Xu Hướng 6/2023 # Cam 7, Test 1, Reading Pas 2 # Top 8 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Cam 7, Test 1, Reading Pas 2 # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Cam 7, Test 1, Reading Pas 2 được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

AThe history of human civilization is entwined with the history of ways we have learned to manipulate water resources. As towns gradually expanded, water was brought from increasingly remote sources, leading to sophisticated engineering efforts such as dams and aqueducts. At the height of the Roman Empire, nine major systems, with an innovative layout of pipes and well-built sewers, supplied the occupants of Rome with as much water per person as is provided in many parts of the industrial world today. Lịch sử của nền văn minh con người gắn chặt với lịch sử các cách thức mà chúng ta đã biết để vận dụng tài nguyên nước. Khi dân cư dần dần mở rộng, con người phải lấy nước từ các nguồn ngày càng xa, dẫn đến các nỗ lực kỹ thuật phức tạp như xây đập và cống dẫn nước. Ở đỉnh cao của đế chế La Mã, chín hệ thống lớn, với một bố trí sáng tạo của ống cống được xây dựng khá tốt, đã cung cấp cho mỗi cư dân Rome lượng nước giống như lượng nước cung cấp cho mỗi người ở nhiều nơi trong thế giới công nghiệp ngày nay.

   

BDuring the industrial revolution and population explosion of the 19th and 20th centuries, the demand for water rose dramatically. Unprecedented construction of tens of thousands of monumental engineering projects designed to control floods, protect clean water supplies, and provide water for irrigation and hydropower brought great benefits to hundreds of millions of people. Food production has kept pace with soaring populations mainly because of the expansion of artificial irrigation system that makes possible the growth of 40% of the world’s food. Nearly one-fifth of all the electricity generated worldwide is produced by turbines spun by the power of falling water. Trong cuộc cách mạng công nghiệp và sự bùng nổ dân số của thế kỷ 19 và 20, nhu cầu về nước tăng lên đáng kể. Việc xây dựng chưa từng có với hàng chục ngàn dự án kỹ thuật hoành tráng được thiết kế để kiểm soát lũ lụt, bảo vệ nguồn nước sạch, và cung cấp nước cho thủy lợi và thủy điện đã mang lại nhiều lợi ích cho hàng trăm triệu người. Sản xuất lương thực đã theo kịp với các việc dân số tăng cao chủ yếu là do việc mở rộng các hệ thống thủy lợi nhân tạo để có thể tăng sản lượng lương thực thế giới lên 40%. Gần một phần năm tất cả nguồn điện được tạo ra trên toàn thế giới được sản xuất bởi các tua bin quay bằng sức mạnh của nước.

   

CYet there is a dark side to this picture: despite our progress, half of the world’s population till suffers, with water services inferior to those available to the ancient Greeks and Romans. As the United Nations report on access to water reiterated in November 2001, more than one billion people lack access to clean drinking water: some two and half billion do not have adequate sanitation services. Preventable water-related diseases kill an estimated 10,000 to 20,000 children every day, and the latest evidence suggests that we are falling behind in efforts to solve their problems.

   

DThe consequences of our water policies extend beyond jeopardizing human health. Tens of millions of people have been forced to move from their homes – often with little warning or compensation – to make way for the reservoirs behind dams. More than 20% of all freshwater fish species are now threatened or endangered because dams and water withdrawals have destroyed the free-flowing river ecosystems where they thrive. Certain irrigation practices degrade soil quality and reduce agricultural productivity. Groundwater aquifers* are being pumped down faster than they are naturally replenished in part of India, China, the USA and elsewhere. And disputes over shared water resources have led to violence and continue to raise local, national and even international tensions. Hậu quả của chính sách về nước của chúng ta đã lan rộng đến mức gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Hàng chục triệu người đã bị buộc phải di dời khỏi nhà của họ – thường chỉ được địa phương cảnh báo hoặc bồi thường qua loa – để nhường chỗ cho các hồ chứa đằng sau đập. Hơn 20% của tất cả các loài cá nước ngọt đang bị đe dọa vì đập và việc xả nước đã phá hủy hệ sinh thái sông “có dòng chảy tự do” nơi mà các loài này đang sinh sống. Một số tập quán tưới tiêu làm suy giảm chất lượng đất và làm giảm năng suất nông nghiệp. Các tầng chứa nước ngầm đang được khai thác nhanh hơn lượng bổ sung tự nhiên ở một số nơi như Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ và các nơi khác. Và tranh chấp về tài nguyên nước dùng chung đã dẫn đến bạo lực và tiếp tục tạo ra những căng thẳng ở địa phương, quốc gia và thậm chí quốc tế.

   

EAt the outset of the new millennium, however, the way resource planners think about water is beginning to change. The focus is slowly shifting back to the provision of basic human and environmental needs as a top priority – ensuring ‘some for all,’ instead of ‘more for some’. Some water experts are now demanding that existing infrastructure be used in smarter ways rather than building new facilities, which is increasingly considered the option of last, not first, resort. This shift in philosophy has not been universally accepted, and it comes with strong opposition from some established water organizations. Nevertheless, it may be the only way to address successfully the pressing problems of providing everyone with clean water to drink, adequate water to grow food and a life free from preventable water-related illness.

   

FFortunately – and unexpectedly – the demand for water is not rising as rapidly as some predicted. As a result, the pressure to build now water infrastructures has diminished over the past two decades. Although population, industrial output and economic productivity have continued to soar in developed nations, the rate at which people withdraw water from aquifers, rivers and lacks has slowed. And in a few parts of the world, demand has actually fallen. May mắn thay và bất ngờ là nhu cầu về nước không tăng nhanh như một số dự đoán. Kết quả là, áp lực để xây dựng các cơ sở hạ tầng về nước đã giảm trong hai thập kỷ qua. Mặc dù dân số, sản lượng công nghiệp và năng suất kinh tế vẫn tiếp tục tăng cao ở các nước phát triển, tỷ lệ mà mọi người rút nước từ các hồ chứa nước, sông và hồ đã chậm lại. Và ở vài nơi trên thế giới, nhu cầu này đã thực sự giảm.

