Xu Hướng 6/2023 # Đáp Án Môn It05 # Top 11 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Đáp Án Môn It05 # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Đáp Án Môn It05 được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 3 lần lặp kết quả của dãy là thế nào? 11, 23, 42, 58, 65, 74 11, 23, 42, 58, 74, 65 11, 23, 42, 65, 58, 74 11, 23, 42, 74, 65, 58

** Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) để sắp xếp giảm dần, sau lần lặp thứ tư kết quả của dãy là thế nào? 74, 23, 42, 11, 65, 58 74, 65, 42, 11, 23, 58 74, 65, 58, 11, 23, 42 74, 65, 58, 42, 23, 11

** Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) để sắp xếp giảm dần, sau lần lặp thứ ba kết quả của dãy là thế nào? 42, 23, 74, 11, 65, 58 74, 42, 23, 65, 11, 58 74, 65, 42, 23, 58, 11 74, 65, 58, 42, 23, 11

Bậc của cây có nghĩa là gì? Cả hai phát biểu đều đúng Cả hai phát biểu đều SAI Là bậc lớn nhất của các nút trong cây Là bậc nhỏ nhất của các nút trong cây

Bậc của nút trong cây có nghĩa là gì? Là số nhánh con của nút đó Là số nhánh con nhỏ nhất của nút con của nút đó Là số nhánh con phải của nút đó Là số nhánh con trái của nút đó

left = middle – 1 left = middle + 1 right = middle – 1 right = midle + 1

0 và n 0 và n-1 n và 0 n-1 và 0

Các dạng biểu diễn của biểu thức toán học gồm Tiền tố và hậu tố Tiền tố và trung tố Tiền tố, trung tố và hậu tố Trung tố và hậu tố

Các hàm để cấp phát bộ nhớ là?. calloc(), new(), free() malloc(), calloc(), new() malloc(), calloc(), new(), free() malloc(), delete(), new(), free().

Các hàm để giải phóng bộ nhớ là calloc(), delete(), new(), free(). delete(),free(). malloc(), delete(), free(). malloc(), delete(), new(), free().

Các loại danh sách liên kết gồm: Danh sách liên kết đơn và danh sách liên kết kép Danh sách liên kết đơn và danh sách liên kết vòng Danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết kép và danh sách liên kết vòng Danh sách liên kết kép và danh sách liên kết vòng

Các phương pháp tìm kiếm là Tất cả các đáp án đều sai Tìm kiếm nhị phân Tìm kiếm tuyến tính Tìm kiếm tuyến tính và nhị phân

Các thành phần của danh sách đơn gồm: Dữ liệu (data) Dữ liệu (data) và liên kết (link) Liên kết (link) Số phần tử của danh sách (number)

Các thành phần của danh sách liên kết kép gồm: Dữ liệu (infor) và liên kết với nút sau (next) Dữ liệu (infor) và liên kết với nút trước (previous) Dữ liệu (infor), liên kết với nút trước (previous) và liên kết với nút sau (next) Liên kết với nút trước (previous) và liên kết với nút sau (next)

Các thao tác cơ bản trên danh sách gồm thao tác gì: bổ sung, loại bỏ, cập nhật tách, ghép, … Tất cả các thao tác trên tìm kiếm, sắp xếp, sao chép

Các thao tác được định nghĩa cho hàng đợi một cách tổng quát Cả hai đáp án đều đúng Cả hai đáp án đều sai Get Put

Các thao tác được định nghĩa cho ngăn xếp một cách tổng quát Cả hai đáp án đều đúng Cả hai đáp án đều sai Pop Push

Các trường hợp chèn thêm một phần tử mới vào danh sách liên kết đơn gồm: Chèn thêm vào cuối danh sách và vào sau một phần tử q đã biết Chèn thêm vào đầu danh sách và vào cuối danh sách Chèn thêm vào đầu danh sách và vào sau một phần tử q đã biết Chèn thêm vào đầu danh sách, vào cuối danh sách và vào sau một phần tử q đã biết

Các trường hợp có thể xảy ra khi xóa một phần tử khỏi cây NPTK gồm: Nút xóa có một nhánh con và nút xóa có hai nhánh con Nút xóa là nút lá và nút xóa có hai nhánh con Nút xóa là nút lá và nút xóa có một nhánh con Nút xóa là nút lá, nút xóa có một nhánh con và nút xóa có hai nhánh con

Các trường hợp thực hiện hủy phần tử khỏi danh sách liên kết đơn gồm: Hủy phần tử có giá trị xác định k và hủy phần tử đứng sau phần tử q Hủy phần tử đầu danh sách và hủy phần tử có giá trị xác định k Hủy phần tử đầu danh sách và hủy phần tử đứng sau phần tử q Hủy phần tử đầu danh sách, hủy phần tử đứng sau phần tử q và hủy phần tử có giá trị xác định k

Các ứng dụng cơ bản của hàng đợi gồm Chuyển đổi cơ số Đảo ngược xâu ký dự Tất cả các phương án đều đúng Tất cả các phương án đều sai

Cây là đồ thị vô hướng liên thông

check_box

 Không có chu trình Không có cạnh cầu Không có đỉnh cô lập Không có đỉnh treo

Cho biết các nút có bậc bằng 0 trong hình ảnh sau:

check_box

 28, 32, 38, 47, 55 28, 30, 32, 35, 38 30, 35, 50, 40 45, 47, 50, 55

Cho biết các nút có bậc bằng 2 trong hình ảnh sau:

check_box

 30, 35, 50, 40 28, 30, 32, 35, 38 28, 32, 38, 47, 55 45, 47, 50, 55

Ý tưởng của thuật toán sắp xếp InsertionSort Ý tưởng của thuật toán sắp xếp InterchangeSort Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm tuyến tính

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: int F(int a[], int n) { if (n==1) return a[0]; else return 1 + F(a,n-1); } int main() { int a[] = {2, 3, 4, 5, 6}; printf(“%d”,F(a,5)); getch(); } 4 5 6 7

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:int F(int a[], int n){ if (n==1) return a[0]; else return a[n-1] + F(a,n-1); }int main(){ int a[] = {2, 3, 4, 5, 6}; printf(“%d”,F(a,5)); getch();} 14 18 2 20

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:long f3(int n){ if (n==1) return 1; else return n*n + f3(n-1); }int main(){ long x = f3(3); printf(“%ld”, x); getch();} 12 13 14 16

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:long f5(int n){ if (2*n==2) return 2; else return 2*n + f5(n-1); }int main(){ long x = f5(3); printf(“%ld”, x); getch();} 10 12 2 6

check_box

 Duyet cay: 4 6 7 8 9 10 11 Duyet cay : 4 7 6 9 11 10 8 Duyet cay : 8 6 4 7 10 9 11 Duyet cay : 8 6 10 4 9 7 11

Cho biết kết quả khi duyệt cây sau bằng phương pháp duyệt LNR (Left-Node-Right)?

check_box

 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 55 28, 32, 30, 38, 35, 47, 45, 55, 50, 40 40, 35, 30, 28, 32, 38, 50, 45, 47, 55 55, 50, 45, 47, 40, 38, 35, 32, 30, 28

Cho biết kết quả khi duyệt cây sau bằng phương pháp duyệt LRN (Left-Right-Node)?

check_box

 28, 32, 30, 38, 35, 47, 45, 55, 50, 40 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 55 40, 35, 30, 28, 32, 38, 50, 45, 47, 55 55, 50, 45, 47, 40, 38, 35, 32, 30, 28

Cho biết kết quả khi duyệt cây sau bằng phương pháp duyệt NLR (Node-Left-Right)?

check_box

 40, 35, 30, 28, 32, 38, 50, 45, 47, 55 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 55 28, 32, 30, 38, 35, 47, 45, 55, 50, 40 55, 50, 45, 47, 40, 38, 35, 32, 30, 28

a[k] có giá trị lớn nhất a[k] có giá trị nhỏ nhất k có giá trị lớn nhất k có giá trị nhỏ nhất

a[k] có giá trị lớn nhất a[k] có giá trị nhỏ nhất k có giá trị lớn nhất k có giá trị nhỏ nhất

Cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau:long F(int n){if ((2*n+1) ==1) return 1;else return (2*n+1)+F(n-1);}void main(){long x=F(3);printf(“%ld”, x);} 16 16.00 6 9

check_box

 Chèn vào đầu danh sách Chèn sau phần tử đã biết Chèn trước phần tử đã biết Chèn vào cuối danh sách

Cho các phần tử 5, 10, 3, 42 lần lượt được bổ sung vào hàng đợi (Queue). Phần tử nào được lấy ra cuối cùng 10 3 42 5

Cho các phần tử 5, 10, 3, 42 lần lượt được bổ sung vào hàng đợi (Queue). Phần tử nào được lấy ra đầu tiên 10 3 42 5

Cho các phần tử 5, 10, 3, 42 lần lượt được bổ sung vào ngăn xếp (Stack). Phần tử nào được lấy ra cuối cùng 10 3 42 5

Cho các phần tử 5, 10, 3, 42 lần lượt được bổ sung vào ngăn xếp (Stack). Phần tử nào được lấy ra đầu tiên 10 3 42 5

Cho các phần tử sau: 31, 19, 36, 20, 41, 17, 33, 32. Tạo cây NPTK từ các phần tử trên. Hãy cho biết sau khi xóa phần tử 33 trên cây sau đó áp dụng phương pháp duyệt LNR thì kết quả thu được thứ tự các phần tử là như thế nào? 17, 19, 20, 31, 32, 36, 41 17, 20, 19, 32, 41, 36, 31 31, 19, 17, 20, 36, 32, 41 31, 19, 36, 20, 41, 17, 32

Cho các phần tử sau: 31, 19, 36, 20, 41, 17, 33, 32. Tạo cây NPTK từ các phần tử trên. Hãy cho biết sau khi xóa phần tử 33 trên cây sau đó áp dụng phương pháp duyệt NLR thì kết quả thu được thứ tự các phần tử là như thế nào? 17, 19, 20, 31, 32, 36, 41 17, 20, 19, 32, 41, 36, 31 31, 19, 17, 20, 36, 32, 41 31, 19, 36, 20, 41, 17, 32

Cho các phần tử sau: 31, 19, 36, 20, 41, 17, 33, 32. Tạo cây NPTK từ các phần tử trên. Hãy cho biết sau khi xóa phần tử 33 trên cây sau đó áp dụng phương pháp duyệt NRL thì kết quả thu được thứ tự các phần tử là như thế nào? 31, 19, 36, 20, 41, 17, 32 31, 36, 41, 32, 19, 20, 17 41, 32, 36, 20, 17, 19, 31 41, 36, 32, 31, 20, 19, 17

Cho các phần tử sau: 31, 19, 36, 20, 41, 17, 33, 32. Tạo cây NPTK từ các phần tử trên. Hãy cho biết sau khi xóa phần tử 33 trên cây sau đó áp dụng phương pháp duyệt RLN thì kết quả thu được thứ tự các phần tử là như thế nào 31, 19, 36, 20, 41, 17, 32 31, 36, 41, 32, 19, 20, 17 41, 32, 36, 20, 17, 19, 31 41, 36, 32, 31, 20, 19, 17

Cho các phần tử sau: 31, 19, 36, 20, 41, 17, 33, 32. Tạo cây NPTK từ các phần tử trên. Hãy cho biết sau khi xóa phần tử 33 trên cây sau đó áp dụng phương pháp duyệt RNL thì kết quả thu được thứ tự các phần tử là như thế nào? 31, 19, 36, 20, 41, 17, 32 31, 36, 41, 32, 19, 20, 17 41, 32, 36, 20, 17, 19, 31 41, 36, 32, 31, 20, 19, 17

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự LNR là:   30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự LNR là: 30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự LNR là:

check_box

 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46 30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự LRN là: 30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự LRN là: 30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự RNL là: 30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự RNL là: 30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30

Cho cây NPTK, Cho biết kết quả duyệt cây theo thứ tự RNL là:

check_box

 46, 36, 33, 31, 30, 16, 14, 11, 8, 6 30, 11, 6, 8, 16, 14, 36, 31, 33, 46 8, 6, 14, 16, 11, 33, 31, 46, 36, 30 6, 8, 11, 14, 16, 30, 31, 33, 36, 46

Cho cây NPTK, chọn biểu thức tương ứng với cây: (3+4)*((8-2)*6) (3+4)*(8-2*6) (3+4*8-2*6)

Cho cây NPTK, chọn biểu thức tương ứng với cây: (3+4)*((8-2)*6) (3+4)*(8-2*6) (3+4*8-2*6)

Cho cây NPTK, chọn biểu thức tương ứng với cây:

check_box

 (3+4)*((8-2)*6) (3+4*8-2*6) (3+4)*(8-(2*6))

check_box

 In đầy đủ thông tin tất cả các cán bộ đang chứa trong danh sách Q lần lượt từ cuối danh sách về đầu danh sách In đầy đủ thông tin tất cả các cán bộ đang chứa trong danh sách Q lần lượt từ đầu danh sách về cuối danh sách In danh sách tên các cán bộ đang có trong danh sách Q lần lượt từ cuối danh sách về đầu danh sách In đầy đủ thông tin tất cả các cán bộ đang chứa trong danh sách Q

check_box

 In đầy đủ thông tin tất cả các cán bộ đang chứa trong danh sách Q In họ tên và mã của các cán bộ đang chứa trong danh sách In thông tin của các cán bộ có trong danh sách mà có hệ số lương lớn hớn 3.5 Nhập vào từ bàn phím thông tin đầy đủ của các cán bộ vào danh sách Q

Cho dãy 10, 5, 7, 3, 9, 2, 15, 1. Cho biết kết quả sau lần duyệt thứ nhất của thuật toán sắp xếp tăng dần bằng QuickSort 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 10 1, 2, 3, 5, 9, 7, 15, 10 1, 2, 3,7,9, 5, 15, 10 1, 2, 5, 7, 9, 3, 15, 10

Cho dãy 10, 5, 7, 3, 9, 2, 15, 1. Dùng thuật toán sắp xếp tăng dần bằng QuickSort, cho biết ở lần duyệt thứ nhất giá trị của x, L và R là gì?

check_box

 L=0; R=7; x=3; L=0; R=8; x=9; L=0; R=8; x=9; L=1; R=7; x=3;

Cho dãy 10, 5, 7, 3, 9, 2, 15, 1. Dùng thuật toán sắp xếp tăng dần bằng QuickSort, cho biết ở lần duyệt thứ nhất giá trị của x, L và R là gì? L=0; R=7; x=3; L=0; R=8; x=9; L=1; R=7; x=3;

Cho dãy sau: 23, 78, 45, 8, 32, 56. Dùng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 2 lần lặp thì kết quả của dãy là thế nào? 23, 78, 45, 8, 32, 56 8, 23, 32, 78, 56, 45 8, 23, 45, 78, 32, 56 8, 23, 78, 45, 32, 56

Cho dãy sau: 23, 78, 45, 8, 32, 56. Dùng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 3 lần lặp thì kết quả của dãy là thế nào? 23, 78, 45, 8, 32, 56 8, 23, 32, 78, 45, 56 8, 23, 32, 78, 56, 45 8, 23, 78, 45, 32, 56

Cho dãy sau: 23, 78, 45, 8, 32, 56. Dùng phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 5 lần lặp thì kết quả của dãy là thế nào? 23, 78, 45, 8, 32, 56 8, 23, 32, 45, 56, 78 8, 23, 32, 78, 56, 45 8, 23, 78, 45, 32, 56

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 2 lần lặp kết quả của dãy là thế nào? 11, 23, 42, 65, 74, 58 11, 23, 42, 74, 58, 65 11, 23, 58, 65, 42, 74 23, 42, 74, 11, 65, 58

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 3 lần lặp kết quả của dãy là thế nào? 11, 23, 42, 65, 74, 58 11, 23, 42, 74, 58, 65 11, 23, 42, 74, 65, 58 11, 23, 58, 65, 42, 74

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 5 lần lặp kết quả của dãy là thế nào? 11, 23, 42, 58, 65, 74 11, 23, 42, 65, 58, 74 11, 23, 42, 74, 58, 65 11, 23, 58, 65, 42, 74

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 4 lần lặp kết quả của dãy là thế nào? 11, 23, 42, 58, 65, 74 11, 23, 42, 58, 74, 65 11, 23, 42, 65, 58, 74 11, 23, 42, 74, 65, 58

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 1 lần lặp kết quả của dãy là thế nào? 11, 23, 42, 58, 65, 74 11, 23, 42, 58, 74, 65 11, 42, 23, 74, 58, 65 42, 23, 74, 11, 65, 58

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) để sắp xếp tăng dần, sau 4 lần lặp kết quả của dãy là thế nào? 11, 23, 42, 58, 65, 74 11, 23, 58, 42, 65, 74 11, 23, 58, 42, 74, 65 42, 23, 74, 11, 65, 58

Cho dãy sau: 42, 23, 74, 11, 65, 58. Dùng phương pháp sắp xếp phân hoạch (Quick Sort), điểm chốt a[middle] ban đầu là: a[middle] = 11 a[middle] = 23 a[middle] = 74 Các đáp án đưa ra đều không đúng

Cho dãy số sau: 30, 18, 35, 17, 40, 16, 32, 31, 43, 19. Cho biết kết quả khi duyệt cây được tạo lần lượt từ các phần tử trên bằng phương pháp duyệt LRN (Left Right Node ): 16, 17, 19, 18, 31, 32, 43, 40, 35, 30 30, 18, 17, 16, 19, 35, 32, 31, 40, 43 30, 18, 35, 17, 40, 16, 32, 31, 43, 19 30, 35, 40, 43, 32, 31, 18, 19, 17, 16

Cho dãy số sau: 30, 18, 35, 17, 40, 16, 32, 31, 43, 19. Cho biết kết quả khi duyệt cây được tạo lần lượt từ các phần tử trên bằng phương pháp duyệt NLR (Node Left Right): 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 35, 40, 43 30, 18, 17, 16, 19, 35, 32, 31, 40, 43 30, 18, 35, 17, 40, 16, 32, 31, 43, 19 30, 35, 40, 43, 32, 31, 18, 19, 17, 16

Cho dãy số sau: 30, 18, 35, 17, 40, 16, 32, 31, 43, 19. Cho biết kết quả khi duyệt cây được tạo lần lượt từ các phần tử trên bằng phương pháp duyệt RNL(Right Node Left): 16, 17, 19, 18, 31, 32, 43, 40, 35, 30 30, 18, 35, 17, 40, 16, 32, 31, 43, 19 30, 35, 40, 43, 32, 31, 18, 19, 17, 16 43, 40, 35, 32, 31, 30, 19, 18, 17, 16

T={ (2, 3), (1, 3), (4, 5), (4, 6), (3, 5) } T={(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 6), (6, 3), (6, 7)} T={(1, 2), (1, 4), (2, 3), (4, 5), (2, 6), (6, 7)} T={(1, 2), (1, 4), (2, 4), (2, 6), (4, 5), (6, 7)}

Cho đồ thị sau: Cho biết ma trận kề biểu diễn đồ thị trên là gì?

check_box

 

Cho đồ thị sau: Cho biết ma trận trọng số biểu diễn đồ thị trên là gì?

T = { (1, 2), (1, 4), (2, 4), (2, 6), (4, 5), (6, 7) } T = { (1, 4), (4, 3), (1, 2), (4, 5), (2, 6), (6,7) } T={(1, 2), (1, 4), (1, 3), (2, 6), (4, 5), (6,7 )} T={(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 6), (6, 3), (6, 7)}

Cho đồ thị vô hướng có 5 đỉnh với tổng bậc các đỉnh là 10. Vậy số số cạnh của đồ thị là bao nhiêu

check_box

 5 6 4 3

check_box

 Đỉnh f Đỉnh a Đỉnh b Đỉnh d

Đỉnh a Đỉnh b Đỉnh d Đỉnh f

Cho đồ thị vô hướng như hình vẽ. Hãy cho biết ma trận kề nào là biểu diễn đúng của đồ thị  

check_box

 

Cho đồ thị vô hướng như hình vẽ. Hãy cho biết ma trận kề nào là biểu diễn đúng của đồ thị

check_box

 

Các đáp án đều sai

check_box

 DQ.Tail = new_element; chúng tôi = new_element; chúng tôi = NULL; new_element= DQ.Tail;

QuickSort(a,i,R);QuickSort(a,L,j); QuickSort(a,j,L);QuickSort(a,i,R); QuickSort(a,L,j);QuickSort(a,i,R); QuickSort(a,L,j);QuickSort(a,R,i);

i=0; j=n-1; i=0; j=R; i=L; j=n-1; i=L; j=R;

a[(L+R)/2] a[(L+R)] a[(L-R)/2] a[R/2]

Cho đoạn mã sau, cho biết đoạn mã biểu diễn thuật toán gì?Bước 1: S = 1, i = 1;Bước 2: Nếu i<n thì s = s*i, qua bước 3; Ngược lại qua bước 4;Bước 3: i = i + 1;Quay lại bước 2;Bước 4: Xuất S ra màn hình Tính (n-1)! Tính n! Tính tổng các giá trị 1*1*2*3*…*n Tính tổng các giá trị 1+2+3+…+n

Cho đoạn mã sau, cho biết kết quả của x?Queue Q;InitQueue(Q);Put(Q, “Green”);Put(Q, “Red”);Put(Q, “Yellow”);Get(Q,x); Green Red Tất cả các phương án đều sai Yellow

Cho đoạn mã sau, cho biết kết quả của x?Queue Q;InitQueue(Q);Put(Q, “Green”);Put(Q, “Red”);Put(Q, “Yellow”);Get(Q,x);Get(Q,x); Green Red Tất cả các phương án đều sai Yellow

Cho đoạn mã sau, cho biết kết quả của x?Stack S;InitStack(S);Push(S, “Green”);Push(S, “Red”);Push(S, “Yellow”);Pop(S,x); Green Red Tất cả các phương án đều đúng Yellow

Cho đoạn mã sau, cho biết kết quả của x?Stack S;InitStack(S);Push(S, “Green”);Push(S, “Red”);Push(S, “Yellow”);Pop(S,x);Pop(S, x); Green Red Tất cả các phương án đều đúng Yellow

Cho đoạn mã sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc,tt;};struct Node{ CB info; struct Node *next, *pre;};struct List{ Node *head, *tail;};Khai báo CTDL trên là khai báo CTDL dạng gì?

check_box

 Danh sách liên kết đôi Danh sách liên kết đơn Danh sách liên kết vòng Danh sách liên kết vòng đôi

Cho đoạn mã sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc,tt;};struct Node{ CB info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};Khai báo Cấu trúc dữ liệu trên là khai báo CTDL dạng gì?

check_box

 Danh sách liên kết đơn Danh sách liên kết đôi Danh sách liên kết vòng Danh sách liên kết vòng đôi

1 2 3 4

1 2 3 4

1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 3, 5 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 2, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1

Các đáp án đưa ra đều sai Các đáp án trên đều đúng Mô tả thuật toán tìm kiếm nhị phân Mô tả thuật toán tìm kiếm tuyến tính

T liên thông không có chu trình và H E T liên thông và có đúng n-1 cạnh. T liên thông và không có chu trình. T liên thông và mỗi cạnh của nó đều là cầu;

Cho hàm tìm kiếm tuyến tính trong mảng 1 chiều có n phần tửint Search( int a[], int n, int x){ int i; for(i=0; i<n; i++) if(a[i] == x) return i; return(-1);}Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau Hàm luôn luôn trả về vị trí phần tử cuối cùng có giá trị bằng x Hàm trả về vị trí phần tử cuối cùng có giá trị bằng x, ngược lại trả về -1 Hàm trả về vị trí phần tử cuối cùng có giá trị bằng x, ngược lại trả về n Hàm trả về vị trí phần tử đầu tiên có giá trị bằng x, ngược lại trả về -1

