Xu Hướng 3/2023 # 100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ # Top 8 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # 100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết 100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ được cập nhật mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sau khi đã sinh sống tại Mỹ đủ thời gian và hoàn tất hồ sơ xin nhập tịch Mỹ, bạn sẽ phải trải qua một bài kiểm tra bao gồm 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ. Nếu đáp ứng được các yêu cầu của cục sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) thì bạn sẽ chính thức được nhập quốc tịch Mỹ.

Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ để bạn có thể tự ôn luyện tại nhà.

1. AMERICAN GOVERNMENT QUESTIONS: CÂU HỎI VỀ CHÍNH PHỦ HOA KỲ

PRINCIPLES OF AMERICAN DEMOCRACY: NGUYÊN TẮC CỦA NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ

1. What is the supreme law of the land? Luật tối cao của đất nước là gì?– The Constitution: Hiến Pháp

5. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? Chúng ta gọi 10 tu chánh án đầu tiên của Hiến Pháp là gì?– The Bill of Rights: Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền

SYSTEM OF GOVERNMENT: HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN

17. What are the two parts of the U.S. Congress? Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?– The Senate and House of Representatives: Thượng Viện và Hạ Viện

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now? Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang quý vị?– Nói tên thượng nghị sĩ mà mình biết

23. Name your U.S. Representative. Nêu tên vị Dân Biểu Hạ Viện của quý vị.Câu trả lời sẽ tùy theo tiểu bang mình đang sống.

27. In what month do we vote for President? Chúng ta bầu cử Tổng Thống vào tháng nào?– November: Tháng Mười Một

28. What is the name of the President of the United States now? Tổng Thống Hoa Kỳ hiện nay tên gì?– Barack Obama

29. What is the name of the Vice President of the United States now? . Phó Tổng Thống Hoa Kỳ hiện nay tên gì?– Joseph R. Biden, Jr.; Joe Biden; Biden

30. If the President can no longer serve, who becomes President? Nếu Tổng Thống không thể phục vụ được nữa, thì ai trở thành Tổng Thống?– The Vice President: Phó Tổng Thống

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? Nếu cả hai Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể phục vụ được nữa, thì ai trở thành Tổng Thống?– The Speaker of the House: Chủ Tịch Hạ Viện

32. Who is the Commander in Chief of the military? Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?– The President Tổng Thống

33. Who signs bills to become laws? Ai ký các dự luật để trở thành luật pháp?– The President: Tổng Thống

34. Who vetoes bills? Ai có quyền phủ quyết các dự luật?– The President: Tổng Thống

35. What does the President’s Cabinet do? Nội Các của Tổng Thống làm gì?– Advise the President: Cố vấn cho Tổng Thống

36. What are two Cabinet-level positions? Hai chức vụ nào ở cấp Nội Các?– Secretary of Agriculture; Secretary of Commerce; Secretary of Defense; Secretary of Education; Secretary of Energy; Secretary of Health and Human Services; Secretary of Homeland Security; Secretary of Housing and Urban Development; Secretary of Interior; Secretary of State; Secretary of Transportation; Secretary of Treasury; Secretary of Veterans’ Affairs; Secretary of Labor; Attorney General; Vice President

38. What is the highest court in the United States? Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?– The Supreme Court: Tối Cao Pháp Viện

40. Who is the Chief Justice of the United States? Ai là Chánh Thẩm của Hoa Kỳ hiện nay?– John Roberts (John G. Roberts Jr.)

43. Who is the Governor of your state now? Hiện nay ai là Thống Đốc của tiểu bang quý vị?– Kể tên thống đốc tiểu bang ra.