   

GWhat explains this remarkable turn of events? Two factors: people have figured out how to use water more efficiently, and communities are rethinking their priorities for water use. Throughout the first three-quarters of the 20th century, the quantity of freshwater consumed per person doubled on average; in the USA, water withdrawals increased tenfold while the population quadrupled. But since 1980, the amount of water consumed per person has actually decreased, thanks to a range of new technologies that help to conserve water in homes and industry. In 1965, for instance, Japan used approximately 13 million gallons* of water to produce $1 million of commercial output; by 1989 this had dropped to 3.5 million gallons (even accounting for inflation) – almost a quadrupling of water productivity. In the USA, water withdrawals have fallen by more than 20% from their peak in 1980. Điều gì giải thích về sự thay đổi đáng ghi nhận này? Có hai yếu tố là con người đã tìm ra cách để sử dụng nước hiệu quả hơn, và cộng đồng đang suy nghĩ lại về ưu tiên của họ khi sử dụng nước. Trong suốt ba phần tư đầu tiên của thế kỷ 20, lượng nước ngọt được tiêu thụ trên đầu người trung bình tăng gấp đôi; như ở Mỹ, lượng rút ​​nước tăng gấp mười lần, trong khi dân số tăng gấp bốn lần. Nhưng kể từ năm 1980, lượng nước tiêu thụ mỗi người đã thực sự giảm, nhờ vào một loạt các công nghệ mới giúp tiết kiệm nước tại nhà và tại các xưởng công nghiệp. Ví dụ năm 1965 Nhật Bản sử dụng khoảng 13 triệu gallons nước sản xuất 1 triệu đô sản lượng thương mại; năm 1989 lượng tiêu thụ này đã giảm xuống còn 3,5 triệu gallon (thậm chí hơn do lạm phát) – khoảng bốn lần lượng nước tiêu thụ năm 1965. Ở Mỹ, lượng ​​nước tiêu thụ đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh vào năm 1980.

   

HOn the other hand, dams, aqueducts and other kinds of infrastructure will still have to be built, particularly in developing countries where basic human needs have not been met. But such projects must be built to higher specifications and with more accountability to local people and their environment than in the past. And even in regions where new projects seem warranted, we must find ways to meet demands with fewer resources, respecting ecological criteria and to smaller budget. Mặt khác, các đập, cống dẫn nước và các loại cơ sở hạ tầng khác sẽ vẫn phải được xây dựng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi nhu cầu cơ bản của con người đã không được đáp ứng. Nhưng các dự án như vậy phải được xây dựng hiện đại và có trách nhiệm hơn với người dân địa phương và môi trường của họ so với trong quá khứ. Và ngay cả trong các khu vực có các dự án mới có vẻ đảm bảo này thì chúng ta vẫn phải tìm cách để đáp ứng nhu cầu với ít nguồn lực hơn, tôn trọng các tiêu chuẩn sinh thái và với ngân sách ít hơn.

Cam 12, Test 5, Reading Pas 2

Collecting must be one of the most varied of human activities, and it’s one that many of us psychologists find fascinating.

Many forms of collecting have been dignified with a technical name: an archtophilist collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps, and a deltiologist collects postcards. Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers or whatever, takes time, energy and money that could surely to much more productive use. And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it?

There are the people who collect because they want to make money – this could be called an instrumental reason for collecting; that is, collecting as a means to an end. They’ll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. But there may well be a psychological element, too – buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. And as selling online is so easy, more and more people are joining in.

Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer. Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they’re looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone.

If you think about collecting postage stamps another potential reason for it – or, perhaps, a result of collecting – is its educational value. Stamp collecting opens a window to other countries, and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps. Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals and plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is.

In the past – and nowadays, too, though to a lesser extent – a popular form of collecting, particularly among boys and men, was trainspotting. This might involve trying to see every locomotive of a particular type, using published data that identifies each one, and ticking off each engine as it is seen. Trainspotters exchange information, these days often by mobile phone, so they can work out where to go to, to see a particular engine. As a by-product, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations, or the technical specifications of different engine types.

Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today’s dolls. Or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like, or ought to like.

Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organising their collection according to certain commonplace principles-perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict -people, birds, maps, and so on.

One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector’s individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves. And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection.

Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion: pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing, and can give a strong sense of personal fulfilment. To non-collectors, it may appear an eccentric, if harmless, way of spending time, but potentially, collecting has a lot going for it.

Source: Cambridge Ielts Test 12

CAMBRIDGE IELTS 12 – TEST 5 – PASSAGE 2

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.Write your answers in boxes 14-21 on your answer sheet.

14. The writer mentions collecting ……………………. as an example of collecting in order to make money.

15. Collectors may get a feeling of ……………………. from buying and selling items.

16. Collectors’ clubs provide opportunities to share ……………………. .

17. Collectors’ clubs offer ……………………. with people who have similar interests.

18. Collecting sometimes involves a life-long ……………………. for a special item.

19. Searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely ……………………. .

20. Stamp collecting may be ……………………. because it provides facts about different countries.

21. ……………………. tends to be mostly a male hobby.

14. The writer mentions collecting ……………………. as an example of collecting in order to make money.

= Người viết đề cập việc sưu tầm ……………………. như một ví dụ của sưu tầm nhằm mục đích kiếm tiền.

Trong đoạn 2 của bài đọc ta thấy các của câu hỏi ” There are the people who collect because they want to make money – this could be called an instrumental reason for collecting; that is, collecting as a means to an end. They’ll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit.“

= “Có những người sưu tầm vì họ muốn kiếm tiền – điều này có thể được gọi là lý do công cụ cho việc sưu tầm; đó là, sưu tập như là một phương tiện cho một mục đích. Họ sẽ tìm kiếm, ví dụ, những đồ cổ mà họ có thể mua rẻ và mong muốn có thể bán với một mức lợi nhuận.”

15. Collectors may get a feeling of ……………………. from buying and selling items.

= Những người sưu tầm có thể một cảm giác của ……………………. từ việc mua và bán những vật phẩm.

Vẫn trong đoạn 2 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi ” But there may well be a psychological element, too – buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph“

= “Nhưng cũng có thể là một yếu tố tâm lý – mua rẻ và bán lấy lãi có thể mang lại cho nhà sưu tập một cảm giác chiến thắng.”

16. Collectors’ clubs provide opportunities to share ……………………. .

= Các câu lạc bộ của những người sưu tầm cung cấp những cơ hội để chia sẻ ……………………. .

Trong đoạn 3 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi ” Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant on joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact with like-minded people.“

= “Nhiều nhà sưu tập thu thập để phát triển đời sống xã hội của họ, tham dự các cuộc hội họp của một nhóm các nhà sưu tầm và trao đổi thông tin về các vật phẩm. Đây là một biến thể trong việc tham gia một câu lạc bộ chơi bài bridge hay một phòng tập gym, và tương tự như vậy đưa họ đến việc tiếp xúc với những người có cùng sở thích. “

… attending meetings of a group of collectors and exchanging … information on items … . = Collectors’ clubs provide opportunities to share ……………………. .