Cho khai báo cấu trúc cây NPTK:struct Node{     int key;     Node *Left, *Right;};typedef Node *Tree;và CTC insertNode(Tree &T, item x) để chèn thêm phần tử mới vào cây nhị phân tìm kiếm, nếu chèn thành công trả lại giá trị 0 nếu không chèn thành công trả lại giá trị -1Đoạn mã nào sau đây để cho phép nhập liên tiếp các số nguyên đến khi bằng 0 thì dừng và tạo cây nhị phân tìm kiếm từ các số nguyên đã nhập đó.

check_box

 void CreateTree(Tree &T){int x;while (1){printf(“Nhap vao Node: “);scanf(“%d”, &x);if (x == 0) break;int check = insertNode(T, x);if (check == -1)printf(“Node da ton tai!”);else if (check == 0)printf(“Khong du bo nho”);}}

Cho khai báo cấu trúc đồ thị dạng danh sách cạnh như sau:struct Canh{int dd,dc;float ts;};struct DoThiCanh{int m;Canh ds[max];};Đâu là đoạn mã để liệt kê các đỉnh kề của một đỉnh k nào đó trong đồ thị

check_box

 void XuLy(DoThiCanh G,int k){int i;printf(“n Cac dinh ke cua dinh %d la:”,k);for(i=1;i<=G.m;i++){if(G.ds[i].dd == k)printf(“%7d”,G.ds[i].dc);if(G.ds[i].dc == k)printf(“%7d”,G.ds[i].dd);}} void XuLy(DoThi G){ printf(“n Ma tran trong so la:n”); for(int i =1; i<=G.n; i++) { for(int j=1;j<=G.n;j++) printf(“%8.1f”,G.C[i][j]); printf(“n”); }}

Cho khai báo cấu trúc đồ thị dạng danh sách cạnh như sau:struct Canh{int dd,dc;float ts;};struct DoThiCanh{int m;Canh ds[max];};Đâu là đoạn mã để liệt kê danh sách tất cả các cạnh hiện có của đồ thị void XuLy(DoThi G){ printf(“n Ma tran trong so la:n”); for(int i =1; i<=G.n; i++) { for(int j=1;j<=G.n;j++) printf(“%8.1f”,G.C[i][j]); printf(“n”); }} void XuLy(DoThiCanh G,int k){int i;printf(“n Cac dinh ke cua dinh %d la:”,k);for(i=1;i<=G.m;i++){if(G.ds[i].dd == k)printf(“%7d”,G.ds[i].dc);if(G.ds[i].dc == k)printf(“%7d”,G.ds[i].dd);}}

Cho khai báo cấu trúc đồ thị dạng ma trận trọng số như sau:struct DoThi{ int n; float C[max][max];};Cho biết đoạn chương trình con sau thực hiện gì?void XuLy(DoThi G){ printf(“n Ma tran trong so la:n”); for(int i =1; i<=G.n; i++) { for(int j=1;j<=G.n;j++) printf(“%8.1f”,G.C[i][j]); printf(“n”); }}

check_box

 In ma trận trọng số của đồ thị In danh sách cạnh của đồ thị In danh sách kề của đồ thị In ma trận kề của đồ thị

Cho khai báo cấu trúc đồ thị dạng ma trận trọng số như sau:struct DoThi{ int n; float C[max][max];};Đâu là đoạn mã để in ma trận trọng số biểu diễn đồ thị

check_box

 void XuLy(DoThi G){ printf(“n Ma tran trong so la:n”); for(int i =1; i<=G.n; i++) { for(int j=1;j<=G.n;j++) printf(“%8.1f”,G.C[i][j]); printf(“n”); }} void XuLy(DoThi &G){ int dd,dc; int i,j; float ts; printf(“Nhap so dinh do thi:”); scanf(“%d”,&G.n); for(i =1; i<=G.n; i++) for(j=1; j<=G.n; j++) G.C[i][j]=0;}

Cho khai báo cấu trúc đồ thị dạng ma trận trọng số như sau:struct DoThi{ int n; float C[max][max];};Đâu là đoạn mã để liệt kê các đỉnh kề của một đỉnh k nào đó trong đồ thị void XuLy(DoThi &G){ int dd,dc; int i,j; float ts; printf(“Nhap so dinh do thi:”); scanf(“%d”,&G.n); for(i =1; i<=G.n; i++) for(j=1; j<=G.n; j++) G.C[i][j]=0;} void XuLy(DoThi G){ printf(“n Ma tran trong so la:n”); for(int i =1; i<=G.n; i++) { for(int j=1;j<=G.n;j++) printf(“%8.1f”,G.C[i][j]); printf(“n”); }}

check_box

 Thực hiện tìm kiếm trong DSLK kép chứa các CanBo xem có CanBo nào có tên là k hay không? Trả lại thông tin nút chứa cán bộ nếu tìm thấy ngược lại trả lại giá trị NULL Thực hiện tìm kiếm Cán bộ theo tên cán bộ Thực hiện tìm kiếm trong DSLK đôi có chứa Cán bộ với tên là k nào đó hay không? Thực hiện tìm kiếm trong DSLK đơn chứa các CanBo xem có CanBo nào có mã là k hay không? Trả lại thông tin nút chứa cán bộ nếu tìm thấy ngược lại trả lại giá trị NULL

check_box

 Thực hiện tìm kiếm trong DSLK đơn chứa các CanBo xem có CanBo nào có mã là k hay không? Trả lại thông tin nút chứa cán bộ nếu tìm thấy ngược lại trả lại giá trị NULL Thực hiện tìm kiếm Cán bộ theo mã cán bộ Thực hiện tìm kiếm trong DSLK đôi chứa các CanBo xem có CanBo nào có mã là k hay không? Trả lại thông tin nút chứa cán bộ nếu tìm thấy ngược lại trả lại giá trị NULL Thực hiện tìm kiếm trong DSLK đơn có chứa Cán bộ với tên là k nào đó hay không?

Cho khai báo cấu trúc:struct NodeQueue{ int info; struct NodeQueue *next; struct NodeQueue *pre;};struct Queue{ NodeQueue *Rear, *Front;}Queue Q;Đoạn mã sau đây thực hiện yêu cầu gì?void initQueue(Queue &Q){Q.Rear = NULL;Q.Front = NULL;}

check_box

 Khởi tạo hàng đợi rỗng Khởi tạo danh sách rỗng Khởi tạo mảng rỗng Khởi tạo Stack rỗng

Cho khai báo CTDL như sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc,thanhtien;};struct Node{ CB info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};Đâu là đoạn mã tính tổng tiền lương của các CanBo trong DSLK đơn.

Cho khai báo CTDL như sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc,tt;};struct Node{ CB info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};Đâu là đoạn mã tìm kiếm CanBo theo mã cán bộ trong DSLK đơn

Cho khai báo CTDL như sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc;};struct Node{ CB info; struct Node *next, *pre;};struct List{ Node *head, *tail;};Đâu là đoạn mã để in ra màn hình thông tin đầy đủ của các Cán Bộ có trong danh sách liên kết lần lượt từ cuối trở về đầu

Cho khai báo CTDL như sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc;};struct Node{ CB info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};Đâu là đoạn mã để in ra màn hình thông tin đầy đủ của các Cán Bộ có trong danh sách liên kết.

Cho khai báo CTDL như sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc;};struct Node{ CB info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};Đâu là đoạn mã để sắp xếp danh sách Cán bộ theo thứ tự giảm dần của hệ số lương (hsl);

Cho khai báo CTDL như sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc;};struct Node{ CB info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};Đâu là đoạn mã để sắp xếp danh sách Cán bộ theo thứ tự tăng dần của hệ số lương (hsl);

Cho khai báo CTDL như sau:struct CB{ int mcb; char hoten[20]; char ns[12]; float hsl,pc;};struct Node{ CB info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;};Đâu là đoạn mã để tính tổng phụ cấp của tất cả các cán bộ và in ra màn hình?

Cho khai báo Stack như sau:struct Stack{char color[15];int nut[max];};Cho biết kết quả giá trị được in ra màn hình là gì?Push(s, “Red”);Push(s, “Green”);Push(s, “Blue”);printf(“n%15s”, Pop(s));printf(“n%15s”, Pop(s));

check_box

 BlueGreen GreenBlue RedBlue RedGreen

Cho khai báo Stack như sau:struct Stack{int topint nut[max];};Cho biết phần tử đỉnh hiện tại của Stack là bao nhiều?int a[] = {4, 5, 6, 7, 8};int n = 5;Stack s;for(int i = 0; i<n; i++) push(s, a[i]);

check_box

 8 4 6 7

Cho khai báo Stack như sau:struct Stack{int topint nut[max];};Cho biết phần tử được lấy ra cuối cùng trong Stack sau là bảo nhiêu?int a[] = {4, 5, 6, 7, 8};int n = 5;Stack s;for(int i = 0; i<n; i++) push(s, a[i]);

check_box

 4 5 7 8

Cho khai báo Stack như sau:struct Stack{int topint nut[max];};Đoạn mã thực hiện thao tác gì?int Top(Stack &s){int tg;if ( isEmpty(s) == 1 ){ printf(“Ngan xep rong”); exit(1); }else{tg = s.nut[s.top];}return tg;}

check_box

 Trả lại giá trị của phần tử đỉnh hiện tại của Stack Bổ sung thêm phần tử mới vào đỉnh của Stack Duyệt qua lần lượt từng phần tử trong Stack và in thông tin lần lượt ở đỉnh ra Thực hiện tính tổng các phần tử đang có trong Staclk

Cho khai báo Stack như sau:struct Stack{int topint nut[max];};Đoạn mã thực hiện thao tác gì?void Push( Stack &s, int x){if ( isFull(s) == 1){ printf(“Stack day”); exit(1); }else{s.top = chúng tôi + 1;s.nut[ chúng tôi ] = x;}}

check_box

 Chèn thêm phần tử mới vào đỉnh của Stack Thự chiện xoá phần tử đang có ở đỉnh của Stack Thực hiện in lần lượt các phần tử đang có trong Stack Trả lại giá trị phần tử đỉnh của Stack

Đếm số phần tử có giá trị bằng phần tử đầu tiên trong mảng Đếm số phần tử có giá trị bằng x trong mảng Đếm số phần tử trong mảng đầu tiên trong mảng Tìm kiếm tuyến tính phần tử mang giá trị x trong mảng

Cho mảng a gồm các phẩn tử có giá trị như sau:1356Số lần hoán vị 2 phần tử khác nhau khi áp dụng thuật toán nổi bọt để sắp xếp mảng giảm dần là: 4 5 6 7

Cho mảng a gồm các phẩn tử có giá trị như sau:3126Số lần hoán vị 2 phần tử khác nhau khi áp dụng thuật toán đổi chỗ trực tiếp (Bubble Sort) để sắp xếp mảng giảm dần là: 2 3 4 5

Cho mảng a gồm các phẩn tử có giá trị như sau:3126Số lần hoán vị 2 phần tử khác nhau khi áp dụng thuật toán đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort) để sắp xếp mảng tăng dần là: 2 3 4 5

Cho mảng a gồm các phẩn tử có giá trị như sau:3126Số lần hoán vị 2 phần tử khác nhau khi áp dụng thuật toán nổi bọt để sắp xếp mảng giảm dần là: 2 3 4 5

Cho mảng a gồm các phẩn tử có giá trị như sau:74326Số lần hoán vị 2 phần tử khác nhau khi áp dụng thuật toán chọn trực tiếp để sắp xếp mảng tăng dần là: 2 3 4 5

Cho mảng a gồm các phần tử: 8, 3, 7, 6, 4, chúng tôi biết kết quả ở bước thứ 3 khi áp dụng thuật toán sắp xếp Selection tăng dần trên mảng các phần tử trên.

check_box

 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 8 7 2 3 7 6 4 8 2 3 7 6 8 4

Cho mảng a gồm các phần tử: 8, 3, 7, 6, 4,2.Cho biết kết quả ở bước thứ 3 khi áp dụng thuật toán sắp xếp Insertion tăng dần trên mảng các phần tử trên.

check_box

 3 6 7 8 4 2 2 3 4 6 7 8 3 4 6 7 8 2 3 8 7 6 4 2

Cho s là Stack chứa các giá trị nguyên, Kết quả của đoạn mã sau là gì?void main(){int n=3553, du, b=8;stack *s;InitStack(s);while(n!=0){du = n%b;Push(s, du);n = n/b;}cout<<“Ket qua la:”;while( !isEmpty(s)){cout<<Pop(s);}}

check_box

 6741 0 1476 3553

Cho s là Stack chứa các giá trị nguyên, Kết quả của đoạn mã sau là gì?void main(){int n=53, du, b=2;stack *s;InitStack(s);while(n!=0){du = n%b;Push(s, du);n = n/b;}cout<<“Ket qua la:”;while( !isEmpty(s)){cout<<Pop(s);}}

check_box

 110202 00211 102021 11100

Cho thông tin của Hang Hoa gồm: mã hàng, tên hàng, số lượng và đơn giá.Đâu là đoạn mã khai báo Cấu trúc dữ liệu dạng danh sách liên kết đơn để lưu trữ danh sách Hang Hoa

check_box

 struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};struct Node{ HH info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;}; struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};HH ds[10]; struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};struct List{ HH *head, *tail;}; struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};struct Node{ HH info; struct Node *next, *pre;};struct List{ Node *head, *tail;};

Cho thông tin của Hang Hoa gồm: mã hàng, tên hàng, số lượng và đơn giá.Đâu là đoạn mã khai báo Cấu trúc dữ liệu dạng danh sách liên kết kép để lưu trữ danh sách Hang Hoa

check_box

 struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};struct Node{ HH info; struct Node *next, *pre;};struct List{ Node *head, *tail;}; struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};HH x; struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};struct Node{ HH info; struct Node *next;};struct List{ Node *head, *tail;}; struct HH{ int mHang; char tenHang [20]; float soLuong, donGia;};HH ds[10];

Cho thông tin của SV gồm: MaSV, HoTen, Tuoi, DTBĐâu là đoạn mã để Sắp xếp danh sách SV theo ĐTB giảm dần bằng thuật toán Selection Sort void SXDSSV( int n, SV ds[]){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( ds[j].DTB < ds[min].DTB ) min = j; if( min != i ) { tg = ds[min]; ds[min] = ds[i]; ds[i] = tg; } }}

Cho thông tin của SV gồm: MaSV, HoTen, Tuoi, DTBĐâu là đoạn mã để Sắp xếp danh sách SV theo ĐTB tăng dần bằng thuật toán Selection Sort

check_box

 void SXDSSV( int n, SV ds[]){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( ds[j].DTB < ds[min].DTB ) min = j; if( min != i ) { tg = ds[min]; ds[min] = ds[i]; ds[i] = tg; } }}

Cho thông tin của SV gồm: MaSV, HoTen, Tuoi, DTBĐâu là đoạn mã để Sắp xếp danh sách SV theo Tuổi tăng dần bằng thuật toán Selection Sort

check_box

 void SXDSSV( int n, SV ds[]){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( ds[j].Tuoi < ds[min].Tuoi ) min = j; if( min != i ) { tg = ds[min]; ds[min] = ds[i]; ds[i] = tg; } }}

void Swap( floatX, float Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;} void Swap( int &X, int &Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;} void Swap( int *X, int *Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;} void Swap( int X, int Y){int Temp = X;X=Y;Y = Temp;return ;}

Cho thuật toán sau:int LinearSearch( float M[], int N, float X){int k = 0;M[N] = X;while (M[k] !=X)//n+1k++;if (k<N) return k;return -1;}Chọn câu đúng nhất trong trường hợp xấu nhất khi không tìm thấy phần tử nào có giá trị bằng X: Số phép gán: Gmax = 1 Số phép so sánh: Smax = N + 2 Số phép gán: Gmax = 2 Số phép so sánh: Smax = N + 2 Số phép gán: Gmax = 2 Số phép so sánh: Smax = N + 1 Số phép gán: Gmax = 2 Số phép so sánh: Smax = 2N + 2

Cho thuật toán sau:int LinenearSearch( int M[], int N, int X){int k = 0;while (M[k] !=X && k<N)k++;if (k<N) return k;return -1;}Chọn câu đúng nhất trong trường hợp xấu nhất khi không tìm thấy phần tử nào có giá trị bằng X: Số phép gán: Gmax = 1 Số phép so sánh: Smax = 2N + 1 Số phép gán: Gmax = 1 Số phép so sánh: Smax = 2N + 2 Số phép gán: Gmax = 1 Số phép so sánh: Smax = N + 2 Số phép gán: Gmax = 2 Số phép so sánh: Smax = 2N + 1

Cho thuật toán tìm nhị phân không đệ quy sau:int NrecBinarySearch( int M[], int N, int X){ int First = 0; int Last = N -1; while ( First <= Last) { int Mid = (First + Last)/2; if ( X == M[Mid]) return Mid; if ( X < M[Mid]) Last = Mid – 1; else First = Mid + 1; } return -1;}Chọn câu đúng nhất trong trường hợp tốt nhất khi phần tử ở giữa của mảng có giá trị bằng X: Số phép gán: Gmin = 0 Số phép so sánh: Smin = 2 Số phép gán: Gmin = 2 Số phép so sánh: Smin = 2 Số phép gán: Gmin = 2 Số phép so sán: Smin = 3 Số phép gán: Gmin = 3 Số phép so sánh: Smin = 2

Danh sách được cài đặt bằng cách nào: Cả hai đáp án đều đúng Cả hai đáp án đều sai Cài đặt bằng danh sách liên kết Cài đặt bằng mảng

Danh sách liên kết là gì? Cả hai phát biểu đều đúng Cả hai phát biểu đều sai là tập hợp các phần tử liên kết móc nối liên tiếp với nhau, có kiểu truy cập ngẫu nhiên. Mỗi phần tử là một nút. là tập hợp các phần tử liên kết móc nối liên tiếp với nhau, có kiểu truy cập tuần tự. Mỗi phần tử là một nút.

Đâu là công thức tổng quát để tính giai thừa dựa vào giải thuật đệ quy Giaithua = (n-1)* Giaithua Giaithua = n* Giaithua(n+1) Giaithua = n* Giaithua(n-1) Giaithua = n* Giaithua

Đâu là công thức tổng quát để tính giai thừa dựa vào giải thuật đệ quy

check_box

 Giaithua = n* Giaithua(n-1) Giaithua = (n-1)* Giaithua Giaithua = n* Giaithua(n+1) Giaithua = n* Giaithua

Đâu là định nghĩa của Hàng đợi Cả hai đáp án đều đúng Cả hai đáp án đều sai dạng danh sách đặc biệt trong đó các phép toán thêm vào một phần tử mới hoặc loại bỏ một phần tử trong danh sách chỉ được phép thực hiện ở một đầu của danh sách một kiểu danh sách trong đó được trang bị hai phép toán bổ sung một phần tử vào cuối danh sách và loại bỏ một phần tử ở đầu danh sách

Đâu là định nghĩa của Ngăn xếp Cả hai đáp án đều đúng Cả hai đáp án đều sai Dạng danh sách đặc biệt trong đó các phép toán thêm vào một phần tử mới hoặc loại bỏ một phần tử trong danh sách chỉ được phép thực hiện ở một đầu của danh sách Một kiểu danh sách trong đó được trang bị hai phép toán bổ sung một phần tử vào cuối danh sách và loại bỏ một phần tử ở đầu danh sách

Đây là định nghĩa của độ phức nào? “được tính là tổng số chi phí về mặt tổng thời gian cần thiết để hoàn thành thuật toán, được đánh giá dựa vào số lượng các thao tác được sử dụng trong thuật toán dựa trên bộ dữ liệu đầu vào” Cả hai lựa chọn đều đúng Cả hai lựa chọn đều sai Không gian Thời gian

Đây là định nghĩa của độ phức nào? “Được tính là tổng số chi phí về mặt không gian (bộ nhớ) cần thiết sử dụng cho thuật toán” Cả hai lựa chọn đều đúng Cả hai lựa chọn đều sai Không gian Thời gian

Để sắp xếp các phần tử của danh sách liên kết có mấy phương án sử dụng: 2 phương án 3 phương án 4 phương án 5 phương án

Để sắp xếp các phần tử của danh sách liên kết đôi sử dụng phương án nào?

check_box

 Hoán vị nội dung của phần tử Cả hai phương án trên đều đúng Cả hai phương án trên đều sai Thay đổi mối liên kết của phần tử

Để sắp xếp các phần tử của danh sách liên kết đơn sử dụng phương án nào? Cả hai phương án trên đều đúng Hoán vị nội dung của phần tử Tất cả các đáp án đều sai Thay đổi mối liên kết của phần tử

Để sử dụng hàm cấp phát bộ nhớ malloc(), calloc(), new(). Ta phải sử dụng thư viện nào? conio.h stdio.h stdlib.h string.h

Để tiến hành tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đôi sử dụng phương pháp tìm kiếm gì?

check_box

 Tìm kiếm tuyến tính Cả ba phát biểu đều đúng Tìm kiếm nhị phân Tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân

Để tiến hành tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đơn sử dụng phương pháp tìm kiếm gì? Tất cả các đáp án đều đúng Tìm kiếm nhị phân Tìm kiếm tuyến tính Tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân

float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/(2*n) + F(n-1);} float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/(2*n) + F1(n-1);} float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/2*n + F(n-1);} float F( int n ){if (n ==1 )return 1.0/2;elsereturn 1.0/n + F(n-1);}

Để tính biểu thức s = ½ + 2/3 + ¾ + … + n/(n+1) ta chọn hàm float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)(n+1)/(n+1) + F(n-1);} float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/ + F(n-1);} float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F(n-1);} float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F;}

Để tính biểu thức s = ½ + 2/3 + ¾ + … + n/(n+1) ta chọn hàm

check_box

 float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F(n-1);} float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)(n+1)/(n+1) + F(n-1);} float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/ ( n) + F(n-1);} float F(int n){if (n==1)return 1.0/2;elsereturn (float)n/(n+1) + F ( n);}

long F(int x, int n){if (n==0)return 1;elsereturn x*F(x,n);} long F(int x, int n){if (n==0)return 1;elsereturn x*F(x,n-1);} long F(int x, int n){if (n==0)return 1;elsereturn x*x*F(x,n-1);} long F(int x, int n){if (n==1)return 1;elsereturn x*F(x,n-1);}

Để xác định giải thuật đệ quy cần xác định gì? Cả hai lựa chọn đều đúng Cả hai lựa chọn đều sai Công thức tổng quát Phần tử neo

Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi được mô tả như sau:struct Node{ int Key; struct Node *next; struct Node *pre;};Trong đó, khai báo Node *next dùng để mô tả

check_box

 Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp Con trỏ trở tới phần dữ liệu Con trỏ trở tới phần dữ liệu cuối của danh sách Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp của phần tử cuối

Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn được mô tả như sau:struct Node{int Key;Node *next;}OneNode;Trong đó, khai báo Node *next; dùng để mô tả Con trỏ trỏ tới phần dữ liệu Con trỏ trỏ tới phần dữ liệu cuối của danh sách Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp của phần tử cuối

Định nghĩa nào đúng với danh sách liên kết Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu dạng cây Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu tự định nghĩa Danh sách liên kết là tập hợp các phần tử mà đặt kế cận với nhau trong vùng nhớ Danh sách liên kết là tập hợp các phần tử mà giữa chúng có sự kết nối với nhau dựa vào liên kết của chúng

Độ phức tạp thuật toán được đánh giá có loại nào? Cả hai loại được liệt kê Độ phức tạp không gian Độ phức tạp thời gian Không phải các loại liệt kê

2n cạnh 3n cạnh 6n cạnh N cạnh

chúng tôi = new_element;Q.Tail = Q.Head; chúng tôi = Q.Head;Q.Tail = new_element; chúng tôi = NULL;Q.Head = NULL; chúng tôi = Q.Head;Q.Head = new_element;