44. What is the capital of your state? Thủ phủ của tiểu bang quý vị là gì?– Kể tên thủ phủ tiểu bang của bạn ra.

45. What are the two major political parties in the United States? Hai đảng chính trị chủ yếu ở Hoa Kỳ là gì?– Democratic and Republican: Dân Chủ và Cộng Hòa

46. What is the political party of the President now? Tổng Thống hiện nay thuộc đảng chính trị nào?– Democratic Party :Đảng Dân Chủ

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Chủ Tịch Hạ Viện hiện nay tên gì?– Kể tên ra.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

56. When is the last day you can send in federal income tax forms? Bao giờ là kỳ hạn cuối cùng để nộp đơn khai thuế lợi tức liên bang?– April 15th: Ngày 15 tháng Tư

2. AMERICAN HISTORY QUESTIONS CÁC CÂU HỎI VỀ LỊCH SỬ HOA KỲ

COLONIAL PERIOD AND INDEPENDENCE: THỜI KỲ THUỘC ĐỊA VÀ ĐỘC LẬP

62. Who wrote the Declaration of Independence? Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?– (Thomas) Jefferson

63. When was the Declaration of Independence adopted? Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được thông qua lúc nào?– July 4th, 1776: Ngày 4 tháng Bảy, 1776

64. There were 13 original states. Name three. Có 13 tiểu bang đầu tiên. Hãy nêu ra ba tiểu bang.– New Hampshire; Massachusetts; Rhode Island; Connecticut; New York; New Jersey; Pennsylvania; Delaware; Maryland; Virginia; North Carolina; South Carolina

69. Who is the “Father of Our Country”? Ai được gọi là “Người Cha của Đất Nước Chúng Ta”?– (George) Washington

70. Who was the first President? Ai là Tổng Thống đầu tiên?– (George) Washington

NHỮNG NĂM 1800: 1800S

72. Name one war fought by the United States in the 1800s. Nêu tên một cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã chiến đấu trong những năm 1800.– War of 1812; Mexican-American War; Civil War; Spanish-American WarCuộc Chiến năm 1812; Chiến Tranh Hoa Kỳ-Mễ Tây Cơ; Nội Chiến; Chiến Tranh Hoa Kỳ-Tây Ban Nha

RECENT AMERICAN HISTORY AND OTHER IMPORTANT HISTORICAL INFORMATION: LỊCH SỬ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA HOA KỲ VÀ NHỮNG THÔNG TIN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHÁC

79. Who was President during World War I? Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất– (Woodrow) Wilson

80. Who was President during the Great Depression and World War II? Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất– (Franklin) Roosevelt

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? Trước khi làm Tổng Thống, Eisenhower là một tướng lãnh. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến nào?– World War II: Thế Chiến Thứ Hai

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Trong thời Chiến Tranh Lạnh, mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?– Communism: Chủ nghĩa Cộng Sản

87. Name one American Indian tribe in the United States. Nêu tên một bộ lạc Thổ dân Hoa Kỳ.– Cherokee; Navajo; Sioux; Chippewa; Choctaw; Pueblo; Apache; Iroquois; Creek; Blackfeet; Seminole; Cheyenne; Arawak; Shawnee; Mohegan; Huron; Oneida; Lakota; Crow; Teton; Hopi; Inuit

3. INTEGRATED CIVICS QUESTIONS CÂU HỎI TỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN

GEOGRAPHY: ĐỊA LÝ

88. Name one of the two longest rivers in the United States. Nêu tên một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.– Missouri (River); Mississippi (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States? Đại dương nào ở Bờ Biển Phía Tây Hoa Kỳ?– Pacific (Ocean) Thái Bình Dương

90. What ocean is on the East Coast of the United States? Đại dương nào ở Bờ Biển Phía Đông Hoa Kỳ?– Atlantic (Ocean) Đại Tây Dương

91. Name one U.S. territory. Nêu tên một lãnh thổ ủy trị của Hoa Kỳ.– Puerto Rico; U.S. Virgin Islands; American Samoa; Northern Mariana Islands; Guam

92. Name one state that borders Canada. Nêu tên một tiểu bang tiếp giáp với Gia Nã Đại (Canada)– Maine; New Hampshire; Vermont; New York; Pennsylvania; Ohio; Michigan; Minnesota; North Dakota; Montana; Idaho; Washington; Alaska