… tham dự các cuộc hội họp của một nhóm các nhà sưu tầm và trao đổi … thông tin về các vật phẩm … . Các câu lạc bộ của những người sưu tầm cung cấp những cơ hội để chia sẻ ……………………. .

 group of collectors = collectors’ clubs exchanging = to share

Từ những dữ liệu trên ta thông tin trùng khớp để trả lời câu hỏi là information on items. Tuy nhiên theo đầu bài thì đáp án chỉ được ONE WORD ONLY. Do đó kết luận đáp án của câu 16 là information

17. Collectors’ clubs offer ……………………. with people who have similar interests.

= Các câu lạc bộ của những người sưu tầm tạo cơ hội ……………………. với những người mà có những mối quan tâm giống nhau.

Vẫn ở đoạn 3 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi ” Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant on joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact with like-minded people.“

= “Nhiều nhà sưu tập thu thập để phát triển đời sống xã hội của họ, tham dự các cuộc hội họp của một nhóm các nhà sưu tầm và trao đổi thông tin về các vật phẩm. Đây là một biến thể trong việc tham gia một câu lạc bộ chơi bài bridge hay một phòng tập gym, và tương tự như vậy đưa họ đến việc tiếp xúc với những người có cùng sở thích.”

18. Collecting sometimes involves a life-long ……………………. for a special item.

“Đầu đoạn 4 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi ” Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer. Some may spend their whole lives in a hunt for this.

= “Một động cơ thúc đẩy khác cho việc sưu tầm là mong muốn tìm một thứ gì đó đặc biệt, hoặc một mẫu cụ thể của một vật phẩm được sưu tập, chẳng hạn như một bản ghi âm sớm hiếm có bởi một ca sĩ nào đó. Một số người có thể dành cả cuộc đời của họ trong một cuộc săn đuổi cho điều này.”

19. Searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely ……………………. .

= Tìm kiếm cho thứ gì đó cụ thể có thể ngăn chặn con người khỏi cảm giác cuộc sống của họ là hoàn toàn ……………………. .

“Vẫn ở đoạn 4 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi ” Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer. Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they’re looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone.

= “Một động cơ thúc đẩy khác cho việc sưu tầm là mong muốn tìm một thứ gì đó đặc biệt, hoặc một mẫu cụ thể của một vật phẩm được sưu tập, chẳng hạn như một bản ghi âm sớm hiếm có bởi một ca sĩ nào đó. Một số người có thể dành cả cuộc đời của họ trong một cuộc săn đuổi cho điều này. Về mặt tâm lý, điều này có thể mang lại một mục đích cho một cuộc sống mà nếu không thì sẽ cảm thấy không có mục đích. Mặc dù, có một hiểm họa mà nếu cá nhân thực sự đủ may mắn để tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm, thay vì ăn mừng cho sự thành công của họ, họ có thể cảm thấy trống rỗng, bây giờ mục tiêu mà đã thúc đẩy họ đã biến mất.”

20. Stamp collecting may be ……………………. because it provides facts about different countries.

= Việc sưu tầm tem có thể là ……………………. bởi vì nó cung cấp những sự thật về các quốc gia khác nhau.

“Trong đoạn 5 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi “

= “Nếu bạn nghĩ về việc thu thập tem bưu chính, một lý do tiềm năng khác cho điều này – hoặc, có lẽ, một kết quả của việc sưu tập – là giá trị giáo dục của nó. Sưu tầm tem mở cánh cửa sổ đến các quốc gia khác, và đến các loài thực vật, động vật hoặc những người nổi tiếng được trình bầy trên những con tem của họ.” If you think about collecting postage stamps another potential reason for it – or, perhaps, a result of collecting is – its educational value. Stamp collecting opens a window to other countries, and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps.

… collecting postage stamps another potential reason for it – or, perhaps, a result of collecting – is … its educational value … . Stamp collecting opens a window to other countries, = Stamp collecting may be ……………………. because it provides facts about different countries.

… việc thu thập tem bưu chính, một lý do tiềm năng khác cho điều này – hoặc, có lẽ, một kết quả của việc sưu tập – là … giá trị giáo dục của nó … . Sưu tầm tem mở cánh cửa sổ đến các quốc gia khác, Việc sưu tầm tem có thể là ……………………. bởi vì nó cung cấp những sự thật về các quốc gia khác nhau.

 potential, perhaps = may be opens a window = provides facts other countries = different countries

Từ những dữ liệu trên ta thấy đáp án cho câu này chắc chắn nằm ở chỗ “it’s educational value”. Trong câu hỏi – sau từ ” may be” – yêu cầu một đáp án là tính từ hoặc danh từ, trong khi đó đầu bài yêu cầu ONE WORD ONLY, do đó tính từ “educational” là lựa chọn phù hợp nhất.

Từ những dữ liệu và phân tích trên, kết luận đáp án của câu 20 là educational

21. ……………………. tends to be mostly a male hobby.

= ……………………. hướng tới chủ yếu là một sở thích của đàn ông.

“Đầu đoạn 6 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi “

= “Trong quá khứ – và hiện tại nữa, mặc dù ở phạm vi nhỏ hơn – một hình thức sưu tập phổ biến, đặc biệt giữa các cậu bé và những người đàn ông trưởng thành, là xem và ghi chú con số của các động cơ tàu hỏa.” In the past – and nowadays, too, though to a lesser extent – a popular form of collecting, particularly among boys and men, was trainspotting.

Questions 22-26

Do the following statements agree with the information given in the reading passage?

In boxes 22-26 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the informationFALSE if the statement contradicts the informationNOT GIVEN if there is no information on this

22. The number of people buying dolls has grown over the centuries.

23. Sixteenth century European dolls were normally made of wax and porcelain.

24. Arranging a stamp collection by the size of the stamps is less common than other methods.

25. Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual.

26. Collecting gives a feeling that other hobbies are unlikely to inspire.

22. The number of people buying dolls has grown over the centuries.

= Số lượng người mua búp bê đã và đang phát triển qua các thế kỷ.

“Ở đoạn 7 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi “

= “Tương tự như vậy, những người sưu tầm búp bê có thể đi vượt quá việc chỉ đơn giản mở rộng bộ sưu tập của họ, và phát triển một sự hứng thú với cách mà búp bê được tạo ra, hoặc các vật liệu mà được sử dụng. Những thứ này đã và đang thay đổi qua nhiều thế kỷ từ gỗ thứ mà đã là tiêu chuẩn ở châu Âu trong thế kỷ 16, đến sáp và sứ của những thế kỷ sau đó, đến các loại nhựa của những con búp bê ngày nay. Hoặc người sưu tầm có thể được truyền cảm hứng để nghiên cứu những con búp bê phản ánh những ý niệm của những gì trẻ em thích, hoặc nên thích như thế nào.” Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today’s dolls. Or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like, or ought to like.

23. Sixteenth century European dolls were normally made of wax and porcelain.

= Những con búp bê của châu Âu vào thế kỷ 16 thường được làm bằng sáp và sứ.

