet can’t be denied.

PART 9. Choose 2 words with underlined letters that are pronounced /z/? (0,5m)

ca sual, compri se, stick s, depend s, in s tall à

PART 10. Complete the dialogues with the correct responses from the box. (0,5m) Yes, I would. That’s a good idea. Not at all Yes, please Yes, of course

A: Do you mind if I borrow your laptop a moment?

B: Not at all

A: I’m reading a newspaper. Could you turn the TV down, please?

B: Yes, of course