93. Name one state that borders Mexico. Nêu tên một tiểu bang tiếp giáp với Mễ Tây Cơ (Mexico)– California; Arizona; New Mexico; Texas

94. What is the capital of the United States? Thủ đô của Hoa Kỳ là gì?– Washington, D.C.

95. Where is the Statue of Liberty? Tượng Thần Tự Do ở đâu?– New York (Harbor); Liberty Island

SYMBOLS: CÁC BIỂU TƯỢNG

98. What is the name of the national anthem? Tên của bản quốc ca Mỹ là gì?– The Star-Spangled Banner

*** Holidays Các Ngày Lễ

99. When do we celebrate Independence Day? Khi nào chúng ta ăn mừng Lễ Độc Lập?– July 4th: Ngày 4 tháng Bảy

100 Câu Quốc Tịch Mỹ 2022 Arizona

YouTube:

Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietCali/Blogger: http://nguoivietcali2017.blogspot.com/Twitter: https://twitter.com/nguoivietcali17

AMERICAN GOVERNMENT (CÔNG QUYỀN HOA KỲ)

A: Principles of American Democracy (Các Nguyên Tắc Của Dân Chủ Hoa Kỳ)

1. What is the supreme law of the land? (Luật pháp tối cao của quốc gia là gì?)

2. What does the Constitution do? (Hiến Pháp dùng để làm gì?)

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?(Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba từ đầu tiên của Hiến Pháp. Đó là những từ nào?)

4. What is an amendment? (Tu chính án là gì?)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? (Chúng ta gọi 10 tu chính án đầu tiên là gì?)

6. What is one right or freedom from the First Amendment?* (Kể tên 1 quyền hoặc sự tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên ?*)

7. How many amendments does the Constitution have? (Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?)

8. What did the Declaration of Independence do? (Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có tác dụng gì?)

9. What are two rights in the Declaration of Independence? (Kể ra 2 quyền trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?)

10. What is freedom of religion? (Tự do tôn giáo là gì?)

11. What is the economic system in the United States?*(Nước Mỹ theo hệ thống kinh tế gì?*)

12. What is the “rule of law”?(“Nguyên tắc của luật pháp” là gì?)

B: System of Government (Hệ Thống Công Quyền)

13. Name one branch or part of the government.*(Kể tên 1 chi nhánh hoặc 1 bộ phận của chính phủ*)

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?(Cái gì giúp ngăn ngừa 1 chi nhánh của chính phủ để nó không trở nên quá quyền lực?)

15. Who is in charge of the executive branch?(Ai quản lý bộ phận hành pháp?)

16. Who makes federal laws?(Ai làm ra luật liên bang?)

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*(Kể tên 2 bộ phận của Quốc Hội Mỹ?*)

18. How many U.S. Senators are there?(Nước Mỹ có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ?)

19. We elect a U.S. Senator for how many years?(Chúng ta bầu cử Thượng Nghị Sĩ mấy năm 1 lần?)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*(Kể tên 1 Thượng Nghị Sĩ hiện nay đang đại diện cho tiểu bang của bạn?*)

21. The House of Representatives has how many voting members?(Hạ Nghị Viện có bao nhiêu thành viên?)

22. We elect a U.S. Representative for how many years?(Chúng ta bầu cử dân biểu mấy năm 1 lần?)

23. Name your U.S. Representative.(Kể tên 1 dân biểu ở tiểu bang của bạn.)

24. Who does a U.S. Senator represent?(Một Thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho ai?)

25. Why do some states have more Representatives than other states?(Tại sao một vài tiểu bang có nhiều dân biểu hơn các tiểu bang khác?)

26. We elect a President for how many years?(Chúng ta bầu cử Tổng thống bao nhiêu năm 1 lần?)

27. In what month do we vote for President?*(Bầu cử Tổng Thống vào tháng nào?*)

28. What is the name of the President of the United States now?*(Tổng Thống Mỹ hiện nay tên gì ?*)

29. What is the name of the Vice President of the United States now?(Phó Tổng thống Mỹ hiện nay tên gì?)

30. If the President can no longer serve, who becomes President?(Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?)

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?(Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?)