“Vẫn trong đoạn 7 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi “

= “phát triển một sự hứng thú với cách mà búp bê được tạo ra, hoặc các vật liệu mà được sử dụng. Những thứ này đã và đang thay đổi qua nhiều thế kỷ từ gỗ thứ mà đã là tiêu chuẩn ở châu Âu trong thế kỷ 16, đến sáp và sứ của những thế kỷ sau đó, đến các loại nhựa của những con búp bê ngày nay.” develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today’s dolls.

24. Arranging a stamp collection by the size of the stamps is less common than other methods.

= Sắp xếp một bộ sưu tập tem theo kích cỡ của các con tem là ít phổ biến hơn những cách thức khác.

“Trong đoạn 8 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi “

= “Ví dụ, các nhà sưu tập tem sắp xếp tem của họ trong các album, thường rất gọn gàng, tổ chức bộ sưu tập của họ theo các nguyên tắc thông thường nhất định – có thể theo quốc gia với thứ tự chữ cái, hoặc nhóm các con tem theo những gì chúng miêu tả – người, chim, bản đồ, vân vân.” Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organising their collection according to certain commonplace principles – perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict – people, birds, maps, and so on.

Trong cả đoạn 8 tác giả chỉ nói đến cách thức mà những người sưu tập tem sắp xếp các bộ sưu tập của họ, không có thông tin nói lên cách thức nào là phổ biến hơn hay kém.

 organising, grouping = arranging  commonplace = common principles = methods

Từ những dữ liệu và phân tích trên, kết luận đáp án của câu 24 là Not Given

25. Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual.

= Người nào đó mà sưu tầm những vật phẩm khác thường có thể mong muốn những người khác nghĩ rằng anh ấy hay cô ấy cũng là khác thường.

“Trong đoạn 9 của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi “

= “Một lý do, cố ý hoặc không, cho những gì người nào đó lựa chọn sưu tầm là để thể hiện chủ nghĩa cá nhân của nhà sưu tầm. Ví dụ, một người nào đó quyết định sưu tầm thứ gì đó đáng ngạc nhiên như những chiếc vòng cổ của chó, có thể truyền tải niềm tin của họ rằng bản thân chúng phải là rất thú vị.” One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector’s individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves.

One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector’s individualism. = Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual.

Một lý do, cố ý hoặc không, cho những gì người nào đó lựa chọn sưu tầm là để thể hiện chủ nghĩa cá nhân của nhà sưu tầm. = Người nào đó mà sưu tầm những vật phẩm khác thường có thể mong muốn những người khác nghĩ rằng anh ấy hay cô ấy cũng là khác thường.

 something as unexpected = unusual objects  to show = want others to think  collector’s individualism he or she is also unusual =

Từ những dữ liệu và phân tích trên, kết luận đáp án của câu 25 là True

26. Collecting gives a feeling that other hobbies are unlikely to inspire.

= Việc sưu tầm trao cho một cảm giác mà những sở thích khác khó có thể gây cảm hứng.

“Trong đoạn cuối cùng của bài đọc tác giả có đề cập đến của câu hỏi “

= “Tất nhiên, tất cả các sở thích đều mang đến sự vui sướng hạnh phúc, nhưng yếu tố chung trong việc sưu tập thường là niềm đam mê: còn hơn rất nhiều so với niềm vui sướng và hạnh phúc. Hơn hầu hết các sở thích khác, sưu tầm có thể là hoàn toàn toàn tâm toàn ý, và có thể trao cho một cảm giác mạnh mẽ về sự hoàn thành của cá nhân.” Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion: pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing, and can give a strong sense of personal fulfilment.

… all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion: pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing, and can give a strong sense of personal fulfilment. = Collecting gives a feeling that other hobbies are unlikely to inspire.

… tất cả các sở thích đều mang đến sự vui sướng hạnh phúc, nhưng yếu tố chung trong việc sưu tập thường là niềm đam mê: còn hơn rất nhiều so với niềm vui sướng và hạnh phúc. Hơn hầu hết các sở thích khác, sưu tầm có thể là hoàn toàn toàn tâm toàn ý, và có thể trao cho một cảm giác mạnh mẽ về sự hoàn thành của cá nhân. = Việc sưu tầm trao cho một cảm giác mà những sở thích khác khó có thể gây cảm hứng.

 pleasure, passion, a strong sense of personal fulfilment = feeling to show = want others to think more than most other hobbies = other hobbies are unlikely to be totally engrossing, and can give = to inspire

Từ những dữ liệu và phân tích trên, kết luận đáp án của câu 26 là True

Collecting as a hobby

Sưu tầm như một sở thích

Cambridge IELTS 12: Test 5 – Reading Passage 1 – Answer explanation with key vocab, keyword tables, & Translation Cambridge IELTS 12: Test 5 – Reading Passage 3 – Answer explanation with key vocab, keyword tables, & Translation

Collecting must be one of the most varied of human activities, and it’s one that many of us psychologists find fascinating. Many forms of collecting have been dignified with a technical name: an archtophilist collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps, and a deltiologist collects postcards. Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers or whatever, takes time, energy and money that could surely to much more productive use. And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it?

Sưu tầm phải là một trong những hoạt động đa dạng nhất của loài người, và nó là một hoạt động mà nhiều nhà tâm lý học của chúng ta thấy rằng hấp dẫn. Nhiều hình thức sưu tầm đã được tôn lên với một cái tên chuyên môn: một archtophilist sưu tầm gấu bông teddy, một philatelist sưu tập tem bưu chính, và một deltiologist sưu tập bưu thiếp. Tích lũy hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn bưu thiếp, giấy gói sô cô la hoặc bất cứ thứ gì, làm mất thời gian, năng lượng và tiền bạc mà có thể chắc chắn sử dụng hiệu quả hơn nhiều. Và vẫn có hàng triệu nhà sưu tập trên khắp thế giới. Tại sao họ làm điều đó?

There are the people who collect because they want to make money – this could be called an instrumental reason for collecting; that is, collecting as a means to an end. They’ll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. But there may well be a psychological element, too – buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. And as selling online is so easy, more and more people are joining in.

Có những người sưu tầm vì họ muốn kiếm tiền – điều này có thể được gọi là lý do công cụ cho việc sưu tầm; đó là, sưu tập như là một phương tiện cho một mục đích. Họ sẽ tìm kiếm, ví dụ, những đồ cổ mà họ có thể mua rẻ và mong muốn có thể bán với một mức lợi nhuận. Nhưng cũng có thể là một yếu tố tâm lý – mua rẻ và bán lấy lãi có thể mang lại cho nhà sưu tập một cảm giác chiến thắng. Và khi bán hàng trực tuyến thật dễ dàng, ngày càng có nhiều người tham gia.

Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant on joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact with like-minded people.

Nhiều nhà sưu tập thu thập để phát triển đời sống xã hội của họ, tham dự các cuộc hội họp của một nhóm các nhà sưu tầm và trao đổi thông tin về các vật phẩm. Đây là một biến thể trong việc tham gia một câu lạc bộ chơi bài bridge hay một phòng tập gym, và tương tự như vậy đưa họ đến việc tiếp xúc với những người có cùng sở thích.

Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer. Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they’re looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone.

Một động cơ thúc đẩy khác cho việc sưu tầm là mong muốn tìm một thứ gì đó đặc biệt, hoặc một mẫu cụ thể của một vật phẩm được sưu tập, chẳng hạn như một bản ghi âm sớm hiếm có bởi một ca sĩ nào đó. Một số người có thể dành cả cuộc đời của họ trong một cuộc săn đuổi cho điều này. Về mặt tâm lý, điều này có thể mang lại một mục đích cho một cuộc sống mà nếu không thì sẽ cảm thấy không có mục đích. Mặc dù, có một hiểm họa mà nếu cá nhân thực sự đủ may mắn để tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm, thay vì ăn mừng cho sự thành công của họ, họ có thể cảm thấy trống rỗng, bây giờ mục tiêu mà đã thúc đẩy họ đã biến mất.

If you think about collecting postage stamps, another potential reason for it – or, perhaps, a result of collecting – is its educational value. Stamp collecting opens a window to other countries, and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps. Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals and plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is.

Nếu bạn nghĩ về việc thu thập tem bưu chính, một lý do tiềm năng khác cho điều này – hoặc, có lẽ, một kết quả của việc sưu tập – là giá trị giáo dục của nó. Sưu tầm tem mở cánh cửa sổ đến các quốc gia khác, và đến các loài thực vật, động vật hoặc những người nổi tiếng được trình bầy trên những con tem của họ. Tương tự, vào thế kỷ 19, nhiều nhà sưu tầm đã sưu tập hóa thạch, động vật và thực vật từ khắp nơi quanh địa cầu, và các bộ sưu tập của họ đã cung cấp một lượng lớn thông tin về thế giới tự nhiên. Nếu không có các bộ sưu tập này, sự hiểu biết của chúng ta có thể hạn hẹp hơn rất nhiều so với thực tế của nó.

Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today’s dolls. Or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like, or ought to like.

Tương tự như vậy, những người sưu tầm búp bê có thể đi vượt quá việc chỉ đơn giản mở rộng bộ sưu tập của họ, và phát triển một sự hứng thú với cách mà búp bê được tạo ra, hoặc các vật liệu mà được sử dụng. Những thứ này đã và đang thay đổi qua nhiều thế kỷ từ gỗ thứ mà đã là tiêu chuẩn ở châu Âu trong thế kỷ 16, đến sáp và sứ của những thế kỷ sau đó, đến các loại nhựa của những con búp bê ngày nay. Hoặc người sưu tầm có thể được truyền cảm hứng để nghiên cứu những con búp bê phản ánh những ý niệm của những gì trẻ em thích, hoặc nên thích như thế nào.

Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organising their collection according to certain commonplace principles -perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict – people, birds, maps, and so on.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà sưu tầm đều quan tâm đến việc học hỏi từ sở thích của họ, nên điều mà chúng ta có thể gọi là một lý do tâm lý cho việc sưu tập là sự cần thiết cho một cảm giác kiểm soát, có lẽ như một cái cách để đối phó với sự thiếu an toàn. Ví dụ, các nhà sưu tập tem sắp xếp tem của họ trong các album, thường rất gọn gàng, tổ chức bộ sưu tập của họ theo các nguyên tắc thông thường nhất định – có thể theo quốc gia với thứ tự chữ cái, hoặc nhóm các con tem theo những gì chúng miêu tả – người, chim, bản đồ, vân vân.

One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector’s individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves. And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection.

Một lý do, cố ý hoặc không, cho những gì người nào đó lựa chọn sưu tầm là để thể hiện chủ nghĩa cá nhân của nhà sưu tầm. Ví dụ, một người nào đó quyết định sưu tầm thứ gì đó đáng ngạc nhiên như những chiếc vòng cổ của chó, có thể truyền tải niềm tin của họ rằng bản thân chúng phải là rất thú vị. Và tin vào nó hay không, có ít nhất một viện bảo tàng vòng cổ chó đang tồn tại, và nó phát triển từ một bộ sưu tập cá nhân.

Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion: pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing, and can give a strong sense of personal fulfilment. To non-collectors, it may appear an eccentric, if harmless, way of spending time, but potentially, collecting has a lot going for it.

Tất nhiên, tất cả các sở thích đều mang đến sự vui sướng hạnh phúc, nhưng yếu tố chung trong việc sưu tập thường là niềm đam mê: còn hơn rất nhiều so với niềm vui sướng và hạnh phúc. Hơn hầu hết các sở thích khác, sưu tầm có thể là hoàn toàn toàn tâm toàn ý, và có thể trao cho một cảm giác mạnh mẽ về sự hoàn thành của cá nhân. Đối với những người không phải là nhà sưu tầm, điều này có vẻ là một sự lập dị, nếu vô hại, cách sử dụng thời gian, nhưng một cách tiềm năng, sự sưu tầm có rất nhiều lợi ích.

many of us psychologists

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Reading Recent Actual Tests Vol 1

Lời nói đầu

Kiến thức là một đại dương mênh mông không có bến bờ. Trên hành trình ôn luyện tấm bằng IELTS, bạn chỉ đang được trải nghiệm một phần của ngôn ngữ. Bởi ngôn ngữ như một “tảng băng chìm” mà những gì ta được tiếp xúc chỉ là 3 phần trên bề mặt nước ấy. Ngôn ngữ không chỉ là những con chữ trên bảng chữ cái được ghép lại với nhau, đó còn là thanh âm, là giọng nói, văn hoá… Vì vậy, hành trình học IELTS chưa bao giờ dễ dàng bởi người học cần chinh phục cả ngữ pháp và kỹ năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh.

Giới thiệu chung

Tên: IELTS Recent Actual Tests

NXB: New Channel International Education Group

Nội dung: Mỗi quyển cung cấp các đề thi thật được chọn lọc, đề sát thi thật giúp bạn luyện đề

Đánh giá: Sách luyện đề khá khó, phù hợp cho học viên có trình độ từ 6.0 IELTS trở lên

IELTS Reading Recent Actual Tests là cuốn sách must-have cho bất cứ ai nhắm tới band 6.0+ IELTS. Đây được xem là bộ sách duy nhất tổng hợp các đề thi thật IELTS từ trước tới nay.