Đoạn mã cài đặt chèn thêm một phần tử mới vào đầu của danh sách liên kết đơn:void insertFirst ( LIST &Q, Node *new_element ){if ( chúng tôi == NULL )

Đoạn mã cài đặt hàm tìm kiếm nhị phân phần tử x trên dãy sắp xếp tăng dần:int BinarySearch( int a[ ], int n, int x ){int left = ……….., right = ……………;int middle;do{middle = (left+right)/2;if (x == a[middle]) break;else if (x<a[middle]) right = middle – 1;else left = middle + 1;} while ( left <= right );if ( left <= right ) return middle;else return -1;//ko tìm thấy phần tử x }Giá trị được điền vào dấu ………… để đoạn mã cài đặt thực hiện đúng: 0 và n-1 1 và n n và 1 n-1 và 0

p = q; q = p;

Đoạn mã cài đặt hủy phần tử đầu của danh sách liên kết đơn:void RemoveHead ( LIST &Q ){Node *p;if (Q.Head != NULL){p = Q.Head;[1] …………………..free(p);if ( chúng tôi == NULL ) chúng tôi = NULL;}}Dòng lệnh cần thiết được đặt vào chỗ trống tại dòng số [1]: chúng tôi = NULL;

check_box

 p = (Node*)malloc(sizeof(Node)); p = (Node*)malloc(Node)); p = malloc(Node); p = malloc(sizeof(Node));

data infor link next

# link data infor# next

0 Data NULL x

data infor link next

Tất cả các lựa chọn trên đều sai Tìm kiếm nhị phân phần tử có giá trị X Tìm kiếm tuyến tính phần tử X trong mảng Tìm phần tử nhỏ nhất của mảng M gồm N phần tử

Đoạn mã khởi tạo danh sách rỗng sau:void init( DList &Q ){Q.Head = ……;Q.Tail = NULL;} Phần còn thiếu điền vào dấu ……. là gì

check_box

 NULL Các đáp án đều sai NILL O

Đoạn mã khởi tạo danh sách rỗng sau:void init( List &Q ){Q.Head = ……;Q.Tail = NULL;} Phần còn thiếu điền vào dấu ……. là gì Không phải các đáp án trên NILL NULL O

Đoạn mã sau đây làm nhiệm vụ gì?void SXDSSV( int n, SV ds[]){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( ds[j].Tuoi < ds[min].Tuoi ) min = j; if( min != i ) { tg = ds[min]; ds[min] = ds[i]; ds[i] = tg; } }}

check_box

 Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi tăng dần bằng thuật toán Selection Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi giảm dần bằng thuật toán Insertion Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi giảm dần bằng thuật toán Selection Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi tăng dần bằng thuật toán Insertion

Đoạn mã sau đây sử dụng thuật toán Sắp xếp gì?void SXDSSV( int n, SV ds[]){ int min, i, j; SV tg; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) { min = i; for( j=i+1 ; j<n ; j++ ) if ( ds[j].DTB < ds[min].DTB ) min = j; if( min != i ) { tg = ds[min]; ds[min] = ds[i]; ds[i] = tg; } }}

check_box

 Selection Sort Insertion Sort Interchange Sort Quick Sort

check_box

 Insertion Sort Interchange Sort Quick Sort Selection Sort

check_box

 Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi tăng dần bằng thuật toán Insertion Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi giảm dần bằng thuật toán Insertion Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi giảm dần bằng thuật toán Selection Thực hiện sắp xếp danh sách SV theo Tuoi tăng dần bằng thuật toán Selection

Đoạn mã sau đây thực hiện yêu cầu xử lý gì?int TK_SV_Ten_Tuyentinh(int n, SV ds[], char ht[]){ for(int i = 0; i<n; i++) if ( strcmp(ds[i].HoTen, ht)==0) break; if (i<n) return 1; else return -1;}

check_box

 Thực hiện tìm kiếm trong danh sách (ds) có SV có tên là ht hay không? Nếu có thì trả lại giá trị là 1, ngược lại không có trả lại giá trị là -1, thuật toán sử dụng là thuật toán tìm kiếm tuyến tính Thực hiện tìm kiếm trong danh sách ds có SV có mã là ht hay không? Nếu có trả lại giá trị vị trí của phần tử tìm thấy nếu không có trả lại giá -1 Thực hiện tìm kiếm trong danh sách ds có SV có mã là ht hay không? Nếu có trả lại giá trị 1 nếu không có trả lại giá -1 Thực hiện tìm kiếm trong danh sách ds có SV có mã là ht hay không? Nếu có trả lại giá trị 1 nếu không có trả lại giá -1, thuật toán sử dụng là thuật toán tìm kiếm nhị phân

Đoạn mô tả này thuộc thuật toán nào:Bước 1: i = 0Bước 2: tính các giá trị j = i + 1Bước 3: Trong khi j<n thực hiện- nếu a[j] < a[i] thì hoán đổi a[i] với a[j]- j = j + 1;Bước 4: i = i +1nếu i<n-1 thì lặp lại bước 2, ngược lại thì dừng Sắp xếp chèn trực tiếp. Sắp xếp đổi chỗ trực tiếp Tìm kiếm nhị phân Tìm kiếm tuyến tính

Đối với thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp cho dãy phần tử sau (10 phần tử):16 60 2 25 15 45 5 30 33 20Cần thực hiện bao nhiêu lựa chọn phần tử nhỏ nhất để sắp xếp mảng M có thứ tự tăng dần 10 lần 7 lần 8 lần 9 lần

Giả sử cần sắp xếp mảng M có N phần tử sau theo phưuơng pháp sắp xếp chèn trực tiếp: 11 16 12 75 51 54 5 73 36 52 98Cần thực hiện bao nhiêu lần chèn các phần tử vào dãy con đã có thứ tự tăng dần đứng đầu dãy M để sắp xếp mảng tăng dần: 10 lần 7 lần 8 lần 9 lần

T có đúng một chu trình n-1 cạnh T liên thông không có chu trình T liên thông và có đúng n-1 cạnh T liên thông và mỗi cạnh của nó đều là cầu

Hàm mô tả sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trên mảng M có N phần tử:1. void BubbleSort(int M[ ], int N)2. {3.int i,j,tg;4.for( i = 0 ; i < N-1 ; i++ )5…………………………………..6.if ( M[j] < M[j-1] )7.{8.tg = M[j];9.M[ j] = M[j-1];10.M[ j-1] = tg;11.}12.}Lệnh nào sau đây sẽ được đưa vào dòng số [5] của đoạn mã trên for( j = N; j< i; j–) Không có dòng lệnh nào phù hợp, không cần thêm thuật toán vẫn chạy đúng

Hàng đợi còn được gọi là danh sách Cả hai đáp án đều đúng Cả hai đáp án đều sai FIFO LIFO

Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D

Kết quả của đoạn mã sau là gì?void main(){char st[20]= “ABC”;int i;stack *s;InitStack(s);for (int i=0; i<strlen(st); i++)Push( s, st[i]);printf(“n Ket qua:”);while (!isEmpty(s)) printf(“%c”, Pop(s));}

check_box

 CBA ABC ACB CAB

Lựa chọn câu đúng nhất về danh sách liên kết đôi.

check_box

 Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách đôi có 02 mối liên kết với 01 phần tử trong danh sách Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên đôi có 01 mối liên kết với 02 phần tử khác trong danh sách Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên đôi có 02 mối liên kết với phần tử đầu và cuối danh sách Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên kết đôi có 02 mối liên kết với phần tử trước và sau nó trong danh sách

Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất cho biết hình ảnh sau là gì?

check_box

 Cây nhị phân tìm kiếm Cây 2-3-4 Cây nhị phân Cây tổng quát

Là ma trận đối xứng Là ma trận đơn vị Là ma trận đường chéo trên Là ma trận không đối xứng

check_box

 Là ma trận đối xứng Là ma trận đơn vị Là ma trận đường chéo trên Là ma trận không đối xứng

Mỗi nút trong danh sách đơn gồm có mấy phần: 2 phần 3 phần 4 phần 5 phần

Một chương trình cài đặt trên máy tính được xác định bởi thành phần nào Cả hai thành phần Cấu trúc dữ liệu Không phải là các thành phần Thuật toán

Ngăn xếp còn được gọi là danh sách Cả hai đáp án đều đúng Cả hai đáp án đều sai FIFO LIFO

Phần tử thế mạng có thể được dùng khi xóa nút trong trường hợp nút có hai nhánh con là gì? Cả hai phát biểu đều đúng Cả hai phát biểu đều sai là phần tử lớn nhất trong số các phần tử bên nhánh trái là phần tử nhỏ nhất trong số các phần tử bên nhánh phải

Phương pháp duyệt NLR là phương pháp duyệt gì? Cả 3 lựa chọn đều đúng Left – Node – Righ Left – Right – Node Node – Left – Right

check_box

 Nếu bậc của đỉnh v là 0 Nếu bậc của đỉnh v là 1 Nếu bậc của đỉnh v là một số chẵn Nếu bậc của đỉnh v là một số lẻ

check_box

 Nếu bậc của đỉnh v là 1 Nếu bậc của đỉnh v là 0 Nếu bậc của đỉnh v là một số chẵn Nếu bậc của đỉnh v là một số lẻ

Thao tác thêm một phần tử vào cây khi so sánh giá trị của phần tử cần thêm vào so với nút đang xét nếu phần tử cần thêm vào lớn hơn thì được thêm vào vị trí nào?

check_box

 Phần tử mới được bổ sung vào nhánh trái của nút đang xét Cả hai phát biểu trên đều đúng Cả hai phát biểu trên đều sai Phần tử mới được bổ sung vào nhánh phải của nút đang xét

for ( k =0; k<n-1; k–) for ( k =0; k<n-1; k++)

Thuật toán được biểu diễn bằng cách nào Giả mã Liệt kê từng bước Sơ đồ khối Tất cả các cách được liệt kê

Tổ chức của danh sách liên kết kép gồm có mấy thành phần: 2 thành phần 3 thành phần 4 thành phần 5 thành phần

Bán đỉnh bậc ra của đỉnh i, bán đỉnh bậc ra đỉnh j. Bán đỉnh bậc ra của đỉnh i, bán đỉnh bậc vào đỉnh j. Bán đỉnh bậc vào của đỉnh i, bán đỉnh bậc ra đỉnh j Bán đỉnh bậc vào của đỉnh i, bán đỉnh bậc vào đỉnh j.

check_box

 Bậc của đỉnh i, đỉnh j Cả ba phương án đều sai Hai lần số bậc của đỉnh i, đỉnh j Một nửa số bậc của đỉnh i, đỉnh j

check_box

 Cả ba phương án đều sai Hai lần số cung của đồ thị Một nửa số cung của đồ thị Số cung của đồ thị

Hai lần số cạnh của đồ thị Một nửa số cạnh của đồ thị Số cạnh liên thuộc với đỉnh của cột hoặc hàng đó Tổng bán đỉnh bậc ra của tất cả các đỉnh

Trong đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ là một số Chia hết cho 2 Chia hết cho 3 Chính phương Số lẻ

Trong giải thuật đệ quy thì lời giải trực tiếp mà không phải nhờ đến một bài toán con nào đó là thành phần nào? Cả hai lựa chọn đều đúng Cả hai lựa chọn đều sai Công thức tổng quát Phần tử neo

Trong một nút của danh sách liên kết đơn, thành phần infor là thành phần gì? Cả hai phát biểu trên đều đúng Cả hai phát biểu trên đều sai Để lưu trữ địa chỉ của nút kế tiếp hoặc giá trị NULL nếu không liên kết đến phần tử nào Để lưu trữ hay mô tả thông tin được lưu trữ trong nút của danh sách

Ứng dụng cơ bản của ngăn xếp gồm Chuyển đổi cơ số Đảo ngược xâu ký tự Tất cả các phương án đều đúng Tính giá trị biểu thức

void RemoveHead ( LIST &Q ){Node *p;if (Q.Head != NULL){p = Q.Head;…[1] …free(p);if ( chúng tôi == NULL ) chúng tôi = NULL;}}Dòng lệnh cần thiết được đặt vào chỗ trống tại dòng số [1]: chúng tôi = NULL;

Đáp Án Môn Eg38

E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

check_box

 Electronic Learning Economic Learning Electron Learning Electronic mail Learning

Ai là người sáng lập ra Google? Billgate và Mark Zuckerberg. Billgate và Sergey Brin. Larry Page và Sergey Brin. Mark Zuckerberg và Stever Job.

Ai là người thành lập ra mạng xã hội Facebook?

check_box

 Mark Zuckerberg cùng bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn bè cùng phòng Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz và Chris Hughes khi Mark còn là sinh viên tại Đại học Harvard. Facebook được sáng lập bởi hai sinh viên cao học tại trường Đại học Stanford là David Filo và Jerry Yang Lawrence Edward “Larry” Page và Sergey Brin đồng sáng lập ra Facebook

ARPANET đã ngừng hoạt động vào khoảng năm nào? 1970 1980 1990 2000

ARPANET là? Mô hình phân tầng OSI. Một chuẩn mạng cục bộ (LAN). Một chuẩn mạng diện rộng (MAN). Một mạng máy tính do bộ quốc phòng Mỹ xây dựng, có thể coi là tiền thân của Internet.

Bài giảng Audio là: Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học. Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại. Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

Bài giảng dạng Text là gi? Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại. Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào học trực tiếp trên hệ thống. Là tài liệu ở dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể tải về máy.

Bài giảng dạng Text là:

check_box

 Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học. Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại. Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì? Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy. Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem. Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để học và tương tác. Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

check_box

 Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để xem và nghe giảng viên giảng bài và tương tác trực tiếp trên bài học. Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy. Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem. Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

Bài giảng VIDEO được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì? Bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống. Là bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học. Là bài giảng được thiết kế với mục đích là quay lại những thao tác, kỹ thuật để hướng dẫn người học, hoặc quay lại buổi học trực tuyến Vclass để người học xem lại.

Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích? Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập kỹ năng Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học Tất cả các đáp án đều đúng.

Bài luyện tập được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích? Giúp người học củng cố kiến thức của từng bài học, môn học Giúp người học luyện tập trước khi tham dự kỳ thi hết môn Kết quả được tính vào điểm chuyên cần của người học Tất cả các đáp án đều đúng.

Bạn có thể truy cập vào Google Calendar ở đâu và khi nào?

check_box

 Tại bất cứ đâu và không cần có mạng Internet Ở bất cứ đâu và cần có mạng Internet Tại nơi làm việc và có mạng Internet Tại nơi làm việc và không cần có mạng Internet

Bạn có thể ứng dụng Google Drive vào trong học tập elearning như thế nào? Chúng chia sẻ những tài liệu, thông tin cho bạn bè để học tập tốt hơn Hỗ trợ bạn bè cùng học tập nhóm Hỗ trợ bạn trong việc phân bổ các nhiệm vụ cho các thành viên như bài tập kỹ năng, bài tập nhóm Tất cả các phương án trên đều đúng

Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào? Máy tính SMS Tất cả phương án Thiết bị di động

Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

check_box

 Cả 3 đáp án trên Máy tính SMS Thiết bị di động

Bộ giao thức nào được sử dụng phổ biến trên Internet? AppleTalk. H.324. IPX/SPX. TCP/IP.

Các bài kiểm tra trên hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng sẽ? Bộ phận giáo vụ in ra và chuyển cho Giảng viên chấm. Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản của người học. Giảng viên chấm và thông báo kết quả trên hệ thống mà sẽ thông báo qua email. Hệ thống tự động chấm điêm và thông báo cho người học.

Các bài luyện tập có đặc điểm:

check_box

 Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Giới hạn số lần làm bài. Giới hạn thời gian nộp bài.

Các bài nộp sẽ được giảng viên làm gì?

check_box

 Chấm bài và thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến. Không chấm bài và không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến. Không làm gì trên trang học trực tuyến. Sẽ không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

Các bài tự kiểm tra trắc nghiệm có đặc điểm:

check_box

 Sẽ có giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm, sinh viên cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn. Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Sẽ không giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm. Sinh viên không cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn.

Các đặc trưng cơ bản của mạng WAN? Độ tin cậy truyền dữ liệu thấp hơn so với mạng LAN Hoạt động trên phạm vi địa lý rộng, ra ngoài phạm vi một tòa nhà Tất cả 3 phương án đều đúng Tốc độ truyền dữ liệu thấp so với mạng cục bộ có cùng chi phí.

Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi? Các đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được. Công ty Facebook Công ty Microsoft Duy nhất công ty Google

Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi?

check_box

 Nhiều đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được Công ty Facebook Công ty Microsoft Duy nhất công ty Google

Các hoạt động học tập được quy định trên hệ thống EHOU là? Hoạt động Học lý thuyết, Trao đổi – hỏi đáp, Luyện tập – đánh giá Hoạt động học lý thuyết và luyện tập Hoạt động học lý thuyết và trao đổi Hoạt động Học lý thuyết, Hỏi dáp – Trao đổi, Luyện tập – thực hành và Thi – kiểm tra đánh giá

check_box

 Kỹ năng ghi chép Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính Kỹ năng đọc Kỹ năng ứng xử

Các lĩnh vực có thể được đăng tải và sử dụng trên Internet gồm: Lĩnh vực chính trị. Lĩnh vực giáo dục. Lĩnh vực thương mại. Tất cả 3 phương án đều đúng

Cách phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu mình cần trên Internet là?

check_box

 Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,.. Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype… Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

Câu 1 : E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào? Economic Learning Electron Learning Electronic Learning Electronic mail Learning

Chức năng chính của Teamviewer là?

check_box

 Truy cập máy tính từ xa Tính năng Chát là chính Tính năng gọi điện trực tuyến Tính năng truyền File

Quản lý quyền truy nhập vào bài giảng Quản lý tiến độ học tập của sinh viên Quản lý việc thi kiểm tra qua mạng Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử

Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học eLearning? 2 3 4 5

Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học E-Learning?

check_box

 4 2 3 5

Cổng thông tin là gì? Là các trang Web được đăng tải trên mạng internet để mọi người có thể chat, trò truyện với nhau. Là trang Web mà tại đó người học có thể học bài mà không cần liên kết đến link khác. Là trang web mà từ đây bạn có thể dễ dàng truy cập đến các trang web hoặc các dịch vụ khác của nhà cung cấp. Là trang Web thương mại điện tử, bán hàng online.

Đặc điểm nổi bật của eLearning so với phương thức đào tạo truyền thống là gì? Học liệu chính xác và hay hơn truyền thống. Học viên và giảng viên gặp nhau thường xuyên hơn. Người học chăm chỉ hơn. Người học chủ động lựa chọn về nội dung, thời gian và địa điểm học tập của mình.

Đặc trưng cơ bản của mạng LAN là: Quản trị và bảo dưỡng mạng đơn giản. Quy mô của mạng nhỏ, phạm vi hoạt động vào khoảng vài km. Các máy trong một tòa nhà, một cơquan hay xí nghiệp,… nối lại với nhau. Tất cả 3 phương án đều đúng Tốc độ truyền dữ liệu cao, từ10÷100 Mbps đến hàng trăm Gbps, độ tin cậy cao.

Đâu không phải là đặc điểm của Google Calendar?

check_box

 Bạn cần phải trả phí cho lưu lượng dữ liệu sử dụng khi xây dựng lịch làm việc trên Google Calendar Bạn có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và thêm vào lịch làm việc của mình hay của nhóm cộng tác ở bất kỳ nơi nào thông qua Google Calendar Bạn có thể tạo ra các lời mời hẹn gặp làm việc và gửi nó đến mọi tài khoản E-mail và hoàn toàn miễn phí. Google Calendar là dịch vụ cho phép xây dựng lịch làm việc trực tuyến của mình trên mạng, cho phép mọi người hoặc các nhóm làm việc có thể liên kết làm việc trực tuyến ở bất kỳ nơi nào.

Đâu không phải là dịch vụ của Skype cung cấp cho người dùng? Skype Adword Skype Voicemail. SkypeIn. SkypeOut.

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ? Dropbox, Box. Google Drive HangOut OneDrive.

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến:

check_box

 Skype Box Dropbox SkyDrive

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến? Box Dropbox Skype Skype Drive

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

check_box

 Skype Box Dropbox SkyDrive

Đâu không phải là dịch vụ thư điện tử: GDrive Gmail Hotmail Yahoo Mail

Đâu KHÔNG phải là thành phần trong mô hình hệ thống của eLearning Đội ngũ kỹ sư, thiết kế và giảng viên Hạ tầng phần mềm Hạ tầng truyền thông và mạng Nội dung đào tạo

Đâu không phải là tính năng của Gmail? Chỉ chạy duy nhất trên Windows Sử dụng cho công việc mang tính chuyên nghiệp Tích hợp tính năng Hangouts để trò chuyện với bạn bè Tích hợp trên nhiều thiết bị

Đâu không phải là tính năng của Gmail?

check_box

 Cho phép gửi File có dung lượng lớn hơn 30Mb Cho phép gửi tin nhắn với tốc độ nhanh và an toàn Cho phép tìm thư theo tên người dùng, theo nội dung từ khóa, theo nhóm người sử dụng,

Đâu không phải là tính năng của Google Drive? Cho phép bạn chia sẻ thông qua Gmail, Facebook, Google+ Cho phép bạn chia sẻ với nhiều người cùng lúc Cho phép đánh dấu những nội dung mà người khác thay đổi Cho phép người thứ ba có thể được chỉnh sửa

Đâu không phải là tính năng của Skype Cho phép chát với nhiều người cùng lúc Cho phép hội thảo có hình trực tuyến Cho phép truy cập máy tính từ xa Cho phép truyền file với dung dượng khá lớn

Đâu là chức năng của LMS? Quản lý các công cụ thiết kế nội dung học tập Quản lý các quá trình học tập của người học Quản lý các quá trình tạo ra nội dung học tập Quản lý một dự án công nghệ eLearning

Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tên của website?

check_box

 Define Allintext Filetype Site

Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo tên của website?

check_box

 Site Allintext Define Filetype

Đâu là đặc điểm của E-learning? Không cần có máy tính cũng có thể học Thiếu phương tiện trao đổi giữa học viên và giáo viên Tiện lợi, người học không cần phải trang bị bất cứ thứ gì vẫn có thể học tốt Việc học không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google? Box Google Calendar OnDrive Translate

Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

check_box

 Calendar Box OnDrive Translate

Đâu là dịch vụ thư điện tử của Google cung cấp? Email Gmail HotMail Outlook

Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning? Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng. Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng. Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học. Yêu cầu tính kiên trì, sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn.

Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

check_box

 Yêu cầu tính kiên trì, tính tự giác cao hơn. Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng. Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng. Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

Đâu là nhược điểm của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo? Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên. Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều. Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

Đâu là nhược điểm của E-Learning theo quan điểm của cơ sở đào tạo?

check_box

 Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên. Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều. Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

Đâu là quan điểm của eLearning đối với người học? Học dễ dàng, tốn ít thời gian Học theo khả năng của người học Không cần phải học lý thuyết Không phải đến trường

Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”? Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc. Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và tự đánh giá Người học có thể chủ động, tích cực tham gia. Tôn trọng nhu cầu và khả năng tiếp cận tri thức của người học

Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”?

check_box

 Tôn trọng nhu cầu, hứng thú, lợi ích và khả năng của người học Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập, được tự đánh giá Người học chủ động, tích cực tham gia.

Đâu là từ khóa cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tệp tin?

check_box

 Filetype Allintext Define Site:

Để cả nhóm bạn bè, đồng nghiệp cùng làm việc chung trên 1 file dữ liệu trực tuyến. Điều nào sau đây là đúng? Bạn tải File lên Google Drive và chia sẻ cho mọi người là có thể thực hiện được Bạn tải file lên Google Drive, chia sẻ cho mọi người và phân quyền sửa đổi Bạn tải File lên Google Drive, mở file bằng ứng dụng tương ứng và chia sẻ file có phân quyền sửa đổi. Chỉ cần tải file lên Google Drive là có thể thực hiện được.

Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…? Địa chỉ IP. Địa chỉ Local. Địa chỉ MAC Giao thức TCP.

Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

check_box

 Địa chỉ IP. Địa chỉ Local. Địa chỉ MAC Địa chỉ TCP.

Để có kết quả học tập tốt trong môi trường eLearning, học viên cần có kỹ năng gì? Kỹ năng ghi chép Kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt Kỹ năng sử dụng Internet và các tiện ích. Kỹ năng trình bày, thuyết trình

Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

check_box

 Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung, rèn luyện tinh thần tự giác cao và dành thời gian cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý “Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc Tất cả các phương án

Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

check_box

 Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung từ việc tán gẫu hay cập nhật tình hình của bạn bè trên Facebook, rèn luyện cho mình tinh thần tự giác cao và nên dành thời gian để trò chuyện và cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý “Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn Cả 3 phương án trên Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc

Để sử dụng được các dịch vụ trên Internet cần gì?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng. Có cài đặt trình duyệt Internet phù hợp Có đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tương ứng Có đường truyền kết nối Internet

Để tìm kiếm chính xác cả cụm từ với Google, bạn viết từ khóa như thế nào? Viết cụm từ khóa cần tìm trong cặp nháy kép ” “ Viết cụm từ khóa sau từ define. Viết cụm từ khóa sau từ related. Viết cụm từ khóa sau từ site.

Để tìm kiếm với Google đạt hiệu quả cao thì có 1 vài lời khuyên cho người dùng là? Bỏ qua chính tả. Không cần quan tâm đến chữ hoa hay chữ thường. Sử dụng các từ mô tả theo suy nghĩ. Tất cả các đáp án đều đúng.

Để truy cập vào máy khách thông qua Teamviewer bạn phải là gì? Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên máy của mình Chỉ cần máy khách cung cấp mật khẩu Đăng ký tên người dùng Máy khách phải cung cấp Your ID và Password

Dịch vụ chat Skype được cung cấp bởi công ty nào sau đây ? Google Microsoft Windows Yahoo

Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt nam vào năm nào? 1986 1990 1997 2000

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực truyến sẽ làm gì khi phát hiện sự thay đổi dữ liệu? Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi Tạo một bản sao của dữ liệu Tự động đồng bộ Tự động thông báo với bạn qua email

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến đồng bộ hóa khi dữ liệu bị thay đổi như thế nào? Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …) Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

check_box

 Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại một máy chủ trên Internet. Là dịch vụ cho phép lưu trữ trên thiết bị ổ cứng di động . Là dịch vụ lưu trữ trên thiết bị USB di động Là dịch vụ lưu trữ trực tiếp trên thẻ nhớ.

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào? Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …) Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào? Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi Tạo một bản sao của dữ liệu Tự động đồng bộ Tự động thông báo với bạn qua email

Dịch vụ mạng xã hội là gì?

check_box

 Là dịch vụ cung cấp một xã hội ảo trên Internet cho phép mọi người tham gia đều có thể kết nối với nhau, trò chuyện, viết dòng thời gian,…. Xây dựng riêng cho một cộng đồng người dùng Internet cùng tham gia một công việc chung. Là một cộng đồng người sử dụng máy tính có cùng sở thích. Là một mạng máy tính công cộng cho phép nhiều người cùng sử dụng một thời điểm

Google + Google App Google Display Network (GDN) Google Mail

Dịch vụ nào không phải là dịch vụ Chat? Facebook Messenger Google Hangout SkyDrive Yahoo

Dịch vụ nào sau đâu có tính năng khác với Skype

check_box

 Google Doc AOL Hangout Yahoo Messenger,

Dịch vụ nào sau đây của Google là hoàn toàn miễn phí? Google Adword Google Drive Google Mail Google Search

Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ? Dropbox, Box. Google Drive OneDrive. Tất cả các phương án đều đúng.

Dịch vụ Skype cho phép bạn làm gì?

check_box

 Tất cả các đáp án đều đúng. Cho phép người dùng trò chuyện chuyện với nhau trên Internet thông qua tài khoản Skype Gọi điện thoại miễn phí giữa các tài khoản Skype với nhau và khả năng gọi đến số điện thoại kể cả cố định hoặc di động Sử dụng webcam để có thể vừa trò chuyện vừa nhìn thấy người trò chuyện với mình.

Dịch vụ Skype có thể sử dụng trên: Máy tính bảng Máy tính cá nhân Smartphone Tất cả các phương án đều đúng.

Dịch vụ tiện ích Chat Voice là dịch vụ gì? Cho phép chat bằng âm thanh và hình ảnh trực tiếp Cho phép chat bằng âm thanh, giống như gọi điện thoại Cho phép chat thông qua việc gửi các tin nhắn không giới hạn độ dài, có kèm biểu tượng hình ảnh Cho phép chat và lưu lại nội dung cuộc hội thoại

Dịch vụ tiện ích Skype là gì? Là một dịch vụ Chat trực tuyến, gửi file, truyền file thông dụng trên Internet. Là một dịch vụ cung cấp truyền hình trực tuyến trên Internet. Là một dịch vụ mua bán trực tuyến trên Internet. Là một dịch vụ quảng trực tuyến rất thông dụng trên Internet.

Dịch vụ tìm kiếm của Google có thể?

check_box

 Tất cả các đáp án đều đúng. Tìm kiếm bằng giọng nói – Voice Search. Tìm kiếm chính xác một cụm từ Tìm kiếm hình ảnh theo nhiều thể loại khác nhau.

Diễn đàn trên lớp học EHOU sẽ giúp người học: Trao đổi một cách đồng bộ với các thành viên. Xem và tương tác với các trò chơi và thông tin khác ở trên Internet. Xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh.

Domain Name System. Domain Network System. Dynamic Name System. Dynamic Network System.

Download là gì? Là giao thức truyền file qua Internet Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet. Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client(máy khách) Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

Download là gì?

check_box

 Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client Là giao thức truyền file qua Internet Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet. Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

Dropbox cho phép đồng bộ dữ liệu lưu trữ trực tuyến với máy tính sử dụng hệ điều hành nào? Linux Mac Tất cả các phương án đều đúng. Windows

Dropbox là dịch vụ gì ? Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến với khả năng đồng bộ theo thời gian thực. Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau. Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ việc sao lưu tự động với độ tin cậy cao. Tất cả các phương án đều đúng.

Ethernet là? Một chuẩn mạng cục bộ (LAN). Một giao thức của Internet Một mạng trong lịch sử của Internet. Một phần trong mô hình OSI.

Facebook đã giới thiệu tính năng “Tên người dùng” (Usernames), nhờ đó mà các trang có thể được liên kết với URL đơn giản http://www.facebook.com/facebook vào thời gian nào?

check_box

 Ngày 13 tháng 6 năm 2009 Ngày 20 tháng 7 năm 2008 Ngày 22 tháng 10 năm 2006 Tháng 8 năm 2013

Facebook được cấp bằng sáng chế US patent 7669123 về những khía cạnh của News Feed vào thời gian nào? Ngày 22 tháng 2 năm 2010 Ngày 23 tháng 2 năm 2010 Ngày 6 tháng 9 năm 2006 Ngày 9 tháng 6 năm 2006

Facebook Note là tính năng gì của Facebook? Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý hình ảnh của theo dòng thời gian Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý tài liệu của Facebook Facebook Notes được giới thiệu vào 22 tháng 2 năm 2010 một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh Facebook Notes được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh

Google Calendar tích hợp đồng bộ với những ứng dụng và thiết bị nào? Không tích hợp và đồng bộ với ứng dụng cũng như thiết bị nào Lịch trên điện thoại di động Tích hợp vào Gmail của bạn Tích hợp vào Gmail và lịch trên thiết bị di động của bạn

Google Calendar tính phí cho người dùng như thế nào?

check_box

 Hoàn toàn miễn phí Theo dung lượng dữ liệu sử dụng Theo gói dịch vụ khác nhau Theo thời gian sử dụng dịch vụ

Google được thành lập năm nào?

check_box

 1998 1997 1999 2000

Hệ thống câu hỏi ôn luyện trắc nghiệm trên hệ thống có đặc điểm: Chỉ được mở ra ở tuần cuối cùng của môn học. Hạn chế số câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên. Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Người học chỉ được thực hiện tối đa 2 lần.

Hệ thống EHOU sẽ thông báo điểm môn học theo hình thức chủ yếu nào? Gửi Fax đến từng người học Người học muốn biết điểm thì đến tại phòng đào tạo của nhà trường Tổng hợp tất cả các môn học, sau đó gửi Email cho người học Tự động cập nhật trên hệ thống và người học theo dõi thông qua tài khoản của mình

Hệ thống elearning bao gồm những gì? Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử. Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo Giáo trình, bài giảng giống như một thư viện truyền thống

Hệ thống E-learning bao gồm những gì?

check_box

 Các phân hệ phần mềm quản lý và nội dung thông tin, bài giảng đã số hoá Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo Giáo trình, bài giảng trong thư viện truyền thống

Lớp học thông qua các trang Web, hệ thống truyền hình trực tuyến Lớp học thông qua hệ thống phát thanh (học qua đài phát thanh) Lớp học thông qua hệ thống truyền hình (học qua truyền hình) Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

check_box

 Lớp học thông qua trang Web dùng phần mềm hội thảo video Lớp học thông qua sóng phát thanh (học qua đài phát thanh) Lớp học thông qua sóng truyền hình (học qua truyền hình) Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

Hình thức phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu trên Internet là? Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,.. Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype… Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

check_box

 Gửi thư qua đường bưu điện (Posts) Gửi thư điện tử (E-mail) Tham dự các diễn đàn (forum)

Gửi thư điện tử (E-mail) Gửi thư qua đường bưu điện (Posts) Tham dự các diễn đàn (forum)

Hoạt động Học lý thuyết là? Quá trình nghiên cứu các chuyên đề, các kỹ năng hoặc các bài giảng dạng Text, Ebook,.. Quá trình theo dõi và lĩnh hội nội dung trong bài giảng đa phương tiện. Quá trình tiếp thu kiến thức Tất cả các phương án đều đúng

Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum) Soạn và gửi thư điện tử . Sử dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến (Chating, voice,…) Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

check_box

 Sử dụng các công cụ Chatting trực tuyến Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum) Soạn và gửi thư điện tử . Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

Hoạt động Thi hết môn đối với người học trên hệ thống EHOU là? Chủ yếu là tổ chức thi tập trung trên lớp Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm khách quan Người học chỉ sử dụng bút chì để tô vào đáp án đúng theo quy định được cung cấp tại buổi thi Tất cả các đáp án đều đúng.

Hoạt động Thực hành – luyện tập trên hệ thống EHOU giúp người học? Củng cố lại kiến thức của môn học, bài học Là hoạt động bắt buộc đối với người học Tất cả các phương án đều đúng Tự đánh giá được khả năng học tập của người học

Học tập trong môi trường eLearning, tính tự giác của người học được thể hiện thông qua hoạt động? Đăng ký học tập đúng hạn. Tập trung làm tất cả các bài tập, nhiệm vụ tại một thời điểm duy nhất Tham gia Thi và nộp học phí đúng hạn Tự học, tự kiểm tra và đánh giá được kiến thức của mình

HTML (HyperText Markup Language) là gì? Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet. Là ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính. Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

HTML (HyperText Markup Language) là gì?

check_box

 Là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet. Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính. Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

HTTP là gì? Là địa chỉ của trang Web. Là giao thức truyền siêu văn bản. Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web. Là tên của trang web.

Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Anh. Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ. Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Pháp. Từ một dự án nghiên cứu của Bộ.

Internet Explorer là ứng dụng do công ty nào phát hành?

check_box

 Microsoft Apple Google Yahoo

Internet là gì? Là kho thông tin được tổ chức, lưu trữ bởi nhiều quốc gia trên toàn cầu một cách độc lập. Là một hệ thống mạng của Mỹ xây dựng và tự làm chủ. Là một hệ thống mạng thông tin toàn cầu được kết nối từ rất nhiều hệ thống mạng có quy mô nhỏ hơn. Là một ứng dụng mà người sử dụng được phép cài đặt và phát triển

Kết nối với lớp học Vclass sinh viên cần phải chuẩn bị những gì? Điện thoại di động thông minh, sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS kết nối được Internet. Máy tính bảng có kết nối được Internet. Máy vi tính có kết nối Internet. Tất cả các đáp án đều đúng.

Khái niệm Trình duyệt Web là: Là một phần mềm ứng dụng để lập trình ra các trang Web trang web Là phần mềm ứng dụng thiết kế giao diện Web Một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi…. Tất cả các phương án đều đúng.

Khẳng định nào sau đây là đúng? Có khả năng truy cập vào máy khách khi máy khách tắt nguồn hay Sleep Không thể khởi động lại máy khách khi đang truy cập vào máy khách Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

Khẳng định nào sau đây là đúng? Cả 3 phương án đều không chính xác Có chức năng cố định Your ID và Password Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

Khẳng định nào sau đây là đúng? Internet là mạng không dây. Internet là mạng MAN. Internet là mạng WAN. Internet là một mạng LAN.

Khẳng định nào sau đây là sai? Cho phép chỉnh sửa ảnh online và kết nối Google + Cung cấp ít nhất 3 chế độ phân quyền trong GDrive Ngoài tính năng chia sẻ, còn có chức năng chỉnh sửa online một số ứng dụng Tự động đồng bộ dữ liệu mà không cần cài đặt GoogleDrive trên máy tính

Khẳng định nào sau đây là sai? Google Drive chạy được cả ứng dụng Powerpoint và map Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 30 ngày nếu chưa xóa khỏi thùng rác. Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 60 ngày Google Drive có tính năng tạo khảo sát online lấy ý kiến khách hàng

Khẳng định nào sau đây là SAI?

check_box

 Tài khoản của Gmail được sử dụng cho tất cả các dịch vụ trên Internet Muốn sử dụng được Gmail bạn cần phải đăng ký tài khoản Người có thể sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản Gmail Tài khoản của Gmail chỉ được dùng chung cho các dịch vụ của Google

Khi cài đặt lại Teamviewer thì điều gì xảy ra? Cả Your ID và Password đều thay đổi Cấu hình của ứng dụng Teamviewer không thay đổi Password thay đổi Your ID thay đổi

Khi nói về E-learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cum từ tiếng Anh nào? Learning Main System Learning Management Site Learning Management System Learning Motion System

Kiên trì, tự giác và quyết tâm để chiếm lĩnh tri thức thuộc điều kiện nào sau đây? Tất cả các điều kiện Về kiến thức Về thái độ học tập Về trang thiết bị

Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính Kỹ năng đọc Kỹ năng ghi chép Kỹ năng ứng xử

Kỹ thuật mã hóa dữ liệu thường được sử dụng đối với dịch vụ lưu trữ trực tuyến là? Kỹ thuật AE-128 bit Kỹ thuật AE-256 bit Kỹ thuật AES-256 bit Kỹ thuật AES-512bit bit

Lợi ích của dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì? Bạn có thể chia sẻ file, tổ chức làm việc nhóm, phân quyền sử dụng Bạn có thể truy cập, sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu miễn là thiết bị được kết nối Internet. Giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu khi sự cố xảy ra với các biện pháp lưu trữ truyền thống. Tất cả các phương án đều đúng.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến Phòng ngừa được nguy cơ mất dữ liệu Phù hợp với người học eLearning Tất cả các phương án đều đúng Tiện lợi, linh hoạt, giảm chi phí

Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học. Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia Tất cả các phương án

Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning

check_box

 Cả 3 phương án trên Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học. Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia

Lớp học trực tuyến là gì? Là một trang Web chứa các thông tin , các quy định, nhiệm vụ đối với người học Là nơi để mọi người có thể truy cập vào và cùng chia sẻ kiến thức ở mọi nơi và mọi thời điểm. Tất cả các đáp án đều đúng.

Lớp học Vclass là gì? Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

Lớp học VClass là gì?: Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

Mạng nào là mạng tiền thân của Internet?

check_box

 ARPANET LAN MAN WAN

Một cách đầy đủ nhất, E-Learning là gì? Một công cụ tạo bài giảng điện tử, bài giảng đa phương tiện Một tập hợp các ứng dụng và quá trình tạo lập, phân phối, quản lý và hợp tác trong việc giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ web và thông qua mạng Internet. Việc giảng dạy sử dụng công nghệ Web và thông qua mạng Internet. Việc học tập thông qua các Website dành cho giáo dục và đào tạo từ xa có trên mạng Internet

Mục đích chính của việc đưa ra tên miền: Dễ dàng lưu trữ hơn địa chỉ IP. Dễ nhớ hơn địa chỉ IP Do thiếu địa chỉ IP. Tên miền dễ xử lý bởi máy tính hơn.

Mục đích của bài kiểm tra trắc nghiệm được dùng để: Để người học tự củng cố kiến thức. Do hệ thống yêu cầu phải có. Tính điểm chuyên cần của người học. Tính điểm giữa kỳ của người học.

Mục Recent của Skype sử dụng để hiển thị các tài khoản nào ? Người dùng đã liên lạc trong các ngày gần nhất. Người dùng đã xóa khỏi Skype. Người dùng mới ép vào danh sách nhưng chưa chào mừng. Tất cả các đáp án đều đúng.

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì? Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC . Cấu hình chế độ tự động

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì?

check_box

 Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web, ứng dụng trên PC và cấu hình chế độ tự động Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải làm gì?

check_box

 Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC . Cấu hình chế độ tự động Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

Muốn tìm kiếm một tài liệu theo ý muốn, bạn có thể?

check_box

 Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao hoặc sử dụng cú pháp phù hợp với lĩnh vực tìm kiếm. Gõ từ khóa cần tìm vào ô Search Sử dụng cú pháp ” ” kèm theo Sử dụng cú pháp Define

Nếu không đăng nhập được vào lớp học, người học nên làm gì? Cố gắng chờ đến khi có thể khắc phục được Gửi email, gọi điện cho cố vấn học tập hoặc cán bộ của nhà trường Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè những người am hiểu về máy tính Trực tiếp đến trường để gặp kỹ thuật hỗ trợ.

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được viết tắt thành? FTP HTML HTTP WWW

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là? Là 1 ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh. Là 1 ngôn ngữ lập trình ứng dụng rất mạnh. Là ngôn ngữ lập trình bậc cao, dùng để xây dựng các trang Web có khả năng tương tác cao. Là ngôn ngữ thiết kế Web đơn giản, sử dụng các thẻ để tạo ra các trang văn bản hỗn hợp.

Người sử dụng đăng nhập vào dịch vụ Google Calendar bằng tài khoản nào? Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Facebook Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Gmail Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Yahoo Người dùng chỉ việc sử dụng dịch vụ không cần tàu khoản đăng nhập

Nhận sét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam:

check_box

 Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới. Theo khảo sát của Socialbakers & chúng tôi đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia. Cả 3 phương án đều sai Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới Theo khảo sát của Socialbakers & chúng tôi đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia.

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về mạng xã hội Facebook? Facebook cho phép người dùng lựa chọn cài đặt bảo mật của riêng mình và mọi người có thể nhìn thấy tiểu sử của họ và những người khác khi tham gia vào Facebook Facebook là mạng xã hội tính phí cho cá nhân và doanh nghiệp, phục vụ hoạt động kinh doanh và chia sẻ hoạt động cá nhân.

Nhận xét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam: Cả 3 phương án đều sai Facebook có số lượng người dùng đứng thứ 2 so với một số trang mạng xã hội khác Facebook vào Việt Nam năm 2004 Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới.

Nhóm nào thuộc nhóm các dịch vụ Chatting Google Hangout, Yahoo, Skype, ICQ, Safari, AOL Messenger Skype, Hangout, ICQ, Facebook Messenger, Chrome, Yahoo Skype, Yahoo, Hangout, Facebook Messenger, ICQ Yahoo, Skype, Firefox, Hangout, Facebook Messenger

Những ai được phép xem lịch làm việc của bạn?

check_box

 Bạn và những người được lựa chọn chia sẻ Chỉ riêng bạn Người thân trong gia đình bạn Tất cả mọi người

Những lợi ích không đúng của việc sử dụng Facebook với xã hội

check_box

 Quản lý tài liệu lưu trữ trực tuyến Cập nhật thông tin của tổ chức cá nhân, quản lý ảnh, tạo nhóm học tập, làm việc và kinh doanh Công cụ quảng cáo cho các doanh nghiệp Là môi trường kết nối bạn bè, kết nối cộng đồng, tạo nhật lý Online, Ghi nhớ ngày sinh nhật của bạn bè

Nội dung học lý thuyết của từng tuần học được truyền tải dưới dạng chính nào ? Audio và Ebook Rich Media Tất cả các đáp án đều đúng. Video

Phát biểu nào sau đây là đúng ? Chỉ có một hệ thống tên miền thuộc cấp cao nhất tại mỗi quốc gia Hệ thống tên miền (DNS) – Domain Name System bao gồm rất nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) hoặc (;) Tại Việt Nam: tên miền được quản lý và cung cấp bởi VNNIC Tên miền là tên chỉ được cung cấp giao dịch bởi 1 công ty hay tổ chức sử dụng trên Internet.

Phiên bản miễn phí Teamviewer 10, chức năng nào sau đây không đúng? Cho phép gọi điện có hình với máy khác Cho phép hội thoại trực tuyến với số lượng người tham gia đông Cho phép tắt thiết bị điều khiển của máy khách Cho phép thiết lập chế động tự động cho một nhóm máy khách

Safari là một trình duyệt Web được phát triển bởi tập đoàn nào?

check_box

 Apple. Google IBM Microsoft

Skype là sản phẩm dịch vụ của tổ chức nào? Công ty Apple Công ty Google Công ty truyền thông đa phương tiện ACCI của Mỹ Microsoft

Skype name là gì? Là tài khoản mà người sử dụng đăng ký tại trang chủ của phần mềm Skype Là tên hiển thị trên màn hình khi bạn thực hiện cuộc gọi Là tên thật của người sử dụng dịch vụ Skype Là thông tin riêng của bạn, có thể nhập hoặc không phải khi bạn đăng ký Skype

Skype Voicemail là dịch vụ: Cho phép người dùng gọi điện trực tuyến. Cho phép người dùng gửi tin nhắn. cho phép người dùng khôi phục các tin nhắn đã bị xóa. Lưu lại tin nhắn khi cuộc gọi không thành công

SkypeIn là một tiện ích? Cho phép người dùng internet có thể giao dịch mua bán trực tiếp trên mạng. Cho phép người dùng tìm kiếm, kết bạn trên ineternet Cho phép người sử dụng Skype nhận cuộc gọi bằng máy vi tính thông qua tài khoản Skype Tất cả các đáp án đều đúng.

SkypeOut là dịch vụ: Cho phép người dùng mua bán trực tuyến. Cho phép người dùng Skype có thể gọi điện đến một số điện thoại thuê bao bất kỳ với chi phí thấp Cho phép người dùng tải về các ứng dụng của Google Cho phép người dùng xem phim trực tuyến.

Sự kiên trì và tính tự giác thuộc điều kiện nào sau đây?

check_box

 Về thái độ học tập Cả 3 điều kiện trên Về kiến thức Về trang thiết bị

Sứ mệnh của Google là gì?

check_box

 Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người dùng Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng. Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

Sứ mệnh của Google là gì?

check_box

 Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người truy cập Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng. Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

Sức ảnh hưởng của Facebook đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp như thế nào?

check_box

 Bạn có thể dễ dàng lập một trang riêng trên Facebook, trang này sẽ luôn được người tạo ra cập nhật thường xuyên đến mọi người. Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên. Bạn cần chi trả một khoản chi phí để lập một trang riêng trên Facebook, trang này được Facebook quản lý và cập nhật thông tin của bạn thường xuyên. Nếu bạn là một FAN của thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần gửi email đăng ký theo dõi đến địa chỉ quản lý của trang để được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên. Bạn cần đăng ký đầy đủ thông tin doanh nghiệp/ cá nhân/ tổ chức/… tới Facebook để được tạo một troang riêng và có thể thường xuyên cập nhật đến mọi người. Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi và chờ phía Admin của trang xác nhận, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

Tài khoản Skype bạn có thể sử dụng dùng chung cho ? Facebook Google Drive Google Mail Không sử dụng chung cho các tài khoản này

Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar? Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động. Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí. Tất cả phương án

Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar?

check_box

 Cả 3 phương án trên Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động. Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí.