32. Who is the Commander in Chief of the military?Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội (Hoa Kỳ)?

33. Who signs bills to become laws?(Ai ký để dự luật trở thành luật?)

34. Who vetoes bills?(Ai có quyền phủ quyết các dự luật?)

35. What does the President’s Cabinet do?(Nội các của Tổng Thống làm nhiệm vụ gì?)

36. What are two Cabinet-level positions?(Kể tên 2 chức vụ trong nội các chính phủ.)

37. What does the judicial branch do?(Bộ phận tư pháp làm nhiệm vụ gì?)

38. What is the highest court in the United States?(Tòa án có quyền lực cao nhất của nước Mỹ là gì?)

39. How many justices are on the Supreme Court?(Có bao nhiêu thẩm phán trong Tòa Án Tối Cao?)

40. Who is the Chief Justice of the United States now?(Ai là Chánh án tòa án tối cao của Mỹ hiện nay?)

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?(Theo Hiến Pháp, chính phủ liên bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của chính phủ liên bang?)

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?(Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của các tiểu bang?)

43. Who is the Governor of your state now?(Hiện nay Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?)

44. What is the capital of your state?*(Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*)

45. What are the two major political parties in the United States?(Kể tên 2 đảng phái chính ở Mỹ?*)

46. What is the political party of the President now?(Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?)

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?(Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?)

C: Rights and Responsibilities (Quyền Hạn và Bổn Phận)

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.(Có 4 tu chính án của Hiến Pháp nói về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra một trong số đó.)

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*(Kể ra 1 nghĩa vụ chỉ dành riêng cho công dân Mỹ?*)

50. Name one right only for United States citizens.(Kể tên 1 quyền hạn chỉ dành cho công dân Mỹ)

51. What are two rights of everyone living in the United States?(Kể ra 2 quyền của mọi người đang sống ở Mỹ?)

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?(Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành , chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?)

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?(Kể ra 1 lời hứa của bạn nếu bạn trở thành công dân Mỹ?)

54. How old do citizens have to be to vote for President?*(Công dân phải đủ bao nhiêu tuổi mới được bầu cử Tổng Thống?*)

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?(Kể ra 2 cách để 1 người Mỹ có thể đóng góp cho nền dân chủ?)

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*(Ngày nào là hạn chót để nộp bản khai thuế thu nhập cho liên bang?*)

57. When must all men register for the Selective Service?Khi nào tất cả nam giới phải đăng kí quân dịch?

AMERICAN HISTORY(LỊCH SỬ HOA KỲ)

A: Colonial Period and Independence (Thời kỳ Thuộc Địa và Độc Lập)

58. What is one reason colonists came to America?(Kể ra 1 lý do khiến những di dân đầu tiên của Châu Mỹ đến Mỹ?)

59. Who lived in America before the Europeans arrived?(Những ai sống tại Mỹ trước khi người Châu Âu tới?)

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?(Nhóm người nào bị mang tới Mỹ và bị bán làm nô lệ?)

61. Why did the colonists fight the British?(Tại sao những di dân thời thuộc địa chống lại người Anh?)

62. Who wrote the Declaration of Independence?(Ai viết ra Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?)

63. When was the Declaration of Independence adopted?(Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được công nhận khi nào?)

64. There were 13 original states. Name three.(Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Kể tên 3 tiểu bang trong số đó.)

65. What happened at the Constitutional Convention? (Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến?)

66. When was the Constitution written?(Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?)

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.Các bài tham luận liên bang hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?(Việc gì làm cho Benjamin Franklin trở nên nổi tiếng?)

69. Who is the “Father of Our Country”?(Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?)

70. Who was the first President?*(Ai là Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ?*)

B: 1800s Thời Kỳ 1800

71. What territory did the United States buy from France in 1803?(Mỹ đã mua lại lãnh thổ nào từ Pháp vào năm 1803?)

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.(Kể tên 1 cuộc chiến mà nước Mỹ đã tham gia trong những năm 1800.)