Thông tin bộ sách IELTS Recent Actual Tests

Bộ sách IELTS Recent Actual Tests gồm các đề thi thật trong kỳ thi IELTS chính thức được tổng hợp theo từng năm và phân chia theo kỹ năng. Mỗi kỹ năng bao gồm các cuốn sách riêng, tạo điều kiện cho các học viên rèn luyện kỹ năng một cách thành thạo.

Bộ sách được dùng cho ai?

Bộ sách này phù hợp với những người học đã ở band 6.0+ khi làm thử các đề thi trong Cambridge IELTS tests và đang bước vào giai đoạn luyện đề để chuẩn bị thi IELTS.

Bên cạnh đó, bộ đề IELTS Reading Recent Actual Tests cũng rất hữu dụng cho các sĩ tử sắp bước vào kỳ thi IELTS chính thức. Việc giải bộ đề này sẽ giúp các bạn tiếp cận gần hơn với mức độ đề thi và rèn luyện cho bản thân sự tự tin, tâm lý vững vàng khi tham gia kỳ thi thật.

Bố cục bộ sách IELTS Reading Recent Actual Tests vol 1- 6

Hiện tại bộ sách IELTS Reading Recent Actual Tests đang có 6 cuốn tương đương với Vol 1, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5 và Vol 6. Mỗi cuốn có 8 đề thi vì thế với 6 cuốn, các bạn sẽ có 48 đề để làm bài. Các bài thi đầy đủ và tương đương đề thi thật nên vừa giúp bạn làm quen cấu trúc đề thi vừa giúp bạn luyện đề, bắt nhịp bài làm.

Bộ sách này là tổng hợp đề được Hội đồng IDP và Hội đồng Anh (BC) cung cấp. Các bài đọc sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng làm bài như Multiple Choice, Matching Heading,…

Ở phía cuối sách là phần Key Answer là phần đáp án giúp bạn check đáp án. Bạn nên phân chia thời gian ra làm đề kết hợp luyện đồng thời cả 4 kỹ năng sẽ giúp bạn không nhàm chán khi luyện đề. Mỗi đề Reading bạn nên làm hai lần, khi học bạn sẽ nhớ được một lượng từ vựng đáng kể.

Ưu điểm và nhược điểm của bộ sách IELTS Reading Recent Actual Tests vol 1- 6

Ưu điểm

Cuốn sách IELTS Reading Recent Actual Tests tổng hợp những đề thi thật và được update liên tục.

Cuốn sách được trình bày rõ ràng với thiết kế khổ to và phông chữ rõ nét.

Phần đáp án của sách có kèm theo giải thích chi tiết giúp các học viên tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất giải đề.

Nhược điểm

Độ khó không ổn định nên chưa đánh giá chính xác được band điểm của thí sinh.

Một nhược điểm nữa của cuốn sách này là đáp án của một số đề còn gây tranh cãi nên người học sẽ không chấm được chính xác band điểm của bản thân.

Sử dụng IELTS Reading Recent Actual Tests thế nào cho hiệu quả?

Người học có thể tách ra luyện từng dạng trước, hoặc làm luôn cả đề để biết band điểm của mình. Tuy nhiên bạn chỉ nên làm đề Reading Recent Actual Tests khi đã luyện hết các dạng bài IELTS Reading.

Khi làm đề hãy chuẩn bị sẵn mẫu giấy điền đáp án và bút chì như khi thi thật, ngoài ra hãy bấm giờ để làm quen với áp lực về thời gian.

Sau khi làm xong hãy check lại đáp án cẩn thận. Khâu check lại có thể sẽ lâu hơn gấp đôi, gấp 3 lần so với khâu giải đề, nhưng rất quan trọng. Vì việc check đề là cách tốt nhất để người học hiểu rõ khả năng của bản thân, các lỗi sai thường gặp phải từ đó có kế hoạch ôn luyện tốt nhất cho bản thân.

( Update 2022) Cambridge Ielts 9 Reading Test 2 Answers

Cambridge IELTS 9 is the latest IELTS exam preparation. chúng tôi will help you to answer all questions in cambridge ielts 9 reading test 2 with detail explanations.

CAMBRIDGE IELTS 9 READING TEST 2 ANSWERS

Passage 1: Children with auditory problems

1-6. Which section contains the following information?

1. An account of a national policy initiative.

Keywords: national policy initiative

In paragraph H, the writer states that “Objective 3 of the New Zealand Disability Strategy is to” Provide the Best Education for Disabled People‟ by improving education so that all children, youth learners and adult learners will have equal opportunities to learn and develop within their already existing school.” So, this is a national policy initiative for New Zealand.

– policy initiative=strategy

2. A description of a global team effort

Keywords: global team effort

– a global team= an international working party

3. A hypothesis as to one reason behind the growth in classroom noise.

Keywords: reason, the growth, classroom noise

In paragraph B, the writer indicates that “Education researchers Nelson and Soli have also suggested that recent trends in learning often involve collaborative interaction of multiple minds and tools as much as individual possession of information. This all amounts to heightened activity and noise levels, which have the potential to be particularly serious for children experiencing auditory function deficit.”

– growth in classroom noise=heightened noise levels

4. a demand for suitable world-wide regulations.

Keywords: worldwide regulations

In paragraph I, the writer argues that “It is imperative that the needs of these children are taken into account in the setting of appropriate international standards to be promulgated in future.”

– suitable = appropriate

– worldwide = international

– regulations=standards

5. a list of medical conditions which place some children more at risk from noise than others.

Keywords: medical conditions, more at risk

In paragraph D, the writer says that “While the detrimental effects of noise in classroom situations are not limited to children experiencing disability, those with a disability that affects their processing of speech and verbal communication could be extremely vulnerable. The auditory function deficits in question include hearing impairment, autistic spectrum disorders (ASD), and attention deficit

disorders (ADD/ADHD).

– at risk=vulnerable

6. the estimated proportion of children in New Zealand with auditory problems.

Keywords: proportion, auditory problems

In paragraph A, the writer indicates that “The New Zealand Ministry of Health has found from research carried out over two decades that 6-10% of children in that country are affected by hearing loss.”

– Auditory problems = hearing loss

Questions 7-10: Answer the questions below.

7. For what period of time has hearing loss in school children been studied in New Zealand?

Keywords: period of time

In paragraph A, “The New Zealand Ministry of Health has found from research carried out over two decades that 6-10% of children in that country are affected by hearing loss.”

8. In addition to machinery noise, what other type of noise can upset children with autism?

Keywords: machinery, type of noise, autism

In paragraph E, the writer argues that “Autistic spectrum disorders often result in major difficulties in comprehending verbal information and speech processing. Those experiencing these disorders often find sounds such as crowd noise and the noise generated bymachinerypainful and distressing.”