Tên miền (Domain name) là gì? Là tên của một giao thức truyền File. Là tên định danh cho một địa chỉ IP để giúp dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Tên của một máy tính tham gia trong hệ thống mạng. Tên của người dùng được cấp khi sử dụng dịch vụ email trên mạng Internet

Tên miền nào được dùng cho các tổ chức nói chung ?

check_box

 .org .com .edu .net

Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo? .com .edu .net .org

Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Việt Nam? .com.vn .edu.vn .net.vn .org.vn

Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với quy định, quy cách? abc.edu abc.edu.vn edu.abc edu.abc.vn

Tên miền sau là tên miền cấp mấy: home.vnn.vn 1 2 3 4

Tháng 2 năm 2004 Facebook được ra mắt với cái tên là gì? Facebook Facebook.com The Facebook www.facebook.com

Theo NIST, định nghĩa về dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì? Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép lưu trữ các file lên tài khoản mail của người dùng như Gmail Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép quản lý các dữ liệu cá nhân và cho phép người dùng có thể truy xuất qua giao diện Web Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép sao lưu dữ liệu lên các thiết bị chuyên nghiệp. Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng chung tài nguyên trực tuyến một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp.

Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần? 1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất.

Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Tối đa 3 lần 1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần? 1 lần duy nhất và không tính điểm Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Không quy định số lần, người học chí có thể luyenj tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện 1 lần duy nhất và không tính điểm Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện 1 lần duy nhất và không tính điểm Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất

Theo quy định, mỗi bài kiểm tra trắc nghiệm người học thường có tối đa mấy lần thực hiện?

check_box

 3 2 4 5

Theo Sloan Consortium , Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp học eLearning 0%-30% 15%- 50% Lớn hơn 70% Nhỏ hơn 60%

Thuật ngữ Internet Explorer là ? Là 1 chuẩn mạng của cục bộ. Là một bộ giao thức của mạng LAN. Là trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet. Là ứng dụng duy nhất dùng để kết nối Internet.

Thường thì lớp học Vclass sẽ mở trước giờ học là? 15-30 phút Đúng giờ Liên tục mở Trước 2h-3h

Tìm kiếm Contacts của bạn bè trong Skype, bạn có thể làm gì? Bạn có thể nhập trực tiếp SkypeName vào mục Add names Tất cả các đáp án đều đúng. Tìm kiếm thông qua máy chủ của Skype. Tìm kiếm trực tiếp trên ứng dụng Skype

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản của dịch vụ Box, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí? 10Gb 15Gb 20Gb 5Gb

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản GDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí? 10Gb 15Gb 20Gb 5Gb

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản OnDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

check_box

 5Gb 10Gb 15Gb 20Gb

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng làm gì? Hiển thị nội dung của trang web dưới dạng trực quan Hỗ trợ người dùng tương tác với trang web. Kết nối tới server chứa trang web và tải nội dung trang web về máy Tất cả các đáp án đều đúng.

Trong hoạt động của eLearning, ngân hàng học liệu điện tử dùng để. Hãy chọn phương án sai Cơ sở dữ liệu lưu trữ các đơn vị kiến thức cơ bản Cơ sở dữ liệu lưu trữ các bài giảng điện tử Làm công cụ chính hỗ trợ cho đội ngũ thiết kế Làm cổng thông tin để người học truy cập, học tập và trao đổi

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, giảng viên có quyền gì? Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng. Chủ động xây dựng, thiết kế lại các bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS). Thực hiện chức năng quản lý, giáo vụ, đào tạo

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, giảng viên có quyền gì?

check_box

 Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS). Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng. Thực hiện chức năng quản lý giáo vụ-đào tạo Xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM (thiết kế kịch bản, soạn thảo nội dung, tích hợp multimedia)

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên có thể làm gì? Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên có thể làm gì?

check_box

 Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên không được làm gì? Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình. Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên không thể làm gì?

check_box

 Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình. Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

check_box

 Bing Google Search Không có dịch vụ nào. Yahoo search

Ứng dụng Teamviewer có khả năng cung cấp dịch vụ nào?

check_box

 Tất cả phương án đều đúng Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến

Ứng dụng Teamviewer có thể được cài trên hệ điều hành nào?

check_box

 Tát cả các hệ điều hành trên Android Linux Mac

Ứng dụng Teamviewer cung cấp dịch vụ nào?

check_box

 Tất cả phương án đều đúng Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa

Ứng dụng Teamviewer trong học tập, bạn có thể làm gì?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Khi máy của bạn gặp sự cố, tôi có thể nhờ cán bộ kỹ thuật EHOU trợ giúp Tôi có thể lấy được tài liệu trên máy tính tại cơ quan khi đi công tác hoặc khi cần thiết nhất Tôi có thể Tổ chức họp nhóm hoặc giúp đỡ bạn bè khi cần

Upload là gì? Là một giao thức truyền file trên Internet Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu trên mạng Internet. Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ các máy tính Client lên Server (máy chủ) Là thuật ngữ mô tả việc mở các trang web từ server

Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trạc tuyến là gì? Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động. Dễ sử dụng, không cần cài đặt Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet. Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao.

Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

check_box

 Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet. Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao. Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động. Dễ sử dụng, không cần cài đặt

Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

check_box

 Tất cả phương án 20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày. Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn. Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

check_box

 Cả 3 đáp án trên 20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày. Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn. Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

Với chức năng chia sẻ màn hình của Skype, bạn có thể? Bạn chỉ nhìn thấy màn hình hiển thị của máy khách Không cần sự cho phép của máy khách bạn vẫn truy cập được Tải dữ liệu của máy khách về máy mình Thay đổi, cấu hình được máy khách

Với Google, tính năng Voice Search là gì? Tìm kiếm theo giọng nói Tìm kiếm theo hình ảnh Tìm kiếm theo thể loại bất kỳ Tìm kiếm theo từ khóa

Website là gì? Là một hệ thống thông tin toàn cầu. Là một phần mềm máy tính, cung cấp các thông tin cho người sử dụng Là một phần mềm ứng dụng được cài đặt và chạy trên localhosst Là một tập hợp trang Web.

Đáp Án Môn El13

Chi phí bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán…

check_box

 Do bên thuê khoán phải trả. Do bên cho thuê khoán phải trả. Do bên cho thuê khoán và bên thuê khoán cùng chịu. Tất cả các phương án đều sai.

A hứa cho B một chiếc máy tính. Tuy nhiên, sau đó do 2 bên có mâu thuẫn nên A không chuyển tài sản cho B:

check_box

 B không có quyền yêu cầu A trao tài sản vì hợp đồng tặng cho chưa có hiệu lực A đương nhiên phải trao tài sản như đã hứa B có quyền yêu cầu A trao tài sản vì hợp đồng tặng cho đã có hiệu lực Nếu việc A không giao tài sản khiến cho B có thiệt hại thì A phải bồi thường thiệt hại cho B do vi phạm hợp đồng

Bên bán tài sản… Chỉ là người có quyền định đoạt tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Chỉ là người đang thực tế chiếm hữu tài sản. Là người được chủ sở hữu ủy quyền. Phải là chủ sở hữu hoặc người có quyền bán tài sản.

Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nếu bên thuê không trả tiền thuê.. Khi bên cho thuê đã thông báo và nhắc nhở về việc bên thuê chậm thanh toán tiền nhà 3 lần. Trong 3 tháng bất kỳ. Trong 3 tháng liên tiếp. Trong ba kỳ liên tiếp.

Bên có nghĩa vụ có quyền thực hiện nghĩa vụ… Bất cứ lúc nào nếu không thỏa thuận về thời hạn. Đúng thời hạn theo thỏa thuận. Sau thời hạn nếu như có lý do chính đáng Trước thời hạn nếu bên có quyền yêu cầu

Bên cung ứng dịch vụ… Phải có tài khoản mở tại Ngân hàng. Phải là cá nhân. Phải là chủ thể có giấy phép hành nghề trong trường hợp pháp luật có quy định. Phải là pháp nhân.

Bên mua sau khi dùng thử mà vật bị hao mòn thông thường dẫn đến suy giảm giá trị thì:

check_box

 Không phải chịu trách nhiệm Phải chịu trách nhiệm đền bù toàn bộ phần giá trị bị suy giảm Phải đến bù một phần giá trị bị suy giảm Phải mua tài sản dùng thử đó

Bên nhận bảo đảm… Chỉ có thể là cá nhân Chỉ được sử dụng tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm đồng ý. Được sử dụng tài sản bảo đảm trong thời hạn bảo đảm. Không được sử dụng tài sản bảo đảm.

Bên nhận cầm cố… Được bán tài sản cầm cố cho người thứ ba Được cho người khác thuê tài sản cầm cố để bù trừ nghĩa vụ. Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố nếu được bên cầm cố đồng ý.

Bên vận chuyển hành khách… Có quyền từ chối vận chuyển hành khách khi hành khách bị say rượu và có hành vi hành hung người khác trên xe. Có quyền từ chối vận chuyển hành khách khi hành khách không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Có quyền từ chối vận chuyển khi hành khách có mang theo hành lý là súc vật. Không có quyền từ chối vận chuyển hành khách trong mọi trường hợp.

Biện pháp bảo đảm là:

check_box

 Biện pháp bổ sung cho nghĩa vụ chính Biện pháp được sử dụng độc lập Biện pháp phát sinh không cần có thỏa thuận trước trong hợp đồng Biện pháp thay thế cho nghĩa vụ chính khi cần thiết

Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba… Kể từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản Kể từ thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm Kể từ thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản. Kể từ thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm

Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba… Kể từ thời điểm bên nhận bảo đảm chiếm giữ tài sản. Kể từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ tài sản. Kể từ thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm, hoặc thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm Kể từ thời điểm đăng ký.

Biện pháp cầm cố bất động sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba… Kể từ thời điểm các bên ký hợp đồng cầm cố Kể từ thời điểm chuyển giao tài sản Kể từ thời điểm đăng ký. Kể từ thời điểm Tòa án công nhận

Biện pháp ký cược… Có thể dùng để đảm bảo cho hợp đồng thuê động sản hoặc bất động sản Dùng để đảm bảo cho hợp đồng thuê có đối tượng là bất động sản Dùng để đảm bảo cho hợp đồng thuê tài sản là động sản Dùng để đảm bảo cho hợp đồng vay tài sản

BLDS năm 2015 quy định bao nhiêu biện pháp bảo đảm? 06 biện pháp 07 biện pháp 08 biện pháp 09 biện pháp.

Bồi thường thiệt hại do tàu hỏa gây ra… Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra. Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tất cả các phương án đều đúng.

Bù trừ nghĩa vụ… Chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận. Được áp dụng bởi Tòa án Được thực hiện các bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Được thực hiện khi các bên đều có nghĩa vụ đối với nhau và các nghĩa vụ cùng đến hạn.

Căn cứ phân chia thành hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù là:

check_box

 Tính chất có đi có lại về lợi ích của các chủ thể Dựa vào mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên Dựa vào thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng Sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các hợp đồng

Căn cứ xác định mức lãi suất vay?

check_box

 Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá giới hạn luật định Do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 30%/năm của khoản tiền vay Do các bên tự do thỏa thuận Theo mức lãi suất ngân hàng tại thời điểm giao kết hợp đồng

Chi phí bán đấu giá tài sản do bên nào trả?

check_box

 Do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận Do người mua được tài sản đấu giá trả Do những người tham gia đấu giá trả Luôn do người có tài sản đấu giá trả

Chi phí chuyển quyền sở hữu tài sản trong hợp đồng mua bán… Do bên bán phải chịu Do bên mua phải chịu. Do thỏa thuận của các bên, nếu không có thỏa thuận thì bên bán phải chịu Do thỏa thuận của các bên, nếu không có thỏa thuận thì bên mua phải chịu.

Chi phí vận chuyển tài sản bán đến địa điểm giao hàng do bên nào trả?

check_box

 Do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Luôn do bên bán trả Luôn do bên mua trả Theo quy định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề

Chi phí vận chuyển tài sản… Bên bán luôn luôn phải chịu Bên mua tài sản phải chịu chi phí vận chuyển Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận, bên mua phải chịu chi phí vận chuyển tài sản.

Chủ nhà thuê chủ thầu thi công đào móng xây nhà. Do không tiến hành chống đỡ cẩn thận nên đã làm cho nhà liền kề bị nghiêng lún. Ai phải bồi thường thiệt hại?

check_box

 Chủ nhà và chủ thầu phải liên đới bồi thường Chỉ chủ nhà phải bồi thường Chỉ chủ thầu phải bồi thường Công nhân xây dựng

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không phải bồi thường thiệt hại khi:

check_box

 Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại Có lỗi vô ý khi vận hành Khi có lỗi vô ý trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật. Không có lỗi

Chủ thể bị thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm… Chỉ có cá nhân. Chỉ có Nhà nước. Chỉ có pháp nhân. Là cá nhân hoặc pháp nhân

Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại… Được giảm nếu bên gây thiệt hại có đề nghị. Được giảm nếu bên gây thiệt hại có lỗi vô ý và thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt cũng như lâu dài của người phải bồi thường. Không được thay đổi trong mọi trường hợp. Luôn phải bằng thiệt hại đã xảy ra.

Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường:

check_box

 Ngay cả khi không có lỗi. Chỉ với lỗi vô ý khi vận hành quy trình sản xuất gây ô nhiễm Khi có lỗi cố ý của người gây thiệt hại. Tất cả các phương án đều đúng

Chủ thể nào phải chịu rủi ro đối với tài sản mua bán? Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác Bên bán phải chịu rủi ro đối với tài sản đem bán là bất động sản từ thời điểm giao kết hợp đồng Do bên bán chịu. Do bên mua chịu.

Chủ thể phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu tình thế cấp thiết… Là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Là người gây ra tình thế cấp thiết Là người gây thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết và người gây ra tình thế cấp thiết. Là người thực hiện hành vi gây thiệt hại vượt quá tình thế cấp thiết

Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.. Là chính quyền địa phương nơi có cây cối đó. Là chủ sở hữu của cây cối. Là chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, quản lý cây cối Tất cả các phương án đều sai.

Công ty nước sạch SĐ cung cấp nước không đảm bảo chất lượng khiến người dùng bị bệnh đường ruột và đau mắt. Trong trường hợp này:

check_box

 Công ty SĐ phải bồi thường Công ty SĐ chỉ phải bồi thường nếu có lỗi cố ý Công ty SĐ không phải bồi thường do không cố ý Người kiểm định nước của nhà máy phải bồi thường.

Đấu giá tài sản có thể được thực hiện bằng hình thức nào?

check_box

 Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.; Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Đấu giá trực tuyến Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá trực tuyến.

Địa điểm giao kết hợp đồng… Do các bên thỏa thuận, trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân bên đưa ra lời đề nghị. Là nơi các bên thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng Là nơi cư trú của bên đưa ra đề nghị giao kết nếu bên đưa ra đề nghị là cá nhân Là trụ sở của pháp nhân nếu bên đưa ra đề nghị giao kết là pháp nhân

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ… Là nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản nếu không có thỏa thuận nào khác. Là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền. Là nơi đối tượng của nghĩa vụ đang tồn tại. Là nơi mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng

Địa điểm trả lại tài sản gửi giữ… Do bên gửi giữ yêu cầu. Là nơi cư trú của bên giữ tài sản. Là nơi cư trú của bên gửi tài sản Là nơi gửi tài sản, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Điểm khác biệt giữa bổi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và phạt vi phạm hợp đổng:

check_box

 Phạt vi phạm hợp đồng phải được thỏa thuận trước trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không nhất thiết phải thỏa thuận trước Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải được thỏa thuận trước trong hợp đồng; phạt vi phạm hợp đồng không nhất thiết phải thỏa thuận trước Thiệt hại ngoài hợp đồng có mức độ nghiêm trọng ít hơn Thiệt hại ngoài hợp đồng có mức độ nghiêm trọng lớn hơn

Điều khoản cơ bản của hợp đồng là:

check_box

 Điều khoản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng, nếu không có thì không thế giao kết hợp đồng được Điều khoản do các bên thỏa thuận để tạo điều kiện cho quá trình thực hiện hợp đồng Điều khoản được pháp luật quy định trước, dù các bên không thỏa thuận thì vẫn phải thực hiện Điều khoản được xác lập đầu tiên nhằm đặt cơ sở cho việc giao kết hợp đồng

Điều kiện cơ bản để có thể áp dụng trách nhiệm bồi thường:

check_box

 Có thiệt hại thực tế xảy ra Hành vi gây thiệt hại do lỗi cố ý Không thuộc trường hợp bất khả kháng Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

Đối tượng của biện pháp bảo đảm là:

check_box

 Những lợi ích vật chất Bất kỳ lợi ích hợp pháp nào do các bên thỏa thuận Lợi ích về quyền nhân thân Những lợi ích tinh thần

Đối tượng của biện pháp ký cược… Là bất động sản Là động sản. Là tiền hoặc vật có giá trị Là tiền.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ… Là công việc không được thực hiện. Là công việc phải thực hiện. Là mọi công việc do các bên thỏa thuận trong hợp đồng Là tài sản.

Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản… Là giấy tờ có giá. Là mọi tài sản đáp ứng được yêu cầu của pháp luật. Là quyền tài sản. Là vật hữu hình.

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán… Là các tư liệu sản xuất kinh doanh. Là mọi loại tài sản Là nhà ở hoặc gia súc Là vật đặc định không tiêu hao.

Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách là:

check_box

 Hoạt động vận chuyển Bên vận chuyển Hành khách Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển và hành khách

Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách… Là công việc bảo toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của hành khách. Là công việc chuyên chở hành khách và hành lý từ địa điểm nọ đến địa điểm kia. Là hành khách được vận chuyển. Là hành khách và hàng hóa của hành khách mang theo.

Đối tượng của nghĩa vụ là:

check_box

 Lợi ích mà chủ thể hướng tới Những người tham gia vào quan hệ nghĩa vụ Quan hệ giữa các bên khi thực hiện nghĩa vụ Tài sản hoặc công việc phải thực hiện

Đối tượng của nghĩa vụ… Là các tài sản Là công việc hoặc tài sản đáp phù hợp với quy định của luật Là công việc phải thực hiện và công việc không được thực hiện. Là công việc phải thực hiện và tài sản

Giá trị của tài sản bảo đảm

check_box

 Có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm Do các bên xác định sau khi có vi phạm nghĩa vụ Phải luôn lớn hơn hoặc bằng nghĩa vụ được bảo đảm

Giá trị của tài sản bảo đảm… Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm Có thể nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm Phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm Phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm

Giá trị tài sản bảo đảm… Có giá trị bằng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm Có thể có giá trị lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. Nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. Phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

Giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu… Được coi là hợp đồng bằng hành vi. Được coi là hợp đồng bằng lời nói. Được coi là hợp đồng bằng văn bản. Không được coi là hợp đồng.

Hai người có bất động sản liền kề nhau thỏa thuận một bên nhận của bên kia một khoản tiền để khỏi xây nhà cao che lấp nhà của bên kia trong thời hạn nhất định. Đối tượng của nghĩa vụ trong trường hợp này là?

check_box

 Công việc không được làm Khoản tiền mà các bên trao nhận Nhà của bên nhận tiền Nhà của bên trả tiền

Hành khách đi máy bay có hành vi gây rối, cản trở công việc của nhân viên sân bay. Trong trường hợp này:

check_box

 Hãng hàng không có quyền từ chối chuyên chở hành khách và không phải trả lại cước phí vận chuyển. Hãng hàng không có quyền từ chối chuyên chở hành khách và trả lại cước phí vận chuyển Hãng hàng không vẫn phải chuyên chở do đây là phương tiện vận chuyển và không có quyền xử phạt. Hãng hàng không vẫn phải phục vụ và có thể xử phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định

Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại… Bao gồm tất cả các phương án đã nêu. Được xác định trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Là hành vi không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật. Là hành vi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.

Hậu quả pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản… Do các chủ thể tự thỏa thuận. Do pháp luật quy định cụ thể. Quyền sở hữu tài sản được chuyển từ bên bán sang bên mua Quyền sử dụng tài sản được chuyển từ bên bán sang bên mua

Hình thức của hợp đồng vận chuyển hành khách… Có thể bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể Là vé xe khác Luôn bằng lời nói Phải được lập thành văn bản

Hình thức của hợp đồng… Chỉ ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định. Được thể hiện dưới dạng lời nói. Không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Phải được thể hiện bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.

Hợp đồng có điều kiện thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng sau?

check_box

 Hợp đồng có đền bù. Hợp đồng không có đền bù. Hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

Hợp đồng có điều kiện… Là hợp đồng có điều khoản phạt vi phạm Là hợp đồng có thỏa thuận về điều khoản bồi thường thiệt hại Là hợp đồng mà việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định Vô hiệu khi điều kiện không xảy ra trên thực tế

Hợp đồng dân sự… Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc phát sinh quyền dân sự Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự. Là thỏa thuận giữa các bên nhằm chuyển giao quyền sở hữu tài sản.

Hợp đồng dịch vụ… Là hợp đồng không có đền bù Là hợp đồng phụ. Là hợp đồng song vụ. Là hợp đồng thực tế.

Hợp đồng gia công… Là hợp đồng có đền bù Là hợp đồng dịch vụ. Là hợp đồng đơn vụ Là hợp đồng thực tế

Hợp đồng mua bán tài sản… Là hợp đồng có đối tượng là công việc Là hợp đồng nhằm chuyển giao quyền sử dụng tài sản Là hợp đồng song vụ. Là hợp đồng thực tế.

Hợp đồng mượn tài sản… Là hợp đồng chuyển giao quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Là hợp đồng có đền bù. Là hợp đồng không đền bù. Là hợp đồng ưng thuận.

Hợp đồng nào theo mẫu?

check_box

 Hợp đồng mua bán điện nước Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng mua bán xe ô tô Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng phát sinh hiệu lực… Từ thời điểm chứng thực hợp đồng Từ thời điểm công chứng. Từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác Từ thời điểm giao kết.

Hợp đồng song vụ… Là hợp đồng mà có sự trao đổi về lợi ích giữa các bên. Là hợp đồng mà mỗi bên có số lượng nghĩa vụ phải thực hiện bằng nhau. Là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với bên thứ ba. Là hợp đồng mà mỗi bên đểu có nghĩa vụ đối với nhau.

Hợp đồng tặng cho tài sản là loại hợp đồng nào?

check_box

 Hợp đồng không có đền bù Hợp đồng có điều kiện Hợp đồng song vụ Hợp đồng ưng thuận

Hợp đồng thực tế là:

check_box

 Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi các bên đã chuyển giao cho nhau đối tượng của hợp đồng Hợp đồng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên ngay tại thời điểm giao kết hợp đồng. Hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng khác Hợp đồng mà mỗi bên đều có quyền và nghĩa vụ thực tế đối với nhau

Hợp đồng thuê tài sản:

check_box

 Là hợp đồng song vụ Hợp đồng đơn vụ Hợp đồng không có đền bù Hợp đồng không có điều kiện

Hợp đồng thuê tài sản… Là hợp đồng không có đền bù. Là hợp đồng phụ. Là hợp đồng song vụ. Là hợp đồng thực tế.

Hợp đồng thuê xe ô tô kèm theo cả lái xe… Là hợp đồng dịch vụ. Là hợp đồng thuê tài sản. Là hợp đồng vận chuyển hành khách. Tất cả các phương án đều sai.