73. Name the U.S. war between the North and the South.(Cho biết tên cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ?)

74. Name one problem that led to the Civil War.(Cho biết một vấn đề dẫn tới cuộc nội chiến.)

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*(Kể ra một việc quan trọng mà Abraham Lincoln đã làm?*)

76. What did the Emancipation Proclamation do?(Bản Tuyên Ngôn Giải Phóng để làm gì?)

77. What did Susan B. Anthony do?(Susan B. Anthony đã làm được điều gì?)

C: Recent American History and Other Important Historical Information (Lịch Sử Cận Đại Hoa Kỳ và Các Thông Tin Lịch Sử Quan Trọng Khác)

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*(Kể tên một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự trong những năm 1900.*)

79. Who was President during World War I?(Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?)

80. Who was President during the Great Depression and World War II?(Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?)

81. Who did the United States fight in World War II?(Trong Thế Chiến Thứ Hai, Mỹ chiến đấu chống các nước nào?)

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?(Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là 1 vị tướng. Ông đã tham gia cuộc chiến tranh nào?)

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?(Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, mối quan ngại chính của Hoa Kỳ là gì?)

84. What movement tried to end racial discrimination?(Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?)

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*(Martin Luther King, Jr. đã làm được điều gì?*)

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?(Sự kiện nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ?)

87. Name one American Indian tribe in the United States.(Kể tên một bộ lạc thổ dân tại Mỹ.)

INTEGRATED CIVICS(TỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN)

A: Geography Địa Dư

88. Name one of the two longest rivers in the United States.(Kể tên một trong hai con sông dài nhất nước Mỹ.)

89. What ocean is on the West Coast of the United States?(Bờ Tây nước Mỹ giáp với đại dương nào?)

90. What ocean is on the East Coast of the United States?(Bờ Đông nước Mỹ giáp với đại dương nào?)

91. Name one U.S. territory.(Kể tên một lãnh thổ hải ngoại của nước Mỹ.)

92. Name one state that borders Canada.(Tên 1 tiểu bang giáp với Canada.)

93. Name one state that borders Mexico.(Tên 1 tiểu bang giáp với Mexico.)

94. What is the capital of the United States?(Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*)

95. Where is the Statue of Liberty?*Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*

[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).][Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]

B: Symbols Các Biểu Tượng

96. Why does the flag have 13 stripes?(Tại sao lá cờ có 13 sọc?)

97. Why does the flag have 50 stars?*(Tại sao lá cờ có 50 ngôi sao?*)

98. What is the name of the national anthem?(Tên của bài hát quốc ca là gì?)

C: Holidays Các Ngày Lễ

99. When do we celebrate Independence Day?*(Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*)

100. Name two national U.S. holidays.(Kể tên hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ)

Những Câu Hỏi Phổ Biến Về Bài Thi Quốc Tịch Canada

Bài thi Quốc tịchCanada là bước cuối cùng mà những ai muốn trở thành công dân của xứ sở lá phong – một quốc gia xinh đẹp và an bình nhất thế giới đều bắt buộc phải thực hiện. Quý vị phải vượt qua bài thi này để được Chính phủ Canada cấp Quốc tịch. Tất cả nỗ lực định cư Canada sẽ trở nên vô ích nếu rớt bài thi này. Bài viết này sẽ trả lời một số câu hỏi phổ biến về bài thi quốc tịch.

Quý vị nên tìm hiểu trước các thông tin:

Làm thế nào để chuẩn bị cho bài thi Quốc tịch?

Sẽ có chuyện gì xảy ra sau bài thi Quốc tịch Canada?

Những câu hỏi phổ biến về bài thi Quốc tịch Canada

_Ai là người thi Quốc tịch?

Tất cả những ai là Thường Trú Nhân Canada đủ điều kiện, từ 14 đến 64 tuổi được tính từ thời điểm nộp đơn, thì phải thi Quốc tịch.