– upset=find painful, distressing

9. What term is used to describe the hearing problems of schoolchildren which have not been diagnosed?

Keywords: term, hearing problems, not been diagnosed

At the end of paragraph G, “It is probable that many undiagnosed children exist in the education

system with „invisible‟ disabilities.”

– have not been diagnosed = undiagnosed

10. What part of the New Zealand Disability Strategy aims to give schoolchildren equal opportunities?

Keywords: New Zealand Disability Strategy, part, equal opportunities

In paragraph H, the writer says that “Objective 3 of the New Zealand Disability Strategy is to” Provide the Best Education for Disabled People‟ by improving education so that all children, youth learners and adult learners will have equal opportunities to learn and develop within their already existing school.”

Questions 11-12: Choose TWO letters, A-F.

11-12. Which TWO are mentioned by the writer of the passage?

A. current teaching methods

B. echoing corridors

C. cooling system

D. large class sizes

E loud-voiced teachers

F. playground games

In paragraph B, the writer argues that “Modern teaching practices, the organisation of desks in the classroom, poor classroom acoustics, and mechanical means of ventilation such as air- conditioning units all contribute to the number of children unable to comprehend the teacher’s voice.”

– current teaching methods = modern teaching practices

– cooling system = mechanical means of ventilation (such as air-conditioning)

Obviously, options B, D, E, and F are not given in the text.

Questions 13: Choose the correct letter, A, B, C or D.

13.What is the writer’s overall purpose in writing this article?

A. to compare different methods of dealing with auditory problems

B. to provide solutions for overly noisy learning environments

C. to increase awareness of the situation of children with auditory problems

D. to promote New Zealand as a model for other countries to follow

At the beginning of the text, the writer argues that “Hearing impairment or other auditory function deficit in young children can have a major impact on their development of speech and communication, resulting in a detrimental effect on their ability to learn at school. This is likely to have major consequences for the individual and the population as a whole.” Then the writer details the situation of auditory function deficit in young children in New Zealand by discussing the reasons, consequences and solutions to this problem. Therefore, overall, the writer’s purpose is to “increase awareness of the situation of children with auditory problems”.

Options A, B, D do not represent the GENERAL purpose of the writer.

Passage 2: Venus in transit

14-17 Which paragraph contains the following information?

14. Examples of different ways in which the parallax principle has been applied

Keywords: examples, parallax principle

In paragraph F, the writer indicates that “Johann Franz Encke, Director of the Berlin Observatory, finally determined a value for the AU based on all these parallax measurements: 153,340,000 chúng tôi AU is a cosmic measuring rod, and the basis of how we scale the Universe today. The parallax principle can be extended to measure the distances to the stars.” So, the parallax principle has been applied to determine a value for the AU and to measure the distances to the stars.

15. a description of an event which prevented a transit observation.

Keywords: event, prevented transit observation

In paragraph D, the writer says that “He was thwarted by the fact that the British were besieging his observation site at Pondicherry in India. Fleeing on a French warship crossing the Indian Ocean, Le Gentil saw a wonderful transit – but the ship‟s pitching and rolling ruled out any attempt at making accurate observations.”

– prevented=ruled out any attempt at

16. a statement about potential future discoveries leading on from transit observations.

Keywords: future discoveries, transit observations.

In paragraph G, the writer indicates that “such transits have paved the way for what might prove to be one of the most vital breakthroughs in the cosmos – detecting Earth-sized planets orbiting other stars.”

– discoveries=breakthroughs

– leading on from=paved the way for

17. a description of physical states connected with Venus which early astronomical instruments failed to overcome.

Keywords: instruments, physical states, Venus, failed

In paragraph E, the writer argues that “While the early transit timings were as precise as instruments would allow, the measurements were dogged by the „black drop‟ effect. When Venus begins to cross the Sun‟s disc, it looks smeared not circular – which makes it difficult to establish timings. The second problem is that Venus exhibits a halo of light when it is seen just outside the Sun‟s disc. While this showed astronomers that Venus was surrounded by a thick layer of gases refracting sunlight around it, both effects made it impossible to obtain accurate timings.”

– physical states= the ‘black drop’ effect, a halo of light

– failed to overcome=made it impossible

18-21: Match each statement with the correct person.

18. He calculated the distance of the Sun from the Earth based on observations of Venus with a fair degree of accuracy.

Keywords: distance, observations of Venus, accuracy

In paragraph F, the writer indicates that “Johann Franz Encke, Director of the Berlin Observatory, finally determined a value for the AUbased on all these parallax measurements: 153,340,000 km. Reasonably accurate for the time, that is quite close to today‟s value of 149,597,870 km.”

– the distance of the Sun from the Earth=the AU

– with a fair degree of accuracy=reasonably accurate

19. He understood that the distance of the Sun from the Earth could be worked out by comparing observations of a transit.

Keywords: distance, worked out bycomparing observations

In paragraph B, “He (Edmond Halley) realised that from different latitudes, the passage of the planet across the Sun‟s disc would appear to differ. By timing the transit from two widely-separated locations, teams of astronomers could calculate the parallax angle – the apparent difference in position of an astronomical body due to a difference in the observer’s position. Calculating this angle would allow astronomers to measure what was then the ultimate goal: the distance of the Earth from the Sun.”

– work out=calculate, measure

20. He realised that the time taken by a planet to go around the Sun depends on its distance from the Sun.

Keywords: time, around the Sun, distance from the Sun

In paragraph C, the writer argues that “Johannes Kepler, in the early 17th century, had shown that the distances of the planets from the Sungoverned their orbital speeds, which were easily measurable.”

– go around = orbit (orbital)

21. He witnessed a Venus transit but was unable to make any calculations.

Keywords: Venus transit, unable, calculations

In paragraph D, “Fleeing on a French warship crossing the Indian Ocean, Le Gentil saw a wonderful transit – but the ship’s pitching and rolling ruled out any attempt at making accurate observations”.

– unable=ruled out

– make any calculations=making accurate observations

Questions 22-26: Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2 ?

22. Halley observed one transit of the planet Venus.

Keywords: Halley, transit, Venus

In paragraph B, the writer indicates that “In November 1677, Halley observed a transit of the innermost planet, Mercury, from the desolate island of St Helena in the South Pacific…..Nevertheless, he accurately predicted that Venus would cross the face of the Sun in both 1761 and 1769 – though he didn‟t survive to see either”.

23. Le Gentil managed to observe a second Venus transit.

Keywords: managed, second Venus transit.

In paragraph D, the writer states that “Undaunted, he remained south of the equator ….before setting off to observe the next transit in the Philippines. Ironically, after traveling nearly 50,000 kilometers, his view was clouded out at the last moment, a very dispiriting experience. ” This means that Le Gentil did not succeed in observing a second Venus transit in the Philippines.