Hợp đồng ủy quyền… Là hợp đồng có mục đích chuyển giao quyền yêu cầu cho người thứ ba. Là hợp đồng mà bên được ủy quyền nhân danh bên ủy quyền xác lập giao dịch với người thứ ba vì lợi ích của bên ủy quyền. Là hợp đồng phụ. Là phụ lục của hợp đồng.

Hợp đồng vận chuyển hành khách:

check_box

 Không nhất thiết phải bằng văn bản Là hợp đồng đơn vụ Là hợp đồng không có đền bù Thuộc loại hợp đồng mẫu

Hợp đồng vô hiệu… Có hậu quả pháp lý giống đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Không làm chấm dứt các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Không làm phát sinh hiệu lực từ thời điểm Tòa án xác định Nếu vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

Khác biệt cơ bản giữa thế chấp tài sản và cầm cố tài sản là:

check_box

 Phạm vi tài sản thế chấp rộng hơn tài sản cầm cố Giá trị tài sản cầm cố lớn hơn Giá trị tài sản thế chấp lớn hơn Phạm vi tài sản cầm cố rộng hơn tài sản cầm cố

Khi bên bán giao tài sản không đúng chủng loại… Bên mua có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng Bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bên mua có quyền yêu cầu giao tài sản theo đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại Bên mua có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và phạt vi phạm.

Khi bên bán giao vật ít hơn số lượng đã thỏa thuận, bên mua có quyền… Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nhận phần đã giao và xác định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu. Nhận tài sản đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại Nhận tài sản đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại; hoặc Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; hoặc Nhận phần đã giao và xác định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu.

Khi bên bị thiệt hại cũng có lỗi… Bên gây thiệt hại được miễn trách nhiệm bồi thường. Không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Sẽ không được bồi thường thiệt hại Thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra

Khi bên có nghĩa vụ là pháp nhân chấm dứt tồn tại… Nếu đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì nghĩa vụ không chấm dứt. Nghĩa vụ đó chấm dứt Nghĩa vụ không chấm dứt Nghĩa vụ sẽ chấm dứt nếu nghĩa vụ chỉ dành cho pháp nhân thực hiện

Khi bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ là cá nhân chết… Nghĩa vụ sẽ chấm dứt Nghĩa vụ sẽ chấm dứt nếu quyền yêu cầu đó gắn với nhân thân của người chết. Nghĩa vụ vẫn không chấm dứt Quyền yêu cầu đó sẽ được chuyển giao cho người thừa kế.

Khi bên đặt cọc không chịu giao kết hợp đồng với bên nhận đặt cọc… Tài sản đặt cọc được đem bán đấu giá Tài sản đặt cọc được mang bán đấu giá nếu là vàng. Tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc. Tài sản đặt cọc sẽ thuộc sở hữu của bên nhận đặt cọc

Khi bên gây thiệt hại có lỗi vô ý… Chỉ được giảm mức bồi thường nếu gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Được giảm mức bồi thường nếu họ dưới 15 tuổi. Không được giảm mức bồi thường. Sẽ được giảm mức bồi thường

Khi bên thuê chậm trả tài sản… Bên cho thuê vẫn phải chịu rủi ro đối với tài sản. Phải chịu phạt vi phạm hợp đồng Phải chịu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại Phải chịu rủi ro đối với tài sản thuê.

Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba… Bên nhận bảo đảm có quyền truy đòi tài sản bảo đảm Bên nhận bảo đảm có quyền ưu tiên thanh toán từ việc xử lý tài sản bảo đảm Bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và quyền ưu tiên thanh toán từ việc xử lý tài sản bảo đảm

Khi có nhiều người cùng gây thiệt hại:

check_box

 Những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại Chỉ những người gây hại do lỗi cố ý phải bồi thường thiệt hại Chỉ những người thành niên phải bồi thường thiệt hại Người khởi xướng hành vi gây hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại

Khi có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì:

check_box

 Ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đồng. Chỉ căn cứ vào ngôn ngữ trong văn bản Giải thích theo hướng có lợi cho bên thực hiện nghĩa vụ. Giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng.

Khi con chưa thành niên dưới 15 tuổi gây thiệt hại… Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp con dưới 15 tuổi đang trong thời gian học tập tại trường học thì trường học phải bồi thường. Cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra. Con chưa thành niên dưới 15 tuổi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra. Trường học phải bồi thường thiệt hại.

Khi đối tượng của nghĩa vụ là vật đặc định… Bên có nghĩa vụ có thể dùng vật khác để thay thế việc thực hiện. Bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật ở nơi cư trú của bên có quyền Bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật tại nơi giao kết hợp đồng Bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó.

Khi giải thích hợp đồng theo mẫu… Nếu có điều khoản bất lợi cho bên kia thì phải giải thích cho chiều hướng có lợi cho bên kia. Nếu có điều khoản được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải giải thích theo chiều hướng có lợi cho Nhà nước. Nếu có điều khoản không rõ ràng thì phải giải thích theo chiều hướng có lợi cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu. Nếu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu thì phải giải thích theo chiều hướng tăng trách nhiệm cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu.

Khi hợp đồng bị hủy bỏ… Các bên phải thanh toán cho nhau giá trị của phần hợp đồng đã thực hiện. Hợp đồng không có hiệu lực để từ thời điểm phía bên kia nhận được thông báo hủy bỏ. Hợp đồng không phát sinh hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên phải hoàn trả cho nhau tất cả những gì đã nhận. Tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Khi hợp đồng chính vô hiệu… Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với nhau. Hợp đồng phụ có thể bị vô hiệu theo. Hợp đồng phụ luôn luôn vô hiệu. Tài sản là đối tượng của hợp đồng có thể bị tịch thu theo quy định của Luật.

Khi hợp đồng thuê, mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì:

check_box

 Hợp đồng không có hiệu lực Hợp đồng có hiệu lực nếu các bên vẫn chấp nhận Hợp đồng có hiệu lực nếu có hợp đồng phụ kèm theo Hợp đồng có hiệu lực nếu có phụ lục kèm theo

Khi người bị mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại… Bệnh viện phải bồi thường thiệt hại Người giám hộ được dùng tài sản của người mất năng lực hành vi dân sự để bồi thường. Người giám hộ phải bồi thường thiệt hại Sẽ không phát sinh trách nhiệm bồi thường

Khi nguồn cao độ gây thiệt hại… Chủ sở hữu phải bồi thường. Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường có thể là chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp tài sản Không ai phải chịu trách nhiệm bồi thường Người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường

Khi nhiều người cùng gây thiệt hại… Người gây thiệt hại chưa thành niên thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Sẽ phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường, mỗi người phải bồi thường tương ứng với mức độ lỗi Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được chia đều theo phần cho mỗi người. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là riêng rẽ.

Khi phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì:

check_box

 Điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Cả hợp đồng và phụ lục hợp đồng đều không có hiệu lực. Điều khoản này mặc nhiên không có hiệu lực Toàn bộ phụ lục hợp đồng không có hiệu lực

Khi tài sản gây thiệt hại…

check_box

 Chủ sở hữu tài sản không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi. Chủ sở hữu tài sản được giảm mức bồi thường. Được coi là sự kiện bất khả kháng. Không ai phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói?

check_box

 Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa Hợp đồng đại lý Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài

Loại tài sản không thuộc đối tượng của hợp đồng mượn tài sản:

check_box

 Nguyên nhiên, vật liệu Bất động sản Vật đặc định Vật không tiêu hao

Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

check_box

 Không là điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH trong trường hợp pháp luật có quy định. Chỉ là điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận. Chỉ là điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng nếu pháp luật có quy định. Là điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng.

Mức bồi thường thiệt hại vật chất do mồ mà bị xâm phạm… Bao gồm cả tổn thất tinh thần Bao gồm thiệt hại về danh dự của các con, cháu người chết Bao gồm thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín của người chết Là những chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

Mức bồi thường tổn thất về tinh thần trong trường hơp tính mạng bị xâm phạm… Do các bên thỏa thuận, tối đa không được vượt quá 100 lần mức lương cơ sở Do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận do Tòa án quyết định tối đa không vượt quá 100 lần mức lương cơ sở. Là 100 lần mức lương cơ sở. Tối đa là 60 lần mức lương cơ sở

Mục đích của hợp đồng thuê khoán… Là chuyển giao quyền chiếm hữu tài sản thuê. Là chuyển giao quyền khai thác công dụng của tài sản thuê. Là chuyển giao quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thuê khoán. Là chuyển giao quyền sở hữu tài sản thuê.

Mục đích của hợp đồng thuê tài sản…

check_box

 Là chuyển quyền sử dụng đối với tài sản có thời hạn. Là chuyển giao quyền chiếm hữu đối với tài sản. Là chuyển quyển sở hữu đối với tài sản. Là chuyển quyền sử dụng tài sản vô thời hạn.

Mức lãi suất trong hợp đồng vay… Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất do luật định. Do các bên thỏa thuận. Là điều khoản cơ bản của hợp đồng vay. Phải bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay.

Mức lương cơ sở do Nhà nước quy định:

check_box

 Là căn cứ tính mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường hợp các bên không thỏa thuận được Là mức chuẩn để quy đổi mức độ thiệt hại về tinh thần Là mức chuẩn để tính mức thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm Là mức chuẩn để tính mức thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định dựa trên… Tiêu chí về độ tuổi và tình trạng tài sản của người gây thiệt hại Tiêu chí về độ tuổi, tình trạng tài sản và khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của người gây thiệt hại. Tiêu chí về độ tuổi. Tình trạng tài sản của người gây thiệt hại

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

check_box

 Chỉ đặt ra đối với cá nhân gây thiệt hại. Chỉ đặt ra đối với cá nhân gây thiệt hại đã chết. Chỉ đặt ra đối với pháp nhân gây thiệt hại. Tất cả các phương án đều sai.

Nếu bên mua chậm thanh toán tiền… Chỉ phải trả số tiền chậm trả và không phải trả bất cứ khoản lãi nào. Phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Phải trả lại tài sản mua bán cho bên bán tài sản. Phải trả lãi theo lãi suất quá hạn do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm chậm trả.

Nếu các bên không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ với đối tượng là bất động sản được xác định?

check_box

 Nơi có bất động sản Nơi cư trú của bên có nghĩa vụ Nơi cư trú của bên có quyền Trụ sở của bên có quyền

Nếu các bên không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ với đối tượng là động sản được xác định?

check_box

 Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền Nơi cất giữ, bảo quản tài sản Nơi cư trú của bên có nghĩa vụ Trụ sở của bên có nghĩa vụ

Nếu hợp đồng có thỏa thuận về điều khoản phạt vi phạm, khi hành vi vi phạm nghĩa vụ xảy ra thì bên có quyền… Được chọn mức cao nhất giữa tiền bồi thường thiệt hại và tiền phạt vi phạm. Được quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại (nếu có) và nộp tiền phạt. Được yêu cầu bên vi phạm nộp tiền phạt vi phạm. Tất cả phương án đều sai.

Nghĩa vụ được bảo đảm… Bao gồm nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ hình thành trong tương lai Chỉ có thể là nghĩa vụ hiện tại Chỉ có thể là nghĩa vụ hình thành trong tương lai Có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.

Nghĩa vụ được bảo đảm… Có thể là nghĩa vụ hiện tại hoặc nghĩa vụ hình thành trong tương lai Có thể là nghĩa vụ hiện tại hoặc nghĩa vụ hình thành trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện. Là nghĩa vụ hiện tại Là nghĩa vụ hình thành trong tương lai.

Nghĩa vụ là… Hành vi pháp lý đơn phương Hợp đồng dân sự. Một quan hệ pháp luật dân sự. Một quan hệ pháp luật hình sự.

Nghĩa vụ phân chia được theo phần… Là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ có thể chia thành nhiều phần để thực hiện. Là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ là công việc có thể chia làm nhiều phần để thực hiện Là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ là vật chia được. Phát sinh khi luật có quy định

Nghĩa vụ trả tiền… Bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chỉ phát sinh khi từ hành vi trái pháp luật gây thiệt hại Được thực hiện khi bên có quyền yêu cầu Được thực hiện khi các bên xác lập quan hệ hợp đồng

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp:

check_box

 Không cố ý gây thiệt hại Không có thỏa thuận bồi thường trong hợp đồng. Mức độ thiệt hại nhỏ Thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Người gây thiệt hại phải bồi thường trong trường hợp:

check_box

 Dùng chất kích thích dẫn đến tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi Bất khả kháng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Phòng vệ chính đáng Tình thế cấp thiết

Người sử dụng chất kích thích gây thiệt hại cho người khác… Chỉ phải bồi thường một phần thiệt hại Không phải chịu trách nhiệm bồi thường Luôn luôn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Sẽ không phải bồi thường nếu người khác cố ý cho dùng chất kích thích

Những người được hưởng tổn thất về tinh thần trong trường hợp tính mạng bị xâm phạm bao gồm… Người bị xâm phạm về tính mạng. Người được chỉ định trong di chúc của người chết. Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng với người chết. Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết hoặc những người có quan hệ trực tiếp nuôi dưỡng với người chết.

Phụ lục của hợp đồng… Là hợp đồng độc lập riêng biệt. Là hợp đồng phụ. Là một bộ phận của hợp đồng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã ký kết Là một bộ phận thống nhất của hợp đồng để quy định chi tiết các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết

Phương thức xử lý tài sản bao gồm:

check_box

 Bán tài sản bảo đảm; nhận khoản tiền hoặc tài sản khác từ bên thứ ba; bán đấu giá tài sản Bán tài sản bảo đảm; bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu tiền về; tùy ý sử dụng tài sản theo nhu cầu của bên nhận bảo đảm Bán tài sản bảo đảm; cầm cố tài sản bảo đảm; nhận khoản tiền hoặc tài sản khác từ bên thứ ba Bán tài sản bảo đảm; thế chấp tài sản bảo đảm để thu về khoản tiền tương ứng với nghĩa vụ được bảo đảm

Quan hệ nghĩa vụ không bao gồm yếu tố cấu thành nào?

check_box

 Đối tượng Chủ thể Khách thể Nội dung

Quyền của bên cầm cố… Chỉ được bán tài sản cầm cố khi được bên cầm cố đồng ý hoặc theo quy định của luật. Được bán tài sản cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ Được cho thuê tài sản cầm cố Được sử dụng tài sản cầm cố

Quyền sở hữu đối với hoa lợi phát sinh từ tài sản thuê?

check_box

 Do chủ sở hữu của tài sản hưởng. Do bên thuê hưởng. Do người phát hiện đầu tiên được hưởng. Được sung công quỹ Nhà nước.

Rủi ro đối với tài sản mượn… Bên mượn phải chịu Do bên cho mượn phải chịu Mỗi bên phải chịu một nửa. Theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không có thỏa thuận bên cho mượn phải chịu

Rủi ro đối với tài sản thuê… Do bên cho thuê phải chịu nếu không có thỏa thuận khác. Do bên thuê phải chịu. Do chủ sở hữu của tài sản phải chịu nếu không có thỏa thuận khác. Tất cả phương án đều sai.

Rủi ro đối với tài sản trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần… Do bên bán phải chịu. Do bên mua phải chịu Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng Không bên nào phải chịu.

Sư tử trong vườn bách thú gây thiệt hại cho du khách…

check_box

 Chủ thể đang chịu trách nhiệm quản lý trông coi phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi. Chủ thể đang chịu trách nhiệm quản lý trông coi chỉ phải bồi thường nếu có lỗi. Không ai phải bồi thường. Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.

Tài sản bảo đảm… Chỉ có thể là vật Có thể là vật hoặc giấy tờ có giá Có thể thuộc sở hữu của bên có quyền hoặc của người thứ 3 Phải thuộc sở hữu của bên có quyền

Tài sản bảo đảm… Có thể thuộc sở hữu của bên bảo đảm hoặc của người thứ 3. Phải có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm Phải thuộc sở hữu của bên bảo đảm Thuộc sở hữu của người có nghĩa vụ

Tài sản đang cho mượn… Được thế chấp nếu bên thế chấp đã đòi lại tài sản mượn. Không thể là đối tượng của biện pháp thế chấp. Nếu là bất động sản sẽ là đối tượng của biện pháp thế chấp Vẫn có thể là đối tượng của biện pháp thế chấp.

Tài sản hình thành trong tương lai.. Có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Không thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Là tài sản chỉ hình thành sau khi chủ sở hữu của tài sản chết. Là tài sản hình thành trước thời điểm xác lập hợp đồng

Tài sản nào không thể trở thành tài sản bảo đảm?

check_box

 Đất đai Tài sản chưa hình thành vào thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm Tài sản đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm Tài sản đang trong quá trình hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm

Tài sản thế chấp… Có thể là động sản hoặc bất động sản Là bất động sản và động sản phải đăng ký Phải là bất động sản. Phải là động sản phải đăng ký quyền sở hữu

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

check_box

 Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người chăm sóc cho người bị thiệt hại Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm không bao gồm:

check_box

 Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người ngăn chặn hành vi xâm phạm Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm…

check_box

 Là chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng sức khỏe của người bị thiệt hại trước khi chết; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Là chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng sức khỏe của người bị thiệt hại trước khi chết và chi phí hợp lý cho việc mai táng. Là chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Là những chi phí cho việc mai táng

Thiệt hại được bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm… Bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại và thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại Do Tòa án xác định Là chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. Là thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.

Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản… Là thời điểm bên đề nghị ký vào hợp đồng. Là thời điểm bên được để nghị ký vào hợp đồng. Là thời điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng Là thời điểm các bên đã ký nháy vào tất cả các trang của hợp đồng.

Thời điểm thanh toán cước phí vận chuyển tài sản… Ngay sau khi bên thuê đã nhận được tài sản thuê vận chuyển. Ngay sau khi tài sản đã chuyển giao cho người có quyền nhận tài sản. Ngay sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ngay sau khi tài sản được vận chuyển đến đúng địa điểm.

Thời hạn của hợp đồng thuê tài sản… Do bên cho thuê ấn định. Do các bên thỏa thuận hoặc theo mục đích sử dụng tài sản thuê nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn. Do pháp luật quy định. Do Tòa án xác định trong trường hợp có tranh chấp.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường… Chỉ áp dụng trách nhiệm dân sự. Phải có lỗi cố ý của người gây thiệt hại. Pháp nhân gây thiệt hại nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phát sinh ngay cả khi không có yếu tố lỗi.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không phát sinh… Khi bên bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi Khi có sự đồng ý của bên bị thiệt hại Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc thiệt hại hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại

Trong biện pháp thế chấp… Tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp nắm giữ, quản lý. Tài sản thế chấp do bên thế chấp nắm giữ, quản lý. Tài sản thế chấp được giao cho người thứ ba nắm giữ, quản lý. Tài sản thế chấp phải là bất động sản

Trông coi hành lý trên đường vận chuyển… Bên thuê vận chuyển hành khách phải trả thêm cước phí trông coi hành lý. Là nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển. Là nghĩa vụ của bên vận chuyển. Là nghĩa vụ của cả hai bên.

Trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần… Bên bán phải chịu rủi ro đối với tài sản. Bên bán vẫn là chủ sở hữu tài sản. Bên mua có quyền định đoạt tài sản. Bên mua là chủ sở hữu tài sản từ thời điểm nhận vật.

Trong hợp đồng thuê khoán gia súc, khi gia súc sinh con trong thời hạn thuê khoán, nếu không có thỏa thuận khác thì:

check_box

 Bên thuê khoán được hưởng một nửa số gia súc sinh ra Bên cho thuê khoán được hưởng 2/3 số gia súc sinh ra Bên cho thuê khoán được hưởng toàn bộ số gia súc sinh ra Bên thuê khoán được hưởng toàn bộ số gia súc sinh ra

Trong hợp đồng thuê tài sản… Các bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê. Các bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nếu bên kia vi phạm nghĩa vụ là điều kiện để đơn phương chấm dứt Chỉ có bên cho thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê. Chỉ có bên thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê.

Trong hợp đồng vận chuyển, nếu bên thuê vận chuyển nhận trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì:

check_box

 Bên thuê vận chuyển không được bồi thường. Bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển liên đới chịu trách nhiệm Được quyền yêu cầu bên vận chuyển bồi thường Thiệt hại được bù trừ vào phí vận chuyển trả cho bên vận chuyển

Trong thời gian chậm giao tài sản:

check_box

 Bên giữ phải chịu rủi ro đối với tài sản Bên gửi trả tiền công và thanh toán các chi phí về bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao Hai bên liên đới chịu rủi ro đối với đối với tài sản Hai bên liên đới chịu trách nhiệm đối với chi phí về bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao

Trong thời hạn thuê khoán gia súc, khi có thiệt hại về gia súc thuê khoán do sự kiện bất khả kháng, nếu không có thỏa thuận khác thì:

check_box

 Bên thuê khoán phải chịu 1/2 Bên thuê khoán được phải chịu toàn bộ Bên thuê khoán không phải chịu trách nhiệm Bên thuê khoán phải chịu 2/3

Trong thời hạn thuê khoán… Bên thuê khoán chỉ được cho thuê lại tài sản thuê khoán nếu có sự đồng ý của bên cho thuê khoán. Bên thuê khoán có quyền cho người khác thuê lại tài sản để hưởng hoa lợi, lợi tức. Bên thuê khoán được quyền bán tài sản thuê khoán và bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê khoán. Rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê khoán do bên thuê khoán chịu.

Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho phép theo yêu cầu của khách, khi có những thiệt hại xảy ra:

check_box

 Chỉ có bên vận chuyển phải chịu vì không tuân thủ theo quy định vận chuyển Cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm, trong đó bên hành khách phải chịu 2/3 giá trị thiệt hại. Cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm, trong đó bên vận chuyển phải chịu 2/3 giá trị thiệt hại. Chỉ bên hành khách phải chịu vì là bên đã đưa ra yêu cầu vận chuyển

Trường hợp danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm… Bên gây thiệt hại không phải bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại. Chỉ là căn cứ để xác định mức thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận, không thỏa thuận được có quyền yêu cầu Tòa án xác định tối đa không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định Mức bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, tối đa không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định

Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động… Được hưởng thời hạn bồi thường cho đến khi chết. Không được bồi thường thiệt hại nếu có lỗi. Không được hưởng bồi thường về tổn thất tinh thần

Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật mà gây thiệt hại… Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường Chủ sở hữu và người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường Chủ sở hữu và người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường nếu chủ sở hữu có lỗi trong việc quản lý tài sản Người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường

Trường hợp nhiều người cùng gây ra thiệt hại…

check_box

 Phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường. Mỗi người chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của mình. Người chủ mưu sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường Phát sinh trách nhiệm bồi thường riêng rẽ.

Trường hợp thuê động sản… Địa điểm trả lại tài sản do bên cho thuê xác định. Địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú của bên thuê. Địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của pháp nhân bên cho thuê, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Địa điểm trả lại tài sản thuê là UBND cấp cơ sở nơi giao kết hợp đồng.

Vi phạm nghĩa vụ giao vật đồng bộ trong hợp đồng mua bán… Là giao thiếu các giấy tờ kèm theo hướng dẫn cách sử dụng vật. Là giao thiếu các vật phụ kèm theo của vật đồng bộ. Là giao vật có những phần, bộ phận không cùng chủng loại. Là giao vật không đúng chủng loại như đã thỏa thuận.

Việc bán tài sản gửi giữ… Chỉ được thực hiện nếu tài sản gửi giữ có nguy cơ hư hỏng và phải đảm bảo lợi ích cho bên gửi. Được bên giữ thực hiện nếu tài sản gửi giữ có dấu hiệu hư hỏng. Không cần sự đồng ý của bên gửi giữ. Là quyền của bên giữ tài sản nếu đến hạn mà bên gửi giữ không đến lấy tài sản.