_Bài thi viết hay phỏng vấn?

Thường sẽ là viết, mặc dù vậy Quý vị vẫn có thể thi bằng hình thức phỏng vấn tại cơ quan Quốc tịch. Điều này thường dành cho những người hạn chế đọc và viết Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.

_Đây có phải bài thi trắc nghiệm không?

Vâng, là bài thi trắc nghiệm với 20 câu trắc nghiệm với thời gian trả lời là 30 phút.

_Điểm số bao nhiêu thì đạt bài thi Quốc tịch Canada?

Quý vị phải trả lời đúng ít nhất 15 câu hỏi, nghĩa là 75%.

_Bài thi sử dụng ngôn ngữ gì?

Bài thi phải được thực hiện bằng một trong hai quốc ngữ chính thức của Canada: Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, không thể được thực hiện bằng bất kỳ ngôn ngữ khác.

_Làm sao để biết thời điểm thi diễn ra?

IRCC (Cơ quan Di trú, Nhập cư và Quốc tịch Canada) sẽ gửi thông báo mời Quý vị tham gia kỳ thi, sau khi đơn xin nhập Quốc tịch Canada của Quý vị đã được phê duyệt. Thông báo này thể hiện thời gian và địa điểm thi.

_Địa điểm tổ chức thi sẽ diễn ra ở đâu?

Thông báo trên của IRCC có thể hiện địa điểm. Nó thường ở văn phòng IRCC gần nơi Quý vị cư trú nhất.

_Tôi có thể thay đổi thời gian được không?

Được. Nếu Quý vị không thể tham dự thi vào thời điểm trong thông báo, thì có thể lên lịch lại cho bài thi Quốc tịch. Thông báo của IRCC cũng hướng dẫn về cách đăng ký lại việc tham gia.

_Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ ngày thi?

Nếu đây là lần đầu tiên Quý vị nhận được lời mời làm bài thi Quốc tịch Canada, Quý vị có 30 ngày kể từ ngày thi để liên hệ với IRCC, báo cho họ lý do bỏ lỡ ngày thi của mình. Nếu lý do của Quý vị là hợp lệ, thì sẽ nhận được một thông báo khác với một ngày mới để thực hiện bài thi. Thông báo này cũng sẽ được coi là thông báo đầu tiên, miễn là có lý do bỏ lỡ kỳ thi hợp lệ.

_Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được thông báo cuối cùng nhưng lại quên đi thi?

Thông báo cuối cùng của Quý vị sẽ có thông tin về cách liên hệ với IRCC và Quý vị phải thực hiện việc này trong vòng 30 ngày kể từ ngày thi. Nếu có lý do hợp lệ để bỏ lỡ ngày kiểm tra này, Quý vị sẽ nhận được một thông báo cuối cùng với ngày kiểm tra mới. Nếu không có lý do hợp lệ hoặc không liên hệ với IRCC trong vòng 30 ngày, đơn đăng ký thi Quốc tịch Canada của Quý vị có thể bị hủy hoặc đóng. Sau đó, Quý vị phải nộp đơn xin quyền công dân một lần nữa.

_Lý do hợp lệ để bỏ lỡ bài thi Quốc tịch Canada là gì?

Một số ví dụ về các lý do có thể được coi là hợp lệ khi bỏ lỡ bài thi Quốc tịch Canada là:

Một thành viên trong gia đình tử vong trong khoảng thời gian này.

Nhập viện do bệnh nặng hoặc tai nạn;

Bận công việc, và phải cung cấp thư xác nhận từ chủ lao động của Quý vị.

_Những lĩnh vực nào tôi nên tập trung vào ôn tập?

Sự kiện và thông tin được trình bày trong Cẩm nang “Khám phá Canada” do Chính phủ Canada phát hành;

Quý vị hiểu các biểu tượng, lịch sử, thể chế chính trị và giá trị của Canada như thế nào;

Các quyền, trách nhiệm và đặc quyền của công dân Canada là gì?

_Tôi nên mang theo những gì lúc tham dự kì thi?