24. The shape of Venus appears distorted when it starts to pass in front of the Sun.

Keywords: shape, distorted, pass in front of the sun

In paragraph E, the writer says that “While the early transit timings were as precise as instruments would allow, the measurements were dogged by the ‘black drop’ effect. When Venus begins to cross the Sun’s disc, it looks smeared not circular.”

– pass in front of the Sun=cross the Sun‟s disc

– distorted=smeared not circular

25. Early astronomers suspected that the atmosphere on Venus was toxic.

Keywords: atmosphere on Venus, toxic

In this passage, Venus’s atmosphere is not mentioned by the writer, so it is not known whether it is toxic or not. Therefore, the statement is NOT GIVEN.

26. The parallax principle allows astronomers to work out how far away distant stars are from the Earth.

Keywords: parallax principle, how far, stars, Earth

In paragraph F, “The parallax principle can be extended to measure the distances to the stars. If we look at a star in January – when Earth is at one point in its orbit – it will seem to be in a different position from where it appears six month later. Knowing the width of Earth‟s orbit, the parallax shift lets astronomers calculate the distance.”

Passage 3: A neuroscientist reveals how to think differently

Questions 27-31: Choose the correct letter, A, B, C or D.

27. Neuroeconomics is a field of study which seeks to

Keywords: Neuroeconomics, seeks to

In the first paragraph, the writer argues that “These discoveries have led to the field known as neuroeconomics which studies the brain’s secrets to success in an economic environment that demands innovation and being able to do things differently from competitors.” In other words, neuro economics is a field of study which seeks to understand how the brain is linked to achievement in competitive fields.

– achievement=success

28. According to the writer, iconoclasts are distinctive because

Keywords: iconoclasts, distinctive

In paragraph 2, the writer says that “This definition implies that iconoclasts are different from other people, but more precisely, it is their brains that are different in three distinct ways: perception, fear response, and social intelligence.” So, iconoclasts are distinctive because their brains are different, in other words, their brains function differently.

– distinctive=different

29. According to the writer, the brain works efficiently because

Keywords: brain, efficiently

In paragraph 3, the writer indicates that “For example, when confronted with information streaming from the eyes, the brain will interpret this information in the quickest way possible. Thus it will draw on both past experience and any other source of information” So, the brain works efficiently because it relies on previous events.

– efficiently = in the quickest way

– relies on = draw on

– previous events=past experience

30. The writer says that perception is

Keyword: perception

At the end of paragraph 3, the writer says that “More than the physical reality of photons and sound waves, perception is a product of the brain.”

31. According to the writer, an iconoclastic thinker

Keywords: iconoclastic thinker

In paragraph 4, the writer says that “Iconoclasts, either because they were born that way or through learning, have found ways to work around the perceptual shortcuts that plague most people.” In other words, an iconoclast thinker can avoid cognitive traps.

– cognitive=perceptual

Questions 32-37: Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3 ?

32. Exposure to different events forces the brain to think differently.

Keywords: different events, think differently

In paragraph 5, the writer says that “The best way to see things differently to other people is to bombard the brain with things it has never encountered before. Novelty releases the perceptual process from the chains of past experience and forces the brain to make new judgments.”

– different events = things it (the brain) has never encountered before = novelty

– think differently=make new judgments

33. Iconoclasts are unusually receptive to new experiences.

Keywords: receptive, new experiences

In paragraph 5, the writer says that “Successful iconoclasts have an extraordinary willingness to be exposed to what is fresh and different. Observation of iconoclasts shows that they embrace novelty while most people avoid things that are different.”

– are unusually receptive to = have an extraordinary willingness to be exposed to

– new experiences=what is fresh and different

34. Most people are too shy to try different things.

Keywords: too shy, different things

In this passage, the writer does not mention whether most people are too shy to try different things. He just says that “most people avoid things that are different” So, the statement is NOT GIVEN.

35. If you think in an iconoclastic way, you can easily overcome fear.

Keywords: think, iconoclastic, overcome fear.

In paragraph 6, the writer argues that “Fear is a major impediment to thinking like an iconoclast and stops the average person in his tracks.” This means that fear prevents people from thinking in an iconoclast way. So, the statement’s meaning is opposite to that in the text.

36. When concern about embarrassment matters less, other fears become irrelevant.

Keywords: embarrassment, less, fears, irrelevant

In paragraph 6, “fear of public ridicule” is mentioned. It we interpret this as “embarrassment”, still we are not told if other fears then become irrelevant. So, the statement is NOT GIVEN

37. Fear of public speaking is a psychological illness.

Keywords: fear, public speaking, a psychological illness

In paragraph 6, the writer indicates that “But fear of public speaking, which everyone must do from time to time, afflicts one-third of the population. This makes it too common to be considered a mental disorder. It is simply a common variant of human nature, one which iconoclasts do not let inhibit their reactions.” So, fear of public speaking is not a psychological illness, it is just a common variant of human nature.

– a psychological illness= a mental disorder

Questions 38-40: Complete each sentence with the correct ending, A-E, below.

38. Thinking like a successful iconoclast is demanding because it

Keyword: successful, demanding

In paragraph 7, the writer argues that “to be successful iconoclasts, individuals must sell their ideas to other people. This is where social intelligence comes in…Perception is important in social cognition too…Understanding how perception becomes intertwined with social decision making shows why successful iconoclasts are so rare.” This means that thinking like a successful iconoclast is demanding because it requires both perceptual and social intelligence skills.

39. The concept of the social brain is useful to iconoclasts because it

Keywords: social brain, useful,

In paragraph 7, the writer indicates that “In the last decade there has been an explosion of knowledge about the social brain and how the brain works when groups coordinate decision making. Neuroscience has revealed which brain circuits are responsible for functions like understanding what other people think, empathy, fairness, and social identity. These brain regions play key roles in whether people convince others of their ideas.” So, the concept of the social brain is useful to iconoclasts because it focuses on how groups decide on an action.

– groups = circuits

– groups decide on an action=groups coordinate decision making

40. Iconoclasts are generally an asset because their way of thinking

Keywords: an asset, way of thinking

In the last paragraph, “Iconoclasts create new opportunities in every area from artistic expression to technology to business. They supply creativity and innovation not easily accomplished by committees. Iconoclasts face alienation and failure, but can also be an asset to any organisation.” So, iconoclasts are generally an asset because their way of thinking works in many fields, both artistic and scientific.

Cambridge IELTS 9 Self-study Pack (Student’s Book with Answers and Audio CDs (2)) Authentic Examination Papers from Cambridge ESOL

Cập nhật thông tin chi tiết về Cam 7, Test 1, Reading Pas 2 trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!