Việc thay đổi điều kiện bảo quản tài sản… Bên nhận gửi giữ chỉ được thay đổi điều kiện bảo quản tài sản nếu cần thiết. Là nghĩa vụ của bên nhận gửi giữ. Là quyền của bên nhận gửi giữ Phải được sự đồng ý của bên gửi giữ

Việc thay đổi mức bồi thường… Cả hai bên đều có quyền yêu cầu khi một trong hai bên có lý do chính đáng Cả hai bên đều có quyền yêu cầu khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế Chỉ có bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu. Chỉ có bên gây thiệt hại được quyền yêu cầu.

Việc thuê lại tài sản… Cần có quyết định cho phép của Tòa án. Chỉ cần bên thuê lại được thông báo và đồng ý. Là quyền của bên thuê. Phải có sự đồng ý của bên cho thuê.

Việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng… Có ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Có ý nghĩa trong việc giải thích hợp đồng. Là nơi có bất động sản nếu đối tượng hợp đồng là bất động sản Là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên được đề nghị giao kết hợp đồng.

Yếu tố không là căn cứ phát sinh nghĩa vụ?

check_box

 Quy tắc đạo đức Quyđịnh của pháp luật Sự thỏa thuận của các bên Ý chí đơn phương của một bên

Đáp Án Môn Ba08

“Chiến lược này áp dụng khi Doanh nghiệp nhượng bán hoặc đóng cửa một trong các Doanh nghiệp của mình nhằm thay đổi căn bản nội dung hoạt động”, đây là chiến lược: Cắt giảm chi phí Chiến lược rút lui Chiến lược thu hoạch Thu lại vốn đầu tư

Áp lực từ phía các nhà cung cấp đối với Doanh nghiệp tăng trong trường hợp: Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp bằng không Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt hóa Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược chi phí thấp Nhà cung cấp có khả năng hội nhập dọc về phía trước

Áp lực từ phía khách hàng đối với các Doanh nghiệp trong ngành sẽ tăng nếu: Khi khách hàng khó thay đổi nhà cung cấp Khi khách hàng mua hàng với số lượng ít Ngành gồm nhiều Doanh nghiệp nhỏ và số lượng người mua ít Sản phẩm của ngành là quan trọng đối với khách hàng

Bản tuyên bố sứ mạng (chức năng nhiệm vụ) có mấy nội dung? 11 nội dung 5 nội dung 7 nội dung 9 nội dung

Bản kế hoạch thể hiện các định hướng của doanh nghiệp, những hoạt động cần thực hiện nhằm đạt đến mục tiêu của Doanh nghiệp là: Chiến lược cạnh tranh Chiến lược cấp công ty Kế hoạch tác nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Bước 5 trong mô hình quản trị chiến lược tổng quát là?

check_box

 Quyết định chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp sử dụng các công cụ, phương tiện, kỹ thuật phân tích và dự báo thích hợp để phân tích môi trường bên trong Tiến hành phân phối các nguồn lực Xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp

Bước cuối cùng trong quy trình quản trị chiến lược của Doanh nghiệp là: Kiểm tra, điều chỉnh chiến lược Phân tích môi trường Phân tích, lựa chọn chiến lược Xác định mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ của Doanh nghiệp

check_box

 Chiến lược cấp cá nhân Chiến lược cấp chức năng Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Các cấp chiến lược của Doanh nghiệp bao gồm: Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp cạnh tranh Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng. Cấp công ty, cấp thị trường và cấp chức năng Cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp địa phương

Các chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản phẩm hoặc thị trường hiện có mà không thay đổi bất kì yếu tố nào thuộc: Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập Chiến lươc tăng trưởng bằng đa dạng hóa Chiến lược tăng trưởng tập trung Tất cả các phương án đều sai

Các chiến lược điều chỉnh gồm có các nội dung nào ?

check_box

 Điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại ; tái cấu trúc doanh nghiệp Xác định đối tượng cần điều chỉnh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại Kiểm tra chiến lược kinh doanh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại Xác định đối tượng cần điều chỉnh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại; tái cấu trúc doanh nghiệp

Các công cụ để xây dựng chiến lược có thể lựa chọn là:

check_box

 Ma trận SWOT, ma trận chiến lược chính, ma trận Mc. Kinsey Ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận chiến lược chính, ma trận EFE Ma trận SWOT, ma trận EFE, ma trận QSPM

Các điều kiện để kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh có hiệu quả là gì ?

check_box

 Đảm bảo cơ sở thông tin; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; đảm bảo cơ sở thông tin; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán

Các hệ thống, các cấu trúc, văn hóa, quy trình ra quyết định thuộc nhóm tài sản nào?

check_box

 Tài sản tổ chức Tài sản tri giác Tài sản con người Tài sản tri thức

Các tác giả tin rằng có ba kiểm định (tests) có thể được áp dụng để đánh giá một chiến lược là “tốt” là:

check_box

 Sự phù hợp, tính khác biệt, tính bền vững Sự phù hợp, nguồn lực nội bộ, môi trường bên ngoài Sự phù hợp, tính khác biệt, môi trường bên ngoài Tính khác biệt, các nguồn lực nội bộ, sự phù hợp

Các vấn đề quản trị cơ bản trong giai đoạn thực thi chiến lược bao gồm:

check_box

 Thiết lập các mục tiêu hàng năm; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ thực thi chiến lược. Hoạch định chiến lược; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược. Định vị các lực lượng trước khi hành động, thiết lập các mục tiêu hàng năm; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược. Định vị các lực lượng trước khi hành động; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược.

Các chiến lược cạnh tranh cơ bản không bao gồm chiến lược Chiến lược chi phí thấp Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược tăng trưởng tập trung Chiến lược trọng tâm

Các yếu tố nào sau đâykhông thuộc môi trường vĩ mô? Yếu tố cơ cấu ngành kinh doanh Yếu tố cung Yếu tố kinh tế chính trị Yếu tố văn hóa – xã hội

Cách thức chậm nhất để phát triển một Doanh nghiệp có thể là thông qua việc: Một liên minh chiến lược Phát triển nội bộ Sáp nhập Thuê ngoài

Câu nói: “Tôi phải làm một việc gì đó để chứng minh mình là quản trị giỏi”, thể hiện một sự sai phạm nào sau đây? Chủ quan Nóng vội Thiếu nhận xét Tự mãn

Chiến lược chi phí thấp được xây dựng trên cơ sở: guồn hình thành lợi thế và phân đoạn thị trường Lợi thế cạnh tranh và thị trường ngách Năng lực riêng biệt và phạm vi thị trường tổng thể Nguồn hình thành lợi thế và phạm vi thị trường tổng thể

Chiến lược kinh doanh gồm:

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Chiến lược cấp chức năng Chiến lược cấp Doanh nghiệp Chiến lược cấp kinh doanh

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh có mục đích Cải thiện vị thế cạnh tranh của sản phẩm Định hướng chung của Doanh nghiệp Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Doanh nghiệp Tất cả đều đúng

Chiến lược chi phí thấp đặc biệt có hiệu quả khi: Có nhiều cách để sản xuất ra sản phẩm với chất lượng cao hơn và được đánh giá cao bởi khách hàng Hầu hết các đối thủ cạnh tranh đang cố gắng thực hiện chiến lược khác biệt hóa. Số lượng người mua lớn, quyền lực của những người mua này rất mạnh, thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng là tương tự nhau

Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm là chiến lược: Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ cũ đánh vào thị trường mới Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ mới đánh vào thị trường hiện tại Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ mới đánh vào thị trường mới và thị trường hiện tại Tất cả các phương án đều sai

Chiến lược là: Những hành động được thực hiện trong nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức, Doanh nghiệp. Những kế hoạch được thiết lập. Tất cả các phương án đều đúng

Chiến lược mà theo đó nỗ lực nhằm giảm chi phí kèm theo với sự giản tiện tính năng, đặc điểm sản phẩm so với mức trung bình ngành là chiến lược … Chi phí thấp Khác biệt hóa Trọng tâm chi phí thấp Trọng tâm khác biệt hóa

Chiến lược nào sau đây không được xem là một chiến lược chức năng? Marketing Sản phẩm – Thị trường Sản xuất – tác nghiệp Tài chính

Chiến lược nào sau đây không thuộc ba chiến lược cạnh tranh của M. Porter: Chiến lược cạnh tranh về giá Chiến lược chi phí thấp Chiến lược khách biệt hóa Chiến lược trọng tâm

Chiến lược nhằm đơn giản hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp với mức giá thấp hơn các đối thủ, gọi là chiến lược? Chiến lược chi phí thấp Chiến lược giá thấp Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược khác biệt hóa xuống phía dưới

Chiến lược nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh là chiến lược: Cấp chức năng Cấp công ty Cấp đơn vị kinh doanh Tác nghiệp

Chiến lược phát triển cấp công ty bao gồm:

check_box

 Chiến lược đa dạng hóa, chiến lược hội nhập dọc, chiến lược tăng trưởng tập trung Chiến lược hội nhập dọc, chiến lược ổn định, chiến lược suy giảm. Chiến lược phát triển, chiến lược ổn định và chiến lược suy giảm. Chiến lược tăng trưởng tập trung, chiến lược suy giảm, chiến lược phát triển

Chiến lược tập trung trọng điểm là một chiến lược nằm trong: Chiến lược cấp Doanh nghiệp Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược hội nhập Tất cả các phương án đều đúng

Chiến lược thâm nhập thị trường thuộc chiến lược nào? Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa Chiến lược tăng trưởng hội nhập Chiến lược tăng trưởng tập trung Tất cả các phương án đều đúng

Chính sách thương mại nằm trong nhóm yếu tố: Chính trị – Chính phủ – Pháp luật Công nghệ Kinh tế Sự toàn cầu hóa kinh tế Văn hóa xã hội

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là bản tuyên ngôn của công ty với những nội dung cụ thể”. Mục tiêu Sứ mạng Tầm nhìn Tất cả các phương án đều sai

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chiến lược  nhằm  xác định  những ngành, lĩnh vực kinh doanh mà doanh  nghiệp  đã, đang và sẽ tham gia cạnh tranh trên thị trường là chiến lược  ở cấp …”. Cấp chức năng Cấp công ty Cấp kinh doanh Cấp đơn vị kinh doanh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Ma trận BCG dùng để phân tích, đánh giá triển vọng ….”. của các đơn vị kinh doanh chiến lược của các lĩnh vực mà Doanh nghiệp tham gia của hoạt động mới tham gia lợi thế cạnh tranh của Doanh nghiệp

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Môi trường vi mô tác động … đối với bất kỳ Doanh nghiệp nào”. Gián tiếp Tất cả các phương án đều đúng Trực tiếp

Chức năng nghiên cứu và phát triển trong các đơn vị kinh doanh có nhiệm vụ cơ bản là: Nghiên cứu và phát triển các tiến trình Nghiên cứu và phát triển sản phẩm/ dịch vụ Tất cả các phương án đều đúng

Chuyên môn hóa chiều dọc trong cơ cấu tổ chức không bao gồm:

check_box

 Thiết lập cơ cấu phòng ban trong tổ chức Sự phân bổ quyền hạn chính thức Tất cả các phương án đều đúng Xác định cấp bậc quản trị trong tổ chức

Chuyên môn hóa ngang trong hoạt động quản trị là cơ sở để hình thành:

check_box

 Các phòng ban chức năng Các cấp quản trị Doanh nghiệp Các cơ sở kinh doanh Các phân xưởng sản xuất

Cơ cấu ma trận không đáp ứng được yêu cầu:

check_box

 Sự phân chia các nhiệm vụ rõ ràng thích hợp với các lĩnh vực cá nhân được đào tạo Chế độ một thủ trưởng Cho các tổ chức có nhiều dự án Việc đáp ứng những thay đổi bên ngoài tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp có các đặc tính sau:

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Tính chuyên môn hóa Tính phối hợp

Công cụ được sử dụng phổ biến để hình thành các chiến lược có khả năng lựa chọn và dựa trên hai tiêu thức đánh giá là vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng của thị trường là?

check_box

 Ma trận chiến lược chính Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Khung phân tích 7S của Mc Kinsey Ma trận SPACE

Công việc nào dưới đây là khâu đầu tiên trong quy trình quản trị chiến lược? Phân tích môi trường, xác định cơ hội và hiểm họa Phân tích chiến lược Phân tích khả năng nội bộ của Doanh nghiệp Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược

Đâu là lợi thế của chiến lược chi phí thấp? Giảm quyền lực khách hàng Ít bị tác động bởi nhà cung câp quyền lực Lợi thế về giá Tất cả các phương án đều đúng

Để đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả thì nhà quản trị cấp cao phải tiến hành kiểm tra theo qui trình:

check_box

 Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, và thông qua biện pháp chấn chỉnh. Đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch và thông qua biện pháp chấn chỉnh. Đề ra các tiêu chuẩn, xác định nội dung, định lượng kết quả, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nguyên nhân sai lệch và đề ra biện pháp chấn chỉnh Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nội dung sai lệch, thông qua biện pháp chấn chỉnh

Để lập ma trận SWOT người quản trị phải thực hiện bao nhiêu bước?

check_box

 8 7 9 10

Để xây dựng ma trận EFE cần thực hiện mấy bước?

check_box

 5 7 4 6

Để xem xét liệu chiến lược có cần điều chỉnh hay không, căn cứ vào bao nhiêu câu hỏi?

check_box

 6 5 4 3

Doanh thu của SBU nước tinh khiết ở Doanh nghiệp X trong năm N là 5tỷ VND, đối thủ cạnh tranh chính đạt 5,3tỷ, đối thủ cạnh tranh tiếp theo là 3 tỷ và còn các đối thủ khác, biết tổng doanh thu toàn ngành là 20 tỷ. Hãy tính thị phần tương đối của SBU đó ở Doanh nghiệp X? 0.25 0.75 0.94 1.67

Doanh nghiệp nào sau đây bị xem là có sự tái cấu trúc thất bại nặng nề?

check_box

 Bông Bạch Tuyết KS Omni – Movenpick Pacific Airlines Tập Đoàn FPT

Doanh nghiệp ngành viễn thông mở rộng hoạt động vào ngành giáo dục bằng việc cung cấp các phương tiện liên lạc, đào tạo từ xa. Doanh nghiệp đã thực hiện chiến lược Chiến lược thâm nhập thị trường Đa dạng hóa đồng tâm Đa dạng hóa theo chiều ngang Tất cả các phương án đều đúng

Doanh nghiệp sẽ khó gia nhập ngành hơn trong điều kiện: Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp đối với khách hàng thấp Sản phẩm ngành là sản phẩm có tính tiêu chuẩn hóa Sản phẩm trong ngành sẵn có sự khác biệt hóa cao Sản phẩm ngành không đòi hỏi cao về vốn

Dòng người đổ xô mua hàng giảm giá cho thấy điều gì?

check_box

 Người mua hành động là vì lợi ích kinh tế Người mua hành động là vì tình yêu thương hiệu Người mua hành động vì lòng trung thành Định vị thương hiệu của doanh nghiệp hiệu quả

Dựa vào công cụ ma trận BCG Doanh nghiệp sẽ đầu tư mở rộng sản xuất khi: Thị phần tương đối cao Thị phần tương đối cao và tốc độ tăng trưởng nhu cầu bão hòa Thị phần tương đối cao và tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao Tốc độ tăng trưởng ngành cao

EFE là ma trận đánh giá: Các yếu tố bên ngoài Các yếu tố bên trong Môi trường nội bộ Tất cả các phương án đều đúng

Hoạt động nhằm đề ra mục tiêu và các chiến lược để thực hiện mục tiêu đã định là: Điều khiển Hoạch định Kiểm tra Tổ chức

Chiến lược dựa vào đối thủ cạnh tranh Chiến lược dựa vào khách hàng Chiến lược tạo sự khác biệt Tất cả các phương án đều sai

Khi đánh giá khả năng thâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, Doanh nghiệp KHÔNG xem xét yếu tố nào sau đây? Cường độ cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành Rào cản gia nhập ngành Rào cản rút lui khỏi ngành Tỷ suất lợi nhuận của ngành

Khi đánh giá một phương án chiến lược, một công ty có thể kiểm định phương án so với các tiêu chuẩn về tính khả thi, sự phù hợp và khả năng chấp nhận. Sự phù hợp trong bối cảnh này có nghĩa là:

check_box

 Chiến lược nhất quán với các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa được xác định trong phân tích chiến lược Chiến lược đáp ứng các bên hữu quan Chiến lược sẽ hiệu quả trong thực tế bởi vì nó có nguồn lực và khả năng cần thiết Chiến lược thỏa mãn các cổ đông

Kiểm tra, đánh giá chiến lược được thực hiện:

check_box

 Ở giai đoạn sau thực hiện chiến lược Ở giai đoạn thực hiện chiến lược Ở giai đoạn xây dựng chiến lược Tất cả các phương án đều đúng

Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của SBU Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của ngành Thị phần tương đối, tốc độ tăng trưởng ngành

Ma trận BCG còn được gọi là: Ma trận “sức hấp dẫn của thị trường- vị thế cạnh tranh” Ma trận “tăng trưởng – sức hấp dẫn của thị trường” Ma trận “tăng trưởng – thị phần” Ma trận “thị phần – vị thế cạnh tranh”

Tất cả các phương án đều đúng Thị phần tương đối Thị phần tuyệt đối Tốc độ tăng trưởng của ngành

Mức độ công ty mẹ có thể tạo thêm giá trị cho các Doanh nghiệp

Ma trận nào thường dùng để phân tích nội bộ: BCG GE IFE SWOT

Ma trận SWOT được thực hiện thông qua mấy bước? 2 bước 4 bước 6 bước 8 bước

Mô hình quản trị chiến lược tổng quát chia toàn bộ chu kỳ quản trị chiến lược thành bao nhiêu bước?

check_box

 9 11 10 12

Mối liên hệ nào không phải là liên hệ trực tuyến trong cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp? Mối liên hệ giữa ban giám đốc với bí thư Đảng ủy của Doanh nghiệp Mối liên hệ giữa giám đốc với các quản đốc phân xưởng Mối liên hệ giữa giám đốc với các trưởng phòng chức năng của Doanh nghiệp Mối liên hệ giữa trưởng phòng với nhân viên trong phòng chức năng

Môi trường ngành bao gồm: Đối thủ cạnh tranh Khách hàng Nhà cung cấp Tất cả các phương án đều đúng

Một câu hỏi cho chiến lược cấp kinh doanh sẽ là: Các Doanh nghiệp cạnh tranh trong thị trường nào? Như thế nào? Các nguồn lực nào được chia sẻ giữa các Doanh nghiệp? Như thế nào? Doanh nghiệp muốn gia nhập những ngành công nghiệp nào?

Một sản phẩm rơi vào giai đoạn suy thoái ở thị trường này nhưng vẫn được chấp nhận ở thị trường khác. Để tận dụng lợi thế này, thì công ty thường áp dụng chiến lược nào: Lập lại chu kỳ sống của sản phẩm Mở rộng thị trường Phát triển thị phần trên thị trường mới Thu hẹp thị phần

Một số trung tâm tư vấn, dịch vụ môi giới nhà đất với quy mô nhỏ (dưới 10 nhân viên), có cơ cấu tổ chức theo kiểu chỉ có 1 người điều hành được coi là giám đốc và các nhân viên còn lại không có chức danh cụ thể để nhằm tối thiểu hóa chi phí. Đây là kiểu cơ cấu tổ chức gì?

check_box

 Cơ cấu chức năng Cơ cấu ma trận Cơ cấu tổ chức giản đơn Cơ cấu tổ chức theo đơn vị, bộ phận

Một tổ chức có cả nguồn nhân lực và nguồn vốn để phát triển sản phẩm nhưng các nhà phân phối đều không đáng tin cậy hay không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu của công ty thì chiến lược hữu hiệu có thể áp dụng là: Chiến lược phối hợp SO Chiến lược phối hợp ST Chiến lược phối hợp WO Chiến lược phối hợp WT

Một trong các yếu tố kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp là: Cán cân thanh toán Giai đoạn của chu kỳ kinh tế Lãi suất ngân hàng Tất cả các phương án đều đúng

Một ví dụ về sức ép cạnh tranh của sản phẩm thay thế là: Cạnh tranh giữa hang Toyota, Ford và BMW Cạnh tranh giữa Pepsi Cola, Coca Cola và 7up Sức ép cạnh tranh cảu sản phẩm ổn áp đối với các hàng sản xuất máy tính xách tay Sức ép cạnh tranh của sản phẩm sữa chua uống đối với các hàng kem

Mục đích của ma trận SWOT là: Chọn ra một vài chiến lược tốt nhất để thực hiện Đề ra các chiến lược khả thi Tất cả các phương án đều đúng

Mục đích của việc lập ma trận SWOT là: Đề ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn chứ không quyết định chiến lược nào là tốt nhất Đề ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn và quyết định chiến lược nào là tốt nhất Đề ra các chiến lược khả thi và tiền khả thi để có thể thực hiện Đề ra các chiến lược tiền khả thi để tạo tiền đề cho việc thiết lập chiến lược khả thi

Mức độ tập trung hóa trong tổ chức càng cao thì: Có thể xảy ra tình trạng nhiều công việc bị ùn tắc Mức độ phân quyền càng thấp Người lãnh đạo trong tổ chức càng có vai trò lớn Tất cả các phương án đều đúng

Mục tiêu chiến lược đối với SBU có tốc độ tăng trưởng ngành thấp nhưng lại có thị phần tương đối cao là: Đầu tư vừa phải, đủ để duy trì và khai thác tối đa để tạo ra nguồn lực cho các SBU khác Tập trung đầu tư, phát triển nhiều hơn nữa Thanh lý, bán lại SBU này Từ bỏ, rút lui khỏi SBU này

Mục tiêu của Doanh nghiệp bao gồm: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Phi tài chính Tài chính Tất cả các phương án đều đúng

Mục tiêu của việc đánh giá môi trường bên ngoài trong giai đoạn xây dựng chiến lược là?

check_box

 Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi

Mục tiêu của việc phân tích đánh giá các yếu tố, thành tố của môi trường bên trong là gì?

check_box

 Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi

Mục tiêu của việc phân tích và lựa chọn chiến lược là gì?

check_box

 Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược

Năm áp lực cạnh tranh theo mô hình của M. Porter KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây: Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp hay của khách hàng Áp lực cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh trong Doanh nghiệp Áp lực cạnh tranh trong nội bộ ngành Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn

Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp phải đảm bảo bao nhiêu tiêu chuẩn?

check_box

 4 6 3 5

Năng lực riêng biệt được thị trường chấp nhận và đánh giá cao, thông qua đó Doanh nghiệp tạo ra được tính trội hơn hay ưu việt hơn so với các đối thủ cạnh tranh là: Lợi thế bền vững Lợi thế cạnh tranh Năng lực đặc thù Sự khác biệt hóa

Nếu cả 3 vấn đề: môi trường ngoài, môi trường bên trong và việc thực hiện mục tiêu có biến động và thay đổi thì doanh nghiệp cần làm gì?

check_box

 Xây dựng lại chiến lược Đánh giá chiến lược Kiểm tra chiến lược Thay đổi chiến lược

Nếu một công ty muốn trở nên hiệu quả hơn và có được lợi thế chi phí thấp thì nên ở đâu trên đường cong kinh nghiệm: Dịch chuyển lên trên Dịch chuyển xuống bên dưới Tất cả các phương án đều đúng

Nếu một trong 3 vấn đề: môi trường ngoài, môi trường bên trong và việc thực hiện mục tiêu thay đổi thì doanh nghiệp cần làm gì?

check_box

 Thay đổi chiến lược Đánh giá chiến lược Kiểm tra chiến lược Xây dựng lại chiến lược

Ngành bao gồm ít Doanh nghiệp mà các Doanh nghiệp này thường có qui mô lớn, thậm chí chỉ có một Doanh nghiệp giữ vai trò chi phối toàn ngành là: Ngành bão hòa Ngành phân tán Ngành suy thoái Ngành tập trung

Nguyên nhân nào dẫn đến cần phải thay đổi chiến lược phù hợp trong Doanh nghiệp?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Sự thay đổi cấp quản trị hay chủ sở hữu. Sự thay đổi của môi trường vĩ mô Sự thay đổi của môi trường vi mô.