Khi đến để làm bài thi Quốc tịch Canada, Quý vị nên mang theo:

Các bản sao và bản gốc của các tài liệu Quý vị đã gửi cùng với đơn đăng ký thi Quốc tịch;

Tất cả hộ chiếu hoặc giấy tờ lịch sử du lịch khác mà Quý vị đã sử dụng trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn.

_Khi nào tôi sẽ biết liệu mình đã vượt qua bài thi chưa?

Quý vị sẽ được thông báo ngay sau khi hoàn thành bài thi Quốc tịch Canada.

_Điều gì xảy ra nếu tôi trượt?

Nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí để trở thành công dân nhưng không vượt qua bài thi viết, Quý vị sẽ được thi lần hai, thường là 4-8 tuần sau bài thi đầu tiên, đôi khi lâu hơn. Nếu Quý vị không thể thực hiện bài thi vào ngày đó, thì phải thông báo cho IRCC trong vòng 30 ngày. Thông báo mời thi lần hai sẽ có hướng dẫn về cách liên hệ với IRCC nếu không thể thực hiện lại bài thi vào ngày đã thông báo.

_Điều gì xảy ra nếu tôi trượt bài thi Quốc tịch Canada lần thứ hai?

Nếu không vượt qua bài thi thứ hai, Quý vị sẽ nhận được thông báo từ IRCC về một phiên điều trần với một nhân viên chuyên trách mảng công dân. Nhân viên này sẽ phỏng vấn Quý vị trong 60 đến 90 phút về:

Kiến thức của Quý vị về Canada, trách nhiệm và đặc quyền của công dân Canada;

Việc cư trú của Quý vị ở Canada;

Đánh giá xem Quý vị có căn bảng về tiếng Anh hay tiếng Pháp không.

_Điều gì xảy ra nếu tôi không thể tham dự phiên điều trần?

Quý vị có thể xếp lịch lại phiên điều trần. Thông báo của IRCC mời tham dự phiên điều trần có thông tin về cách xếp lịch lại một phiên điều trần mới. Nó cũng nêu rõ về hậu quả của việc không tham dự phiên điều trần.

_Điều gì xảy ra nếu tôi vượt qua bài thi Quốc tịch Canada?

Nếu Quý vị đã đậu và đáp ứng tất cả các yêu cầu công dân khác, xin chúc mừng Quý vị sẽ được tham dự lễ công nhận Quốc tịch Canada, thời gian và địa điểm sẽ được thông báo đến Quý vị.

_Thời gian buổi lễ công nhận Quốc tịch Canada được tổ chức?

Buổi lễ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ ngày thi Quốc tịch. Khi đó, Quý vị sẽ thực hiện nghi thức Lời thề công dân và nhận Giấy chứng nhận Quốc tịch của mình. Sau đó, Quý vị có thể nộp đơn xin Hộ chiếu Canada. Với tấm Hộ chiếu “quyền lực” này, Quý vị có thể đi đến 184 quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin Visa.

Điều kiện nhập Quốc tịch Canada mới nhất 2019

Quy trình nhập tịch Canada đơn giản với 3 bước chính

American Plus Group

Tư vấn Mua bán nhà bên Mỹ & Định cư Mỹ – Canada – Châu Âu

Liên hệ: Tầng 18.09, Tòa nhà OT2 – Sài Gòn Royal, 34 – 35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4

Hotline: 091 390 4477 – 094 806 4444

Fanpage: facebook.com/muanhamy.vn

Điều Kiện Thi Quốc Tịch Mỹ

Thủ tục thi quốc tịch Mỹ ngày càng đơn giản và dễ dàng hơn, chính sách cũng thông thoáng hơn rất nhiều so với trước. Cùng với đó, là sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông như các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khi đi thi quốc tịch, sách báo, sự ra đời của các phần mềm tin học luyện ôn thi quốc tịch qua bộ đề trắc nghiệm,…

Các điều kiện định cư và thủ tục Nhập Tịch Hoa Kỳ:

1.Cư ngụ 5 năm tại Hoa Kỳ sau khi có thẻ Thường Trú. Phải cư ngụ tại Hoa Kỳ với tổng số thời gian ít nhất là 2 năm 6 tháng của 5 năm. Có thể nộp đơn xin nhập tịch Mỹ trước 3 tháng khi vừa đủ 5 năm. Nhưng sẽ không hội đủ điều kiện nộp đơn nếu ở nước ngoài quá 1 năm liên tục. 2. Đối với công dân nước ngoài đã kết hôn với công dân Mỹ, sau 3 năm họ có quyền thi quốc tịch Mỹ với điều kiện đã đăng kí kết hôn được 3 năm, và phải cư ngụ đủ 3 tháng tại tiểu bang nơi mà mình nộp đơn xin nhập tịch Mỹ.

3.Hồ sơ gồm có: Mẫu đơn Form N-400, 2 tấm hình, bản sao hai mặt của thẻ thường trú, với lệ phí là $675 bằng personal check (hay money order). 4. Từ khi nộp đơn cho đến khi nhận được thư mời đi phỏng vấn nhập tịch Mỹ phải chờ tới 8 tháng (với những nơi đông thường trú nhân cư ngụ). Nhiều năm trước đây, trước khi được mời đi phỏng vấn thì không cần phải điều tra an ninh (Background check). Nhưng bây giờ thì hầu hết đều yêu cầu kết quả điều tra an ninh rồi mới được mời đi phỏng vấn.

5.Trong thời gian của cuộc phỏng vấn thi quốc tịch mỹ, giám khảo sẽ hỏi lại những câu hỏi ở trong mẫu đơn N-400 mà đương đơn đã điền vào, để xem đương đơn có muốn thay đổi câu trả lời không. Sau đó đương đơn sẽ được hỏi về lịch sử Mỹ trong số 100 câu hỏi đã được phát trước để học. Đọc và viết một câu ngắn bằng tiếng Mỹ. 6. Những đương đơn trên 55 tuổi, đã là thường trú nhân, cư ngụ tại Mỹ ít nhất đủ 15 năm, thì được quyền trả lời những câu hỏi bằng ngôn ngữ của mình qua thông dịch viên. Những ai trên 50 tuổi là thường trú nhân, cư ngụ tại Mỹ ít nhất 20 năm thì cũng được quyền trả lời những câu hỏi bằng ngôn ngữ của mình qua thông dịch viên. Những đương đơn nào có giấy bác sĩ chứng nhận bệnh thần kinh, kém trí nhớ, tàn tật đều được miễn trả lời những câu hỏi khi nhận được thư mời đi phỏng vấn và tự động được vô quốc tịch. 7. Sau khi thi đậu phỏng vấn nhập tịch Mỹ, đương đơn sẽ nhận thư mời đến Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ để tuyên thệ nhập tịch. Ở những nơi có quá nhiều người được tuyên thệ, thì Tòa Án sẽ không đủ chỗ ngồi, phải tổ chức cuộc tuyên thệ ở một nơi công cộng. Hoặc quá 30 ngày, vì lý do nào đó, Tòa án sẽ chỉ định cho Sở Di Trú cho đương đơn tuyên thệ ngay tại trụ sở. Do vậy, những trường hợp nào vừa đậu xong cuộc phỏng vấn, nếu hồ sơ phỏng vấn đã có kết quả an ninh, thì vị giám khảo có thể cho đương đơn tuyên thệ ngay tại chỗ, mà không cần phải chờ đợi ngày ra Tòa tuyên thệ.

CALI VISA

Bạn cần tư vấn về di trú Mỹ. Đừng ngần ngại, CALI VISA luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc:

Điện thoại : (028) 3838.4568 / 3838.4569

Hotline : 0901.440.666

Facebook : https://www.facebook.com/caliservices/

Email : vietnam@calivisa.vn

Website : http://calivisa.vn/

Cập nhật thông tin chi tiết về 100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!