Nhà quản trị được chia thành 3 loại: Cấp toàn công ty, cấp đơn vị thành viên và cấp chức năng Tất cả các phương án đều đúng Xây dựng, thực hiện và kiểm tra đánh giá

Nhận diện sớm các dấu hiệu thay đổi và khuynh hướng môi trường là mục đích của phương tiện nghiên cứu môi trường nào? Đánh giá Dự đoán Rà soát Theo dõi

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về nguồn lực của doanh nghiệp?

check_box

 Các doanh nghiệp đều có cùng cách thức để tiến hành phân loại nguồn lực Nguồn lực trong một doanh nghiệp thường được phân biệt thành 2 loại chính: nguồn lực hữu hình và nguồn lực vô hình Sử dụng và quản lý nguồn lực đòi hỏi các nhà quản trị phải phân nhóm và phân loại các nguồn lực của doanh nghiệp Là những tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu và có thể khai thác vì mục đích kinh tế

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về sự nhạy cảm về giá?

check_box

 Tần suất của khuyến mại càng nhiều, người tiêu dùng càng giảm sự nhạy cảm về giá Sự nhạy cảm về giá là mức độ phản ứng của khách hàng đối với việc tăng hay giảm giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Sự nhạy cảm về giá thể hiện thông qua độ co giãn nhu cầu theo giá cả Khách hàng có tính nhạy cảm về giá thấp nếu họ có thu nhập cao

Nhiệm vụ tiêu biểu của bộ phận quản trị sản xuất và tác nghiệp trong các đơn vị kinh doanh trong quá trình thực hiện chức năng chuyên môn là: Bảo trì phương tiện, thiết bị sản xuất Kiểm soát chất lượng các quá trình hoạt động Lập lịch trình sản xuất và tác nghiệp theo thời gian Tất cả các phương án đều đúng

Doanh nghiệp phải đối mặt hàng ngày Gắn liến với Doanh nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Những yếu tố thực hiện có thể được quản trị và kiểm tra là: Chi phí Số lượng, chất lượng Tất cả các phương án đều đúng Thời gian

Nội dung nào không nằm trong những nội dung cơ bản của sứ mạng:

check_box

 Đối thủ cạnh tranh Khách hàng Triết lý của tổ chức Tự đánh giá về mình

Nội dung nào không phải là đặc điểm của Năng lực cốt lõi?

check_box

 Duy nhất và khó bắt chước. Giúp công ty chiếm được thị phần nhiều hơn Giúp công ty khác biệt so với các đối thủ khác Giúp công ty thỏa mãn khách hàng hơn

Nội dung nào là hạn chế của mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm?

check_box

 Mô hình là chia thành hai mức cao và thấp cho cả sự nhạy cảm về giá và khả năng khác biệt hóa sản phẩm Với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có tính nhạy cảm giá thấp nhưng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao, doanh nghiệp nên chọn chiến lược sản phẩm độc đáo hoặc khác biệt hóa Ma trận này có một chiều phản ánh tính nhạy cảm về giá cả của sản phẩm và chiều kia phản ánh khả năng khách hàng chấp nhận sự khác biệt hóa sản phẩm Ứng với mỗi góc vuông trên sơ đồ sẽ quy định việc doanh nghiệp lựa chọn chiến lược cụ thể phù hợp

Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về điều chỉnh chiến lược?

check_box

 Khi điều chỉnh chiến lược, các chiến lược kinh doanh hiện hành sẽ bị hủy bỏ Mức độ biến động đến đâu, điều chỉnh đến đó. Việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh phải được tiến hành theo các nguyên tắc, phương pháp và sử dụng các phương tiện, công cụ cần thiết trong hoạch định chiến lược kinh doanh Là quá trình chủ động thích nghi của doanh nghiệp trước các biến động bất thường xảy ra.

Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và chiến lược?

check_box

 Chiến lược đi theo cơ cấu tổ chức Những thay đổi trong chiến lược sẽ đưa đến những thay đổi trong cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức nên được thiết kế để tạo điều kiện dễ dàng cho việc theo đuổi chiến lược của doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức càng phù hợp với chiến lược bao nhiêu, càng tạo ra cơ may để thực hiện chiến lược thành công bấy nhiêu

Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về phương pháp bảng điểm cân bằng ?

check_box

 Phương pháp này cũng dựa trên hai tiêu thức đánh giá là vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng của thị trường Bằng cách xác định các thước đo và chỉ tiêu, BSC chuyển chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các phép đo có liên kết chặt chẽ với nhau Là một hệ thống quản lý giúp cho nhà quản trị cũng như toàn bộ nhân viên trong tổ chức xác định rõ tầm nhìn, chiến lược của tổ chức mình và chuyển chúng thành hành động Ra đời năm 1992 do Robert Kaplan

Nội dung nào sau đây không nằm trong 9 nội dung của bản tuyên ngôn sứ mạng? Khách hàng Quan hệ cộng đồng Thương hiệu Triết lý kinh doanh

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải của việc thực thi chiến lược?

check_box

 Đánh giá mức độ thực hiện của tổ chức trong thực tế Phân bổ các nguồn lực trong doanh nghiệp Xác định mục tiêu ngắn hạn hay là mục tiêu thường niên Đề ra các quyết định quản trị

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thấp?

check_box

 Đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu nhằm đưa ra tính năng mới, sản phẩm mới Nhóm khách hàng mà công ty phục vụ thường là nhóm “khách hàng trung bình”. Không tập trung vào khác biệt hóa sản phẩm Tập trung vào công nghệ và quản lý để giảm chi phí

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược khác biệt hóa sản phẩm?

check_box

 Chi phí đầu tư, nghiên cứu sản phẩm mới bị giới hạn Cho phép công ty định giá ở mức cao Chia thị trường thành nhiều phân khúc khác nhau Tập trung vào việc khác biệt hóa

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược tập trung?

check_box

 Chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Doanh nghiệp có khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo, đặc biệt mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể làm được. Có rủi ro về chi phí sản xuất cao Rủi ro khi thay đổi công nghệ hoặc thị hiếu khách hàng thay đổi.

Nội dung náo sau đây KHÔNG phải nguyên tắc triển khai chiến lược?

check_box

 Trong trường hợp môi trường kinh doanh biến động ngoài giới hạn đã dự báo, các kế hoạch triển khai phải nhất quán và nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được xác lập Các chính sách kinh doanh phải được xây dựng trên cơ sở và hướng vào thực hiện mục tiêu chiến lược Kế hoạch càng dài hạn hơn, càng mang tính khái quát hơn; kế hoạch càng ngắn hạn hơn thì tính cụ thể càng phải cao hơn Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc triển khai hoạch định chiến lược?

check_box

 Trong trường hợp môi trường kinh doanh biến động ngoài giới hạn đã dự báo, các kế hoạch triển khai vẫn phải nhất quán và nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược. Kế hoạch càng dài hạn, càng mang tính khái quát; kế hoạch càng ngắn hạn thì tính cụ thể càng phải cao Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải vai trò của Quản trị chiến lược (QTCL)?

check_box

 QTCL chỉ được thực hiện ở cấp độ vĩ mô QTCL luôn có 2 đặc tính chủ động và bị động QTCL là một quá trình thường xuyên và liên tục QTCL cần có sự tham gia của nhiều người

Nội dung nào sau đây thuộc quá trình quản trị chiến lược? Đánh giá chiến lược Hoạch định chiến lược Tất cả các phương án đều đúng Thực hiện chiến lược

Kích thước của các SBU Số lượng các SBU Số lượng khách hàng được phục vụ

Phân tích môi trường bên trong là phân tích: Các yếu tố kỹ thuật, sản xuất Hoạt động Marketing Tài chính Doanh nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau: Mọi điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với Doanh nghiệp này, nhưng lại là cơ hội đối với Doanh nghiệp khác Năng lực của Doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với Doanh nghiệp cạnh tranh Tất cả các câu trên đều sai Thông tin môi trường là một yếu tố đầu vào quan trọng của Doanh nghiệp trong quá trình quản trị chiến lược

Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau? Giới hạn sai sót trong việc dự báo môi trường dài hạn đôi khi có thể rất lớn Nhược điểm chủ yếu là việc thiết lập quản trị chiến lược kinh doanh cần nhiều thời gian và sự nỗ lực Phải tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch ban đầu, nhất thiết phải được thực hiện, tránh các thông tin bổ sung làm ảnh hưởng đến kế hoạch Ưu điểm của quá trình vận dụng chiến lược kinh doanh rõ ràng là có giá trị lớn hơn nhiều so với nhược điểm

Phát biểu nào không đúng? Người dẫn đạo chi phí cố gắng trở thành người dẫn đạo ngành bằng cách tạo nên sự khác biệt Người dẫn đạo chi phí có thể đòi hỏi mức giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh mà vẫn có được cùng mức lợi nhuận Người dẫn đạo chi phí cũng thường ít để ý đến các phân đoạn thị trường khác nhau và định vị sản phẩm của mình để lôi cuốn các khách hàng bình thường Người dẫn đạo chi phí lựa chọn sự khác biệt sản phẩm thấp

Phương pháp có ưu điểm nổi bật là chuyển đổi tầm nhìn chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu hành động cụ thể cho từng bộ phận và nhân viên nên nó giúp cho các tổ chức đạt hiệu quả cao trong việc thực thi chiến lược là?

check_box

 Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Ma trận chiến lược chính Khung phân tích 7S của Mc Kinsey Ma trận SPACE

check_box

 Khung phân tích 7S của Mc Kinsey Ma trận chiến lược chính Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Ma trận SPACE

Phương pháp mô tả tiêu thức đánh giá môi trường bên trong doanh nghiệp một chiều là tiểm lực tài chính (FS) và lợi thế cạnh tranh (CA); còn chiều kia mô tả hai tiêu thức đánh giá môi trường bên ngoài là sự ổn định của môi trường (ES) và sức mạnh của ngành (IS) là?

check_box

 Ma trận SPACE Ma trận chiến lược chính Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Khung phân tích 7S của Mc Kinsey

Quá trình hoạch định chiến lược cần phải thực hiện những bước nào sau đây? Khảo sát thị trường để xác định cơ hội kinh doanh Tất cả các phương án đều đúng Xác định các tiền đề để hoạch định Xác định hệ thống mục tiêu

Quản trị chiến lược được chia làm mấy giai đoạn?

check_box

 3 4 5 2

Quản trị chiến lược gồm mấy giai đoạn: 1 giai đoạn 2 giai đoạn 3 giai đoạn 4 giai đoạn

check_box

 Điều chỉnh chiến lược Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược Phân bổ nguồn lực, thực hiện chiến lược Xác định tầm nhìn, sứ mệnh

Sản phẩm đặc trưng của giám đốc điều hành Doanh nghiệp là: Chiến lược kinh doanh Quyết định Tất cả các phương án đều đúng Ý tưởng mới

Các chiến lược xuất hiện Hoạch định Tầm nhìn Tinh thần khởi nghiệp

SBU là tên gọi của: Một đơn vị kinh doanh chiến lược Một dòng sản phẩm của Doanh nghiệp Một nhóm chiến lược bao gồm các Doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp Một phân doạn thị trường của Doanh nghiệp

SBU ở vùng chấp nhận được trong ma trận Mc.Kinsey mà có vị thế cạnh tranh mạnh nhưng sức hấp dẫn ngành lại thấp thì có đặc điểm giống, tương ứng với SBU nằm ở ô nào trong ma trận BCG? Ô bò tiền Ô dấu chấm hỏi Ô ngôi sao Ô nguy cơ

Số lượng các lĩnh vực quản trị trong Doanh nghiệp phụ thuộc vào:

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Ngành nghề kinh doanh Quy mô của Doanh nghiệp

Sự giảm chi phí đơn vị của một sản phẩm/dịch vụ diễn ra khi khối lượng sản xuất tăng thì được biết như: Hiệu quả kinh tế quy mô Hiệu quả sản xuất Phân tích công nghệ Quản trị vận hành hiệu quả

Sự khác biệt về văn hóa và thể chế là vấn đề thuộc yếu tố vĩ mô nào? Chính trị- pháp luật Nhân khẩu học Toàn cầu Văn hóa xã hội

Sự phân quyền trong tổ chức là cần thiết vì: Các nhà quản trị cấp dưới có quyền và khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn Có thể đào tạo những nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình quản trị Giảm mức độ quá tải công việc của các nhà quản trị cấp cao Tất cả các phương án đều đúng

Sức ép của các nhà cung cấp tăng nếu: Chính phủ hạn chế việc thành lập Doanh nghiệp mới Sản phẩm của người cung cấp được khác biệt hóa thấp Sản phẩm mà nhà cung cấp bán có rất ít sản phẩm thay thế Trong ngành tồn tại tính kinh tế nhờ quy mô

Tầm nhìn trong quản trị chiến lược là: Hình tượng độc đáo Lý tưởng trong tương lai Một hình ảnh Tất cả các phương án đều đúng

Thách thức được hiểu là: Cuộc cách mạng KHKT & công nghệ diễn ra với tốc độ như vũ bão. Kinh doanh và cạnh tranh mang tính chất toàn cầu. Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh. Tất cả các phương án đều đúng

Theo Ma trận SWOT, phương án đòi hỏi doanh nghiệp phải phát huy các mặt mạnh để tận dụng mọi cơ hội thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh với hiệu quả cao là?

check_box

 Phương án chiến lược kết hợp S/O Phương án chiến lược kết hợp S/T Phương án chiến lược kết hợp W/O Phương án chiến lược kết hợp W/T

Theo Ma trận SWOT, Phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp hữu hiện để phòng thủ giảm thiểu các mặt yếu kém, hạn chế và né tránh các nguy cơ trong quá trình xây dựng và thực thi chiến lược là?

check_box

 Phương án chiến lược kết hợp W/T Phương án chiến lược kết hợp S/O Phương án chiến lược kết hợp W/O Phương án chiến lược kết hợp S/T

Theo Ma trận SWOT, phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp thích hợp để phát huy các mặt mạnh, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ, mới mang lại lợi thế cho hoạt động chiến lược là?

check_box

 Phương án chiến lược kết hợp S/T Phương án chiến lược kết hợp S/O Phương án chiến lược kết hợp W/T Phương án chiến lược kết hợp W/O

Theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M. Porter, nhà cung cấp ở vị thế cao hơn Doanh nghiệp khi: Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp lớn. Có nhiều nhà cung cấp Sản phẩm của nhà cung cấp là sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Tất cả các phương án đều đúng

Thời gian tồn tại của lợi thế khác biệt hóa của Doanh nghiệp dài hay ngắn phụ thuộc vào: Áp lực từ phía nhà cung cấp Chi phí đầu tư Rào cản gia nhập ngành Tính chất của nguồn tạo ra lợi thế khác biệt (Nguồn lực hữu hình hay vô hình của Doanh nghiệp)

Tiêu chuẩn của mục tiêu tốt bao gồm: Khả năng đạt tới được Tất cả các phương án đều đúng Tính linh hoạt Tính nhất quán

Tổng số điểm quan trọng nhất mà một công ty có thể có là 4.0 ; trung bình là 2.5 và thấp nhất là 1.0 được dùng cho ma trận: Ma trận EFE Ma trận IFE Tất cả các phương án đều đúng

Tổng trọng số của các yếu tố bên ngoài Doanh nghiệp trong ma trận EFE là: 0,25 0,5 0,75 1

Trình tự các giai đoạn của quản trị chiến lược là: Hoạch định, kiểm tra, thực thi Hoạch định, thực thi, kiểm tra Tổ chức, hoạch định, kiểm tra Tổ chức, hoạch định, thực thi, kiểm tra

Trong ma trận BCG, SBU tốc độ tăng trưởng của ngành cao, thị phần tương đối thấp thì nằm ở vị trí: ô bò tiền ô dấu chấm hỏi ô ngôi sao ô nguy cơ (con chó)

Trong các nhận định sau, nhận định nào là nhược điểm của chiến lược trọng tâm: Dễ phát sinh cạnh tranh về giá cả Đòi hỏi đầu tư về tài chính lớn Qui mô hoạt động của Doanh nghiệp bị hạn chế Tất cả các phương án đều đúng

Trong các phát biểu sau, câu nào đúng nhất: Nhà quản trị chỉ cần phân tích môi trường nội bộ là đủ để đưa ra chiến lược cho công ty Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được những cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Trong chiến lược hội nhập hàng ngang, Doanh nghiệp tìm cách sở hữu hoặc gia tăng kiểm soát của mình đối với đối tượng: Đối thủ cạnh tranh Nhà cung cấp Nhà phân phối Tất cả các phương án đều đúng

Trong cơ cấu tổ chức cho chiến lược, cơ cấu nào xuất phát từ sự phụ thuộc vào các luồng quyền lực và thông tin theo chiều dọc và chiều ngang?

check_box

 Cơ cấu ma trận Cơ cấu bộ phận Cơ cấu chức năng. Cơ cấu theo địa vị kinh doanh chiến lược

Trong ma trận BCG ô Cash Cow là ô có thị phần và mức tăng trưởng: Cao – Cao Cao – Thấp Thấp – Cao Thấp – Thấp

Trong ma trận BCG, hoạt động có thị phần tương đối là 0.7 và tỷ lệ tăng trưởng là 15% là hoạt động: Bò sữa Dấu hỏi Ngôi sao Nguy hiểm (dogs)

Trong ma trận EFE, tổng số điểm quan trọng là 1.5 cho ta thấy điều gì? Môi trường kinh doanh của công ty có ít cơ hội và nhiều đe dọa bên ngoài. Môi trường kinh doanh của công ty có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều đe dọa bên ngoài Môi trường kinh doanh của công ty có nhiều cơ hội và ít đe dọa bên ngoài Tất cả các phương án đều đúng

Trong ma trận Mc Kinsey, những SBU ở vị thế cạnh tranh yếu trong những ngành kém hấp dẫn là những SBU nằm trong vùng: Chấp nhận được Tất cả các phương án đều sai Thành công Thất bại

Trong mô hình BCG. Một Doanh nghiệp ở vị trí ô Dogs, có thể chuyển vị trí sang ô Stars do thực hiện: Chiến lược sáp nhập Chiến lược tăng trưởng hội nhập Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa Chiến lược tăng trưởng tập trung

Trong mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao nhưng có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nên lựa chọn chiến lược nào?

check_box

 Sản phẩm độc đáo Chi phí sản xuất thấp Tăng cường khuyến mại Giảm giá sản phẩm

Trong mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có sự chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm thấp và có tính nhạy cảm về giá cao thì doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược nào?

check_box

 Chi phí sản xuất thấp Giảm giá sản phẩm Tăng cường khuyến mại Sản phẩm độc đáo

Trong mô hình ma trận nguy cơ, mức khẩn cấp do ai xử lý?

check_box

 Quản trị viên cấp cao Quản trị viên cấp cao và cấp trung gian Quản trị viên cấp thừa hành Quản trị viên cấp trung gian

Trong mô hình phân tích SWOT, khi Doanh nghiệp kết hợp những điểm mạnh cốt lõi của mình và những nguy cơ chủ yếu mà Doanh nghiệp gặp phải, Doanh nghiệp sẽ: Có xu hướng hợp tác Có xu hướng tăng trưởng và phát triển hoạt động mới Có xu hướng tạo dựng các rào cản Có xu hướng thu hẹp đầu tư, rút lui khỏi ngành

Trong quá trình thực hiện chiến lược, công ty A phát hiện môi trường ngoài có biến động lớn, vậy công ty:

check_box

 Phải điều chỉnh chiến lược Ngừng thực hiện chiến lược Tiếp tục thực hiện chiến lược Xây dựng lại chiến lược

Trong thời khủng hoảng kinh tế như hiện nay Doanh nghiệp thường không áp dụng những chiến lược tái cấu trúc nào sau đây:

check_box

 Mở rộng quy mô Cắt giảm nhân sự Đổi chủ sở hữu; M&A Thu hẹp ngành nghề

Chi phí thực hiệnhàng Mức độ khác biệt hóa sản phẩm Năng lực đặc biệt trong hoạt động Marketing và bán hàng Năng lực đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu và phát triển

Ưu điểm của chiến lược chi phí thấp là: Đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của thị trường Giúp Doanh nghiệp tăng giá bán Tạo ra rào cản gia nhập ngành Tập trung được vào những thị trường nhỏ

Vai trò của quá trình quản trị chiến lược không bao gồm yếu tố nào sau đây? Giúp các tổ chức thấy rõ mục tiêu và hướng đi của mình Giúp Doanh nghiệp đạt kết quả tốt hơn nhiều so với kết quả trước đó Giúp hạn chế sai sót trong việc dự báo môi trường dài hạn

Vai trò của quản trị chiến lược? Gắn với sự phát triển dài hạn trong bối cảnh dài hạn. Gắn với sự phát triển dài hạn trong bối cảnh ngắn hạn Gắn với sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn. Tất cả các phương án đều đúng

Vai trò nào sau đây là vai trò của quản trị chiến lược? Quan tâm một cách rộng lớn đến các tổ chức và các cá nhân hữu quan Quản trị chiến lược gắn với sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn Tất cả các phương án đều đúng

Vai trò nào trong chức năng R&D giúp tạo nên chất lượng vượt trội: Hợp lý hóa các nhà cung cấp Tất cả các phương án đều đúng Theo dõi khuyết tật đến tận gốc Thiết kế sản phẩm dễ chế tạo

Việc một công ty sản xuất giấy, đường đầu tư trồng cây lấy gỗ, trồng mía thể hiện chiến lược họ theo đuổi là chiến lược: Đa dạng hóa có liên kết Đa dạng hóa không liên kết Hội nhập dọc ngược chiều Hội nhập dọc xuôi chiều

Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn là: Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược

Việc một công ty sản xuất ôtô quyết định tự tổ chức hệ thống các đại lý bán sản phẩm của mình, đó là họ đã thực hiện chiến lược: Đa dạng hóa có liên kết Đa dạng hóa không liên kết Hội nhập dọc ngược chiều Hội nhập dọc xuôi chiều

Việc phân tích môi trường quốc gia nhằm mục đích gì? Đánh giá tác động của toàn cầu hóa trong cạnh tranh ở phạm vi một ngành Tất cả các phương án đều đúng Xem xét bối cảnh quốc gia mà công ty đang hoạt động có tạo kiều kiện thuận lợi để giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu hay không

Với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức thấp và có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng phương thức nào?

check_box

 Nâng cao chất lượng phục vụ Tăng cường khuyến mại Nâng cao chất lượng sản phẩm Giảm giá sản phẩm

Xây dựng phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh và khai thác cơ hội là sự phối hợp của cặp các nhóm yếu tố nào? Phối hợp S-O Phối hợp S-T Phối hợp W-O Phối hợp W-T

Yếu tố môi trường tác động đến chất lượng sản phẩm, chi phí của các Doanh nghiệp là: Chính trị- Pháp luật Công nghệ Kinh tế Văn hóa xã hội

Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của ngành? Quy mô ngành Thị phần Tính ổn định của công nghệ Tỷ suất lợi nhuận

Yếu tố nào sau đây là yếu tố vi mô? Công nghệ và kỹ thuật Nhà cung cấp Yếu tố tự nhiên Yếu tố xã hội

Yếu tố nào sau đây thuộc “Rào cản rút lui khỏi ngành”? Cầu trong ngành Cơ cấu ngành Lợi nhuận trung bình toàn ngành Mối quan hệ chiến lược giữa các SBU của Doanh nghiệp

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Môn It05 